nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आजपर्यंत स्वत: बांधकाम करणेसाठी अर्ज केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी नं 3 ही pmay section मध्ये प्रसिद्ध केली आहे ||  

MIC PROPOSAL

Sr.No.
Number
Date
Type
#
1
दि. 14.08.2019 रोजी दुपारी 03.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
13-Aug-19
Standing Committee Agenda
2
दि. 08.08.2019 रोजी दुपारी 12.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
01-Aug-19
General Body Agenda
3
दि. 11.07.2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
09-Jul-19
Standing Committee Agenda
4
विशेष सर्वसाधारण सभा दि. 01.06.2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता
29-May-19
test
5
महानगरपालिकेतील विशेष सर्वसाधारण सभा दि.22.05.2019 रोजी आयोजीत करण्यात आली आहे
20-May-19
General Body Agenda
6
दि. 08.03.2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
07-Mar-19
Standing Committee Agenda
7
दि. 14.02.2019 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
13-Feb-19
General Body Suppliment Agenda
8
दि. 11.02.2019 रोजी दुपारी 4.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
08-Feb-19
Standing Committee Agenda
9
दि. 14.02.2019 रोजी दुपारी 03.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना.
08-Feb-19
General Body Agenda
10
दि. 30.01.2019 रोजी सकाळी 11.30 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
29-Jan-19
Standing Committee Agenda
11
दि. 30.11.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
29-Nov-18
Standing Committee Agenda
12
दि. 29.11.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
29-Nov-18
General Body Suppliment Agenda
13
दि. 26.11.2018 रोजी दुपारी 3.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
26-Nov-18
Standing Committee Agenda
14
दि. 29.11.2018 रोजी दुपारी 3.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
22-Nov-18
General Body Agenda
15
दिनांक 12.10.2018 रोजी दुपारी 4.00 आयोजित करण्यात आलेल्या मनपाकेच्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना.
10-Oct-18
Standing Committee Agenda
16
दि. 11.09.2018 रोजी आयोजित मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
10-Sep-18
General Body Agenda
17
दि. 07.09.2018 रोजी दुपारी 4.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
07-Sep-18
Standing Committee Agenda
18
दि.11.09.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
05-Sep-18
General Body Agenda
19
मनपा स्थायी समितीची सभा दि. 08.08.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात येत असलेबाबत
07-Aug-18
Standing Committee Agenda
20
दि. 04.08.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
03-Aug-18
Standing Committee Agenda
21
दि.19.07.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
18-Jul-18
General Body Suppliment Agenda
22
दि.19.07.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
15-Jul-18
General Body Agenda
23
दि. 04.07.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
03-Jul-18
Standing Committee Agenda
24
दि. 25.05.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
24-May-18
Standing Committee Agenda
25
दि.10.05.2018 ची तहकुब करण्यात आलेली सर्वसाधारण सभा दि. 16.05.2018 रोजी स. 11.00 वा. घेण्यात येईल.
09-May-18
GB NOTICE
26
दिनांक 10.05.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपाकेची सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
09-May-18
General Body Suppliment Agenda
27
मनपा सर्वसाधारण सभा दि.10.05.2018 रोजी दुपारी 3.00 वाजता आयोजित करण्यात येत असले बाबत
04-May-18
General Body Agenda
28
दि. 25.04.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
23-Apr-18
Standing Committee Agenda
29
दि.04.04.2018 रोजी आयोजित मनपाची सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
03-Apr-18
General Body Suppliment Agenda
30
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची अर्थसंकल्पीय विशेष सभा दि. 31.03.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता
30-Mar-18
GB NOTICE
31
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभेची सुचना दि. 04.04.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता
30-Mar-18
General Body Agenda
32
स्थायी समितीची सभा दि.27.03.2018 रोजी दुपारी 3.00 वाजता आयोजीत करण्यात आली आहे
26-Mar-18
Standing Committee Agenda
33
दि. 17.02.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
16-Feb-18
General Body Suppliment Agenda
34
दि. 17.02.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
12-Feb-18
General Body Agenda
35
स्थायी समितीची सभा दि. 07.02.2018 दुपारी 03.00 वाजता
05-Feb-18
Standing Committee Agenda
36
स्थायी समितीची सभा दि.16.01.2018 रोजी सकाळी 11.30 वाजता
15-Jan-18
Standing Commitee
37
दि.29.05.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
Standing Committee Minutes
38
दि.28.02.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
Standing Committee Minutes
39
दि.28.02.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समितीची अंदाजपत्रकीय विशेष सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
Standing Committee Agenda
40
दि.22.05.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
Standing Committee Minutes
41
दि.17.03.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या विशेष अंदाजपत्रकीय सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
Standing Committee Agenda for Special Meeting
42
स्थायी समिती सभा इतिवृत्त दि.10.04.2017
08-Jan-18
Standing Committee Minutes
43
स्थायी समितीची सभा दि.08.01.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता
06-Jan-18
Standing Committee Agenda
44
पुर्व प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, महिला व बालकल्याण समितीची विशेष सभा दि. 30.12.17 रोजी स. 10.30 वा.
26-Dec-17
Education, Women & Child Welfare Commitee
45
नांवाशमनपा स्थायी समिती सभापती पदाच्या निवडणूकीसाठी स्थायी समितीची विशेष सभा दि.30.12.2017 रोजी10 वा
26-Dec-17
Standing Committee Agenda
46
दि. 19.12.2017 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
18-Dec-17
General Body Suppliment Agenda
47
दि.19.12.2017 रोजी होणा-या सर्वसाधारण सभेची सुचना
12-Dec-17
General Body Agenda
48
GB Agenda Dt 01.09.2017
28-Aug-17
General Body Agenda
49
दि.26.05.2017 रोजीच्या सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
25-May-17
General Body Agenda
50
स्थायी समितीची सभा दिनांक 22.05.2017 रोजी सकाळी 11.00 वा.
21-May-17
Standing Committee Agenda
51
मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना दि.26.05.2017 रोजी दु.03वा. CR-02/2017
20-May-17
General Body Agenda
52
नांवाशमनपा स्थायी समिती सभा दि.10.04.2017 रोजी सकाळी 11.00वा.स्थळ-स्थायी समिती सभागृह मनपा CR-01 17
10-Apr-17
Standing Committee Agenda
53
दि.29.03.17 रोजीची तहकुब अंदाजपत्रकीय वि.स.सभा दि.01.04.017 रोजी सकाळी 11 वा.मनपा कार्या.कै.शं.च.सभा
30-Mar-17
Standing Commitee
54
अर्थसंकल्पीय विशेष सर्वसाधारण सभा दि.29.03.2017 रोजी दु.12.30 वा. कै.शंकरराव चव्हाण प्रे.येथे आयोजित
29-Mar-17
Standing Commitee
55
CR-17-2017 स्थायी समिती सभेची सुचना 17.03.2017 दु.03.00 वा.
17-Mar-17
Standing Committee Agenda
56
स्थायी समितीची नियमित सभा दि.28.02.2017 रोजी दु.03.30 वा मनपा स्था.स.स. CR-18-2017
28-Feb-17
Standing Commitee
57
स्थायी समिती मनपा विशेष अर्थसंकल्पीय सभा दि.28.02.2017 रोजी दु.03 वा. मनपा स्था.स.स.CR-17-2017
28-Feb-17
Standing Commitee
58
Mahil Bal Kalyan Samti Meeting dt 27.02.2017
26-Feb-17
Education, Women & Child Welfare Commitee
59
GB Suppliment Agenda dt 27.02.2017
26-Feb-17
General Body Agenda
60
GB Agenda 27.02.2017
21-Feb-17
General Body Agenda
61
Standing Commitee Agenda Dt 14.02.2017
13-Feb-17
Standing Committee Agenda
62
GB Meeting Agenda dt 30.01.2017
21-Jan-17
General Body Agenda
63
16.12.2016 Standing Committee Chairman Election Proceeding
21-Dec-16
Standing Committee Minutes
64
सभापती, स्थायी समिती पदासाठी प्राप्त झालेले नामनिर्देशन पत्र
16-Dec-16
Standing Commitee
65
15.10.2016 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
66
20.09.2016 At 12.30 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
67
20.09.2016 At. 11.30 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
68
16.06.2016 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
69
16.05.2016 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
70
CR-11-30.11.2016 11.00 AM
29-Nov-16
Standing Committee Agenda
71
GB Notice 30.11.2016
22-Nov-16
GB NOTICE
72
Standing Committee Notice dt 15.10.2016
14-Oct-16
Standing Committee Agenda
73
GB Notice dt. 14.10.2016
13-Oct-16
GB NOTICE
74
GB Cancelled Notice dt 01.10.2016
30-Sep-16
GB NOTICE
75
GB Suppliment dt 01.10.2016
30-Sep-16
General Body Agenda
76
दिनांक 01.10.2016 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची सुचना
23-Sep-16
General Body Agenda
77
CR-07 स्थायी समिती सभेची सुचना दि.20.09.2016
19-Sep-16
Standing Commitee
78
GB Suppliment dt. 10.08.2016
09-Aug-16
General Body Agenda
79
Standing Committee Meeting dt 09.08.2016
08-Aug-16
Standing Committee Agenda
80
जा.क्र.नांवाशमनपा/नसका/CR-/०५/२०१६
02-Aug-16
GB NOTICE
81
दि. 02.07.2016 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची सुचना
30-Jun-16
Standing Commitee
82
Standing Committee Agenda Dt. 16.06.2016
15-Jun-16
Standing Committee Agenda
83
CR01/121,123
27-May-16
General Body Agenda
84
SC Proceeding
13-May-16
Standing Committee Minutes
85
CR -02/2016 SC
13-May-16
Standing Committee Agenda
86
CR-01/16 GB Can
10-May-16
GB NOTICE
87
CR- ०१ /२०१६
10-May-16
General Body Agenda
88
CR 01/2016
04-May-16
General Body Agenda
89
CR 125/2016
01-Apr-16
Standing Committee Agenda
90
SC Proceeding
01-Apr-16
Standing Committee Minutes
91
Special SC Proc
01-Apr-16
Standing Committee Minutes
92
CR 124/2016
18-Mar-16
Standing Committee Agenda
93
SC Proceeding
18-Mar-16
Standing Committee Minutes
94
CR-123/2016
16-Mar-16
GB NOTICE
95
SC Proceding
04-Mar-16
Standing Committee Minutes
96
CR-121/2016
04-Mar-16
Standing Committee Agenda for Special Meeting
97
CR-122/2016
04-Mar-16
Standing Committee Agenda
98
CR-121/2016
29-Feb-16
General Body Agenda
99
CR- 121/2016
20-Feb-16
General Body Agenda
100
CR 121/2016
18-Feb-16
Standing Committee Agenda for Special Meeting
101
CR 120/2016
13-Feb-16
Standing Committee Agenda
102
SC meeting Proc
23-Dec-15
Standing Commitee
103
SC meeting Proc
18-Dec-15
Standing Commitee
104
SPL SC Election
09-Dec-15
Standing Commitee
105
SC meeting Proc
27-Nov-15
Standing Commitee
106
CR 118/2016
21-Jan-16
Standing Committee Agenda
107
CR 115/2016
04-Jan-16
GB NOTICE
108
CR 115/2015
28-Dec-15
General Body Agenda
109
CR 113/2015
22-Dec-15
Standing Committee Agenda
110
CR-112/2015
17-Dec-15
Standing Committee Agenda
111
CR-109/2015
28-Nov-15
General Body Agenda
112
06-11-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
113
21-10-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
114
30-07-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
115
27-07-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
116
11-05-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
117
23-02-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
118
09-12-2014
27-Nov-15
Standing Commitee
119
01-12-2014
27-Nov-15
Standing Commitee
120
CR-110/2015
26-Nov-15
Standing Committee Agenda
121
CR-109/2015
21-Nov-15
General Body Agenda
122
CR107/2015
05-Nov-15
Standing Committee Agenda
123
CR104/2015 Supp
30-Oct-15
General Body Agenda
124
CR-104/2015
23-Oct-15
General Body Agenda
125
CR-105/2015
19-Oct-15
Standing Committee Agenda
126
CR103/2015 supp
26-Aug-15
General Body Agenda
127
CR 103/2015
19-Aug-15
General Body Agenda
128
CR 98/2015
24-Jul-15
Standing Committee Agenda
129
CR 97/2015 Supp
02-Jun-15
General Body Agenda
130
CR 97/2015
29-May-15
General Body Agenda
131
CR-94/2015
08-May-15
Standing Committee Agenda
132
2015-03-25
24-Mar-15
GB NOTICE
133
CR 92/2015
20-Mar-15
General Body Agenda
134
CR-/95/2015
16-Mar-15
General Body Agenda
135
अर्थसंकल्पीय
13-Mar-15
Standing Commitee
136
CR-89/2015
21-Feb-15
Standing Committee Agenda
137
C/R-76/2014
05-Jan-15
General Body Agenda
138
AGENDA
11-Dec-14
Standing Committee Agenda
139
AGENDA
25-Nov-14
Standing Commitee
140
SUPPL . AGENDA
24-Nov-14
General Body Agenda
141
AGENDA
24-Nov-14
General Body Agenda
142
AGENDA
06-Sep-14
Standing Committee Agenda
143
AGENDA
25-Aug-14
Standing Committee Agenda
144
NOTICE
14-Aug-14
GB NOTICE
145
SUPPL . AGENDA
14-Aug-14
General Body Agenda
146
AGENDA
14-Aug-14
General Body Agenda
147
AGENDA
02-Aug-14
Standing Committee Agenda
148
GB BUDGET
24-Jul-14
General Body Agenda
149
MINUTES
28-Jan-14
GENERAL BODY MINUTES
150
MINUTES_2
25-Nov-13
GENERAL BODY MINUTES
151
SUPPL . AGENDA
26-Jun-14
General Body Agenda
152
AGENDA
26-Jun-14
General Body Agenda
153
MINUTES_1
25-Nov-13
GENERAL BODY MINUTES
154
NOTICE
24-Jun-14
Standing Commitee
155
AGENDA
24-Jun-14
Standing Committee Agenda
156
MINUTES
04-Feb-14
Standing Committee Minutes
157
MINUTES
10-Jan-14
Standing Committee Minutes
158
AGENDA
28-May-14
General Body Agenda
159
ELECTION
05-Mar-14
Education, Women & Child Welfare Commitee
160
AGENDA
28-Feb-14
Standing Committee Agenda
161
BUDGET
28-Feb-14
Standing Committee Agenda for Special Meeting