nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
 
समाचार

Dated :17-Jun-2021
दि.23.06.2021 रोजी दुपारी 12.00 वाजता नांवाशमनपकेच्या मुख्य प्रशासकिय इमारतीतील चौथ्या मजल्यावरील डॉ. कै. शंकररावजी चव्हाण सभागृहात आयोजीत करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना. 

जा.क्रं.नांवाशमनपा/नसका/सिआर-06/2021 दि. 15.06.2021
दि.23.06.2021 रोजी दुपारी 12.00 वाजता नांवाशमनपकेच्या मुख्य प्रशासकिय इमारतीतील चौथ्या मजल्यावरील डॉ. कै. शंकररावजी चव्हाण सभागृहात आयोजीत करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना.

====================================================================

====================================================================

====================================================================

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.