nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका अंतर्गत रस्त्यावरील खडडयांच्या संदर्भात तसेच रस्त्यांच्या नादुरुस्तीबाबत नागरीकांकडुन शासन निर्णयात नमुद तक्रार नोंदविण्याबाबत जाहीर प्रगटन || नांवाशमनपा जाहीर सुचना || साल सन 2018-19 चे मालमत्ता कर व मालमत्ता, पाणी कर शास्ती सुटबाबत || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  
समाचार

Dated :06-Aug-2016
दिनांक 09.08.2016 रोजी आयोजित स्थायी समितीच्या सभेची सुचना 

जा.क्रं.नससका/स्थायी/CR-06/2016
दिनांक : 06.08.2016

====================================================================

====================================================================

====================================================================

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.