nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
दि. 22.11.2019 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपाकेच्या सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका || नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा दि. 22.11.2019 रोजी दुपारी 3.00 वाजता स्थळ - कै. शंकरराव चव्हाण सभागृह, चौथा मजला, मनपा मुख्य प्रशासकिय इमारत, नांदेड येथे आयोजित करण्यात येत असले बाबत. ||  
SrNo
Title
Type
Date
#
1
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या डॉ.राम मनोहर लोहिया वाचनालय व ग्रंथालया अंतर्गत चालविण्यात येणारी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिकेत घेण्यात येणा-या लेखी परिक्षेसाठी पात्र विद्यार्थ्याचे नाव, आसन क्र. व परीक्षा केंद्राचा तपशील.
Library
18-Mar-16
2
जाहिर सुचना- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या डॉ.राम मनोहर लोहिया वाचनालय व ग्रंथालया अंतर्गत चालविण्यात येणारी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिकेत प्रवेशा करीता लेखी परीक्षा.
Library
03-Mar-16
3
विशेष कार्य अधिकारी (OSD) मानधनावर नियुक्ती बाबत-(शुद्धीपत्रक)
GAD
17-Nov-15
4
सेवानिवृत्त चौकशी अधिकारी पदाची जाहिरात.
GAD
27-Oct-15
5
विशेष कार्य अधिकारी (OSD) मानधनावर नियुक्ती बाबत.
GAD
28-Oct-15
6
कंत्राटी चौकशी अधिकारी पदाची जाहिरात
GAD
08-Sep-15
7
कंत्राटी कुस्ती शिक्षक / प्रशिक्षक पदाची जाहिरात
GAD
28-Aug-15
8
NUHM Scheme Contractual Appointment Order
Results
22-Aug-14
9
Staff_Nurse_Second Selection List_ 27072014
Results
27-Jul-14
10
ANM_Gen_mark_list_27072014
Results
27-Jul-14
11
ANM_Second Selection List_27072014
Results
27-Jul-14
12
ANM Selection List
Results
27-Jul-14
13
Staff Nurse Selection List
Results
27-Jul-14
14
Labtech Selection List
Results
26-Jul-14
15
General Merit List Labtech
Results
26-Jul-14
16
Genral Merit List Pharmacist
Results
26-Jul-14
17
Pharmacist Selection list
Results
26-Jul-14
18
STAFF NURSE for oral
Results
25-Jul-14
19
LAB TECHNICIAN for oral
Results
25-Jul-14
20
Paricharika for oral
Results
25-Jul-14
21
Pharmacist for oral
Results
25-Jul-14
 
Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.