nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा दि. 22.11.2019 रोजी दुपारी 3.00 वाजता स्थळ - कै. शंकरराव चव्हाण सभागृह, चौथा मजला, मनपा मुख्य प्रशासकिय इमारत, नांदेड येथे आयोजित करण्यात येत असले बाबत. ||  

आपली घंटागाडी शोधा

1. Information

वेब पेज वरील user id व password खालील प्रमाणे
User name : nandedmc
Password : 123456

 

2. आपली घंटागाडी शोधा Link

http://35.154.134.64/jsp/login.jsp

 

 

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.