nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका अंतर्गत रस्त्यावरील खडडयांच्या संदर्भात तसेच रस्त्यांच्या नादुरुस्तीबाबत नागरीकांकडुन शासन निर्णयात नमुद तक्रार नोंदविण्याबाबत जाहीर प्रगटन || नांवाशमनपा जाहीर सुचना || साल सन 2018-19 चे मालमत्ता कर व मालमत्ता, पाणी कर शास्ती सुटबाबत || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  
समाचार

Dated :12-Jul-2017
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत हैदरबाग दवाखाना येथील विविध पदाबाबत जाहिरात. 

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान (NUHM) व अंतर्गत हैदरबाग दवाखाना येथील नव्याने सुरु होणा-या IPHS Norms नुसार नागरी समुह आरोग्य केंद्र येथे वरीष्ठ उपचार पर्यवेक्षक, वरीष्ठ प्रयोगशाळा पर्यवेक्षक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ टयुबरक्युलोसिस हेल्थ व्हीजीटर ई. विविध पदाबाबत जाहिरात
जा.क्रं.नांवाशमनपा/आस्था-सेल/5072/17 दि. 11.07.2017

====================================================================

====================================================================

====================================================================

====================================================================

====================================================================

====================================================================

====================================================================

====================================================================

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.