nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका अंतर्गत रस्त्यावरील खडडयांच्या संदर्भात तसेच रस्त्यांच्या नादुरुस्तीबाबत नागरीकांकडुन शासन निर्णयात नमुद तक्रार नोंदविण्याबाबत जाहीर प्रगटन || नांवाशमनपा जाहीर सुचना || साल सन 2018-19 चे मालमत्ता कर व मालमत्ता, पाणी कर शास्ती सुटबाबत || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  

Know Our City

1. संक्षिप्त टिप्पणी
2. DRAFT CONCEPT NULM
3. प्रेझेंटेशन
4. SJSRY BPL FIRST & SECOND LIST 1
5. SJSRY BPL FIRST & SECOND LIST 2
6. SJSRY BPL FIRST & SECOND LIST 3
7. SJSRY BPL FIRST & SECOND LIST 4
8. SJSRY BPL FIRST & SECOND LIST 5
9. Beneficiary List
IND-Dakwa 2010-11
IND-Dakwa 2011-12
IND-Dakwa 2012-13
IND 2013-14
Dakwa 2013-14
10. FAQ
Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.