nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांवाशमनपा हदिदत पाण्याच्या टँकर व्यवस्थेबाबत. ||  
समाचार

Dated :10-May-2016
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची दिनांक 11.05.2016 रोजी आयोजित करण्यात आलेली सर्वसाधारण सभा कांही अपरिहार्य कारणास्तव पुढे ढकलण्यात येत असले बाबत. 

जा.क्र.नांवाशमनपा/नसका/सिआर-०१ /२०१६
दिनांक:- ०९.०५.२०१६

====================================================================

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.