nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
जाहिर लिलाव सूचना : - नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका हददीतील तयबाजारी, आठवडी बाजार, दैनिक जमिन भाडे (नो हॉकर्स झोन वगळून) भाडे वसुलीचा मक्ता ताबा देणे बाबत. || नांवाशमनपा जाहीर सुचना ||  
   
Zone Ward Wise Water Connections
SrNo
Zone No.
Ward No.
Total Connections
 1
1
 2342
 2
12
 3725
 3
13
 2811
 4
1
 11572
 5
1
 7945
 6
2
 3972
 7
3
 2304
 8
4
 1588
 9
5
 752
 10
7
 1119
 11
6
 729
 12
8
 994
 13
9
 6066
 14
10
 2215
 15
11
 8234
Total Connections
56368

 

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.