nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांवाशमनपा हदिदत पाण्याच्या टँकर व्यवस्थेबाबत. ||  

आपली घंटागाडी शोधा

1. Information

वेब पेज वरील user id व password खालील प्रमाणे
User name : nandedmc
Password : 123456

 

2. आपली घंटागाडी शोधा Link

http://35.154.134.64/jsp/login.jsp

 

 

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.