SrNo
Title
Type
Date
#
1
जा.क्रं.नांवाशमनपा/साप्रवि/आस्था-सेल/3648/2020 दि. 20.02.2020
 
Modal Answer Sheet
 
20-Feb-20
 
2
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या डॉ.राम मनोहर लोहिया वाचनालय व ग्रंथालया अंतर्गत चालविण्यात येणारी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिकेत घेण्यात येणा-या लेखी परिक्षेसाठी पात्र विद्यार्थ्याचे नाव, आसन क्र. व परीक्षा केंद्राचा तपशील.
 
Library
 
18-Mar-16
 
3
जाहिर सुचना- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या डॉ.राम मनोहर लोहिया वाचनालय व ग्रंथालया अंतर्गत चालविण्यात येणारी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिकेत प्रवेशा करीता लेखी परीक्षा.
 
Library
 
03-Mar-16
 
4
विशेष कार्य अधिकारी (OSD) मानधनावर नियुक्ती बाबत-(शुद्धीपत्रक)
 
GAD
 
17-Nov-15
 
5
सेवानिवृत्त चौकशी अधिकारी पदाची जाहिरात.
 
GAD
 
27-Oct-15
 
6
विशेष कार्य अधिकारी (OSD) मानधनावर नियुक्ती बाबत.
 
GAD
 
28-Oct-15
 
7
कंत्राटी चौकशी अधिकारी पदाची जाहिरात
 
GAD
 
08-Sep-15
 
8
कंत्राटी कुस्ती शिक्षक / प्रशिक्षक पदाची जाहिरात
 
GAD
 
28-Aug-15
 
9
NUHM Scheme Contractual Appointment Order
 
Results
 
22-Aug-14
 
10
Staff_Nurse_Second Selection List_ 27072014
 
Results
 
27-Jul-14
 
11
ANM_Gen_mark_list_27072014
 
Results
 
27-Jul-14
 
12
ANM_Second Selection List_27072014
 
Results
 
27-Jul-14
 
13
ANM Selection List
 
Results
 
27-Jul-14
 
14
Staff Nurse Selection List
 
Results
 
27-Jul-14
 
15
Labtech Selection List
 
Results
 
26-Jul-14
 
16
General Merit List Labtech
 
Results
 
26-Jul-14
 
17
Genral Merit List Pharmacist
 
Results
 
26-Jul-14
 
18
Pharmacist Selection list
 
Results
 
26-Jul-14
 
19
STAFF NURSE for oral
 
Results
 
25-Jul-14
 
20
LAB TECHNICIAN for oral
 
Results
 
25-Jul-14
 
21
Paricharika for oral
 
Results
 
25-Jul-14
 
22
Pharmacist for oral
 
Results
 
25-Jul-14