nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
दि. 22.11.2019 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपाकेच्या सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका || नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा दि. 22.11.2019 रोजी दुपारी 3.00 वाजता स्थळ - कै. शंकरराव चव्हाण सभागृह, चौथा मजला, मनपा मुख्य प्रशासकिय इमारत, नांदेड येथे आयोजित करण्यात येत असले बाबत. ||  

Paytm द्वारे कर भरणा

 

1. मालमत्ता कर भरणा Link

https://paytm.com/municipal-payments/Nanded-Waghala-City-Municipal-Corporation

 

 

 

2. पाणी कर भरणा Link

https://paytm.com/water-bill-payment/Nanded-Waghala-City-Municipal-Corporation

 

 

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.