nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
प्रगटन – नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड च्या सर्व सेवानिवृत्त /कुटुंब निवृत्त वेतनधारक यांनी हयात रजिष्टरवर सही केलेले नाही अशा सर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी यांनी दि. 31.05.2022 पर्यंत मनपा मुख्य ईमारततील लेखा विभाग खोली क्रं. 311 मध्ये येवून हयात रजिष्टरवर सही करणेसाठी अवगत करावे. || मनपा नांदेड, साफसफाईच्या कामाच्या वेळेत बदला बाबत ||  
समाचार

Dated :24-Dec-2021
दिनांक 27.12.2021 रोजी दुपारी 03.00 वाजता आयोजीत करण्यात आलेली मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना 

जा.क्रं.नसका/स्थायी/सिआर-1/2021 दि. 24.12.2021
दिनांक 27.12.2021 रोजी दुपारी 03.00 वाजता आयोजीत करण्यात आलेली मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना

====================================================================

====================================================================

====================================================================

====================================================================

====================================================================

====================================================================

====================================================================

====================================================================

====================================================================

====================================================================

====================================================================

====================================================================

====================================================================

====================================================================

====================================================================

====================================================================

====================================================================

====================================================================

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.