# Title Tender No. Tender Type Opening Date Closeing Date Download File
290 ई-लिलाव सुचना - नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका मालकीचे लेबर कॉलनी येथील अग्निशमन केंद्र येथील गाळे (शासकिय आरक्षणानुसार) भाडेपटटीवर देणे बाबत. (दुस-यांदा) जा.क्रं.नांवाशमनपा/जवमा/2220/2024 ‍िद. 10.06.2024 Estate Department 2024-06-11 2024-06-25 Download