नांदेड जिल्ह्यातील महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांना ध्वनीप्रदुषण नियम-2000 अंतर्गत खालील प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे ध्वनीप्रदुषण नियमाचे उल्लंघन झाल्यास तक्रार करता येईल.

 

अ.क्र.
मनपा वॉर्ड / शहर
प्राधिकृत अधिकारी यांचे नाव
पोलिस ठाणे व पत्ता
मोबाईल क्र.
एस.टी.डी.कोड
दुरध्वनी क्र.
ई-मेल आयडी
1.
मनपा नांदेड वॉर्ड क्र.19,20,21,35,22 श्री काकडे पो.स्टे.वजीराबाद, नांदेड. 9765569777 02462 236500 psvazirabad@gmail.com
2.
मनपा नांदेड वॉर्ड क्र.11,14,15,10,16 श्री नरवाडे पो.स्टे.शिवाजीनगर, नांदेड. 9561045306 02462 256520 psshivajinagar@gmail.com
3.
मनपा नांदेड वॉर्ड क्र.1,5,7,8,9 श्री चंद्रशेखर कदम पो.स्टे.भाग्यनगर, तरोडा नाका, नांदेड. 7083552233 02462 261364 pibhagyanagar@gmail.com
4.
मनपा नांदेड वॉर्ड क्र.1,2,3,4,6,12 श्री सुभाष राठोड पो.स्टे.विमानतळ, पोर्णिमा नगर, नांदेड. 9130477798 02462 221100 psvimantal@gmail.com
5.
मनपा नांदेड वॉर्ड क्र.24,26,27,29,30,31, 32,33,23,28,34 श्री अनिल गायकवाड पो.स्टे.इतवारा, हबीब टॉकीज, नांदेड. 8888847479 02462 236510 psitwara@gmail.com
6.
मनपा नांदेड वॉर्ड क्र.36,37,38,39,40,25 श्री निकाळजे पो.स्टे.नांदेड, ग्रामीण सिडको, नवीन नांदेड. 9552515321 02462 226373 psnandedrural@gmail.com