nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांदेड महानगरपालिका केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत योजने अंतर्गत राष्ट्रीय नदीकृती आराखडा (NRAP) अंतर्गत गोदावरी नदी कायमस्वरुपी प्रदुषणमुक्त करण्यासाठी उपाययोजना करणे करीता सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे व सल्लागाराची नेमणुक करणे. || साफसफाईच्या कामाच्या वेळेत बदल बाबत ||  
समाचार

Dated :29-Dec-2012
नवीन पाणीपुरवठा वेळापत्रक 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड

नवीन पाणीपुरवठा वेळापत्रक

जाहीर सूचना

सर्व जनतेस कळविण्यात येते की, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या वतीने शहरातील विविध भागात पाणीपुरवठा करण्यात येणा-या वेळापत्रकात दि. 01.01.2013 पासून खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येणार आहे. त्यानुसार सर्व संबधित नागरिकांनी नव्या वेळापत्रकाची नोंद घेऊन म्हानगरपालिकेस सहकार्य करावे, ही विनंती.

विशेष नोट: 1) विष्णूपुरी प्रकल्पात पाण्याचा साठा मर्यादित स्वरुपात उपलब्ध असून सर्वांनी पाण्याचा जपून वापर करावा. महापालिकेतर्फे दिल्या जाणार्‍या पाण्याचा पिण्यासाठी तसेच दैनंदिन आवश्यक कामासाठीच उपयोग करावा. अनावश्यक कामासाठी पाण्याचा वापर टाळून राष्ट्रीय संपत्ती सुरक्षित ठेवावी. सर्वांनी आपल्या नळाला तोट्या बसवणे बंधनकारक आहे. तोट्या नसलेले नळ आढळल्यास संबधितांचा पाणीपुरवठा तात्काळ खंडीत केला जाईल, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.

2) ज्यांच्याकडे पाण्याचा निवासी नळ परवाना आहे, त्यांनी पाण्याचा अनिवासी/व्यावसायीक वापर करु नये. ज्यांना आपल्या परवान्यात बदल करावयाचा आहे, त्यांनी रितसर महानगरपालिकेत विहित शुल्क भरुन परवानगी घ्यावी. अन्यथा संबधितांविरुध्द गुन्हे नोंदवले जातील, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.

कार्यकारी अभियंता,
पाणीपुरवठा व मलनि:सारण विभाग,
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड.

जा.क्र. मनपा/पापुवि/855/2012, दि.29.12.2012

====================================================================

====================================================================

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.