nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका अंतर्गत रस्त्यावरील खडडयांच्या संदर्भात तसेच रस्त्यांच्या नादुरुस्तीबाबत नागरीकांकडुन शासन निर्णयात नमुद तक्रार नोंदविण्याबाबत जाहीर प्रगटन || नांवाशमनपा जाहीर सुचना || साल सन 2018-19 चे मालमत्ता कर व मालमत्ता, पाणी कर शास्ती सुटबाबत || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  
समाचार

Dated :19-May-2017
मालमत्ता कर सुट व थकबाकीवरील 50 % शास्तीची माफी योजना 

मालमत्ता कर सुट व थकबाकीवरील 50 % शास्तीची माफी योजना

====================================================================

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.