nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांवाशमनपा हदिदत पाण्याच्या टँकर व्यवस्थेबाबत. ||  

MIC PROPOSAL

Sr.No.
Number
Date
Type
#
1
विशेष सर्वसाधारण सभा दि. 01.06.2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता
29-May-19
test
2
महानगरपालिकेतील विशेष सर्वसाधारण सभा दि.22.05.2019 रोजी आयोजीत करण्यात आली आहे
20-May-19
General Body Agenda
3
दि. 08.03.2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
07-Mar-19
Standing Committee Agenda
4
दि. 14.02.2019 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
13-Feb-19
General Body Suppliment Agenda
5
दि. 11.02.2019 रोजी दुपारी 4.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
08-Feb-19
Standing Committee Agenda
6
दि. 14.02.2019 रोजी दुपारी 03.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना.
08-Feb-19
General Body Agenda
7
दि. 30.01.2019 रोजी सकाळी 11.30 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
29-Jan-19
Standing Committee Agenda
8
दि. 30.11.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
29-Nov-18
Standing Committee Agenda
9
दि. 29.11.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
29-Nov-18
General Body Suppliment Agenda
10
दि. 26.11.2018 रोजी दुपारी 3.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
26-Nov-18
Standing Committee Agenda
11
दि. 29.11.2018 रोजी दुपारी 3.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
22-Nov-18
General Body Agenda
12
दिनांक 12.10.2018 रोजी दुपारी 4.00 आयोजित करण्यात आलेल्या मनपाकेच्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना.
10-Oct-18
Standing Committee Agenda
13
दि. 11.09.2018 रोजी आयोजित मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
10-Sep-18
General Body Agenda
14
दि. 07.09.2018 रोजी दुपारी 4.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
07-Sep-18
Standing Committee Agenda
15
दि.11.09.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
05-Sep-18
General Body Agenda
16
मनपा स्थायी समितीची सभा दि. 08.08.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात येत असलेबाबत
07-Aug-18
Standing Committee Agenda
17
दि. 04.08.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
03-Aug-18
Standing Committee Agenda
18
दि.19.07.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
18-Jul-18
General Body Suppliment Agenda
19
दि.19.07.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
15-Jul-18
General Body Agenda
20
दि. 04.07.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
03-Jul-18
Standing Committee Agenda
21
दि. 25.05.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
24-May-18
Standing Committee Agenda
22
दि.10.05.2018 ची तहकुब करण्यात आलेली सर्वसाधारण सभा दि. 16.05.2018 रोजी स. 11.00 वा. घेण्यात येईल.
09-May-18
GB NOTICE
23
दिनांक 10.05.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपाकेची सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
09-May-18
General Body Suppliment Agenda
24
मनपा सर्वसाधारण सभा दि.10.05.2018 रोजी दुपारी 3.00 वाजता आयोजित करण्यात येत असले बाबत
04-May-18
General Body Agenda
25
दि. 25.04.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
23-Apr-18
Standing Committee Agenda
26
दि.04.04.2018 रोजी आयोजित मनपाची सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
03-Apr-18
General Body Suppliment Agenda
27
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची अर्थसंकल्पीय विशेष सभा दि. 31.03.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता
30-Mar-18
GB NOTICE
28
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभेची सुचना दि. 04.04.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता
30-Mar-18
General Body Agenda
29
स्थायी समितीची सभा दि.27.03.2018 रोजी दुपारी 3.00 वाजता आयोजीत करण्यात आली आहे
26-Mar-18
Standing Committee Agenda
30
दि. 17.02.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
16-Feb-18
General Body Suppliment Agenda
31
दि. 17.02.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
12-Feb-18
General Body Agenda
32
स्थायी समितीची सभा दि. 07.02.2018 दुपारी 03.00 वाजता
05-Feb-18
Standing Committee Agenda
33
स्थायी समितीची सभा दि.16.01.2018 रोजी सकाळी 11.30 वाजता
15-Jan-18
Standing Commitee
34
दि.29.05.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
Standing Committee Minutes
35
दि.28.02.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
Standing Committee Minutes
36
दि.28.02.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समितीची अंदाजपत्रकीय विशेष सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
Standing Committee Agenda
37
दि.22.05.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
Standing Committee Minutes
38
दि.17.03.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या विशेष अंदाजपत्रकीय सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
Standing Committee Agenda for Special Meeting
39
स्थायी समिती सभा इतिवृत्त दि.10.04.2017
08-Jan-18
Standing Committee Minutes
40
स्थायी समितीची सभा दि.08.01.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता
06-Jan-18
Standing Committee Agenda
41
पुर्व प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, महिला व बालकल्याण समितीची विशेष सभा दि. 30.12.17 रोजी स. 10.30 वा.
26-Dec-17
Education, Women & Child Welfare Commitee
42
नांवाशमनपा स्थायी समिती सभापती पदाच्या निवडणूकीसाठी स्थायी समितीची विशेष सभा दि.30.12.2017 रोजी10 वा
26-Dec-17
Standing Committee Agenda
43
दि. 19.12.2017 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
18-Dec-17
General Body Suppliment Agenda
44
दि.19.12.2017 रोजी होणा-या सर्वसाधारण सभेची सुचना
12-Dec-17
General Body Agenda
45
GB Agenda Dt 01.09.2017
28-Aug-17
General Body Agenda
46
दि.26.05.2017 रोजीच्या सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
25-May-17
General Body Agenda
47
स्थायी समितीची सभा दिनांक 22.05.2017 रोजी सकाळी 11.00 वा.
21-May-17
Standing Committee Agenda
48
मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना दि.26.05.2017 रोजी दु.03वा. CR-02/2017
20-May-17
General Body Agenda
49
नांवाशमनपा स्थायी समिती सभा दि.10.04.2017 रोजी सकाळी 11.00वा.स्थळ-स्थायी समिती सभागृह मनपा CR-01 17
10-Apr-17
Standing Committee Agenda
50
दि.29.03.17 रोजीची तहकुब अंदाजपत्रकीय वि.स.सभा दि.01.04.017 रोजी सकाळी 11 वा.मनपा कार्या.कै.शं.च.सभा
30-Mar-17
Standing Commitee
51
अर्थसंकल्पीय विशेष सर्वसाधारण सभा दि.29.03.2017 रोजी दु.12.30 वा. कै.शंकरराव चव्हाण प्रे.येथे आयोजित
29-Mar-17
Standing Commitee
52
CR-17-2017 स्थायी समिती सभेची सुचना 17.03.2017 दु.03.00 वा.
17-Mar-17
Standing Committee Agenda
53
स्थायी समितीची नियमित सभा दि.28.02.2017 रोजी दु.03.30 वा मनपा स्था.स.स. CR-18-2017
28-Feb-17
Standing Commitee
54
स्थायी समिती मनपा विशेष अर्थसंकल्पीय सभा दि.28.02.2017 रोजी दु.03 वा. मनपा स्था.स.स.CR-17-2017
28-Feb-17
Standing Commitee
55
Mahil Bal Kalyan Samti Meeting dt 27.02.2017
26-Feb-17
Education, Women & Child Welfare Commitee
56
GB Suppliment Agenda dt 27.02.2017
26-Feb-17
General Body Agenda
57
GB Agenda 27.02.2017
21-Feb-17
General Body Agenda
58
Standing Commitee Agenda Dt 14.02.2017
13-Feb-17
Standing Committee Agenda
59
GB Meeting Agenda dt 30.01.2017
21-Jan-17
General Body Agenda
60
16.12.2016 Standing Committee Chairman Election Proceeding
21-Dec-16
Standing Committee Minutes
61
सभापती, स्थायी समिती पदासाठी प्राप्त झालेले नामनिर्देशन पत्र
16-Dec-16
Standing Commitee
62
15.10.2016 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
63
20.09.2016 At 12.30 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
64
20.09.2016 At. 11.30 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
65
16.06.2016 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
66
16.05.2016 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
67
CR-11-30.11.2016 11.00 AM
29-Nov-16
Standing Committee Agenda
68
GB Notice 30.11.2016
22-Nov-16
GB NOTICE
69
Standing Committee Notice dt 15.10.2016
14-Oct-16
Standing Committee Agenda
70
GB Notice dt. 14.10.2016
13-Oct-16
GB NOTICE
71
GB Cancelled Notice dt 01.10.2016
30-Sep-16
GB NOTICE
72
GB Suppliment dt 01.10.2016
30-Sep-16
General Body Agenda
73
दिनांक 01.10.2016 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची सुचना
23-Sep-16
General Body Agenda
74
CR-07 स्थायी समिती सभेची सुचना दि.20.09.2016
19-Sep-16
Standing Commitee
75
GB Suppliment dt. 10.08.2016
09-Aug-16
General Body Agenda
76
Standing Committee Meeting dt 09.08.2016
08-Aug-16
Standing Committee Agenda
77
जा.क्र.नांवाशमनपा/नसका/CR-/०५/२०१६
02-Aug-16
GB NOTICE
78
दि. 02.07.2016 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची सुचना
30-Jun-16
Standing Commitee
79
Standing Committee Agenda Dt. 16.06.2016
15-Jun-16
Standing Committee Agenda
80
CR01/121,123
27-May-16
General Body Agenda
81
SC Proceeding
13-May-16
Standing Committee Minutes
82
CR -02/2016 SC
13-May-16
Standing Committee Agenda
83
CR-01/16 GB Can
10-May-16
GB NOTICE
84
CR- ०१ /२०१६
10-May-16
General Body Agenda
85
CR 01/2016
04-May-16
General Body Agenda
86
CR 125/2016
01-Apr-16
Standing Committee Agenda
87
SC Proceeding
01-Apr-16
Standing Committee Minutes
88
Special SC Proc
01-Apr-16
Standing Committee Minutes
89
CR 124/2016
18-Mar-16
Standing Committee Agenda
90
SC Proceeding
18-Mar-16
Standing Committee Minutes
91
CR-123/2016
16-Mar-16
GB NOTICE
92
SC Proceding
04-Mar-16
Standing Committee Minutes
93
CR-121/2016
04-Mar-16
Standing Committee Agenda for Special Meeting
94
CR-122/2016
04-Mar-16
Standing Committee Agenda
95
CR-121/2016
29-Feb-16
General Body Agenda
96
CR- 121/2016
20-Feb-16
General Body Agenda
97
CR 121/2016
18-Feb-16
Standing Committee Agenda for Special Meeting
98
CR 120/2016
13-Feb-16
Standing Committee Agenda
99
SC meeting Proc
23-Dec-15
Standing Commitee
100
SC meeting Proc
18-Dec-15
Standing Commitee
101
SPL SC Election
09-Dec-15
Standing Commitee
102
SC meeting Proc
27-Nov-15
Standing Commitee
103
CR 118/2016
21-Jan-16
Standing Committee Agenda
104
CR 115/2016
04-Jan-16
GB NOTICE
105
CR 115/2015
28-Dec-15
General Body Agenda
106
CR 113/2015
22-Dec-15
Standing Committee Agenda
107
CR-112/2015
17-Dec-15
Standing Committee Agenda
108
CR-109/2015
28-Nov-15
General Body Agenda
109
06-11-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
110
21-10-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
111
30-07-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
112
27-07-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
113
11-05-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
114
23-02-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
115
09-12-2014
27-Nov-15
Standing Commitee
116
01-12-2014
27-Nov-15
Standing Commitee
117
CR-110/2015
26-Nov-15
Standing Committee Agenda
118
CR-109/2015
21-Nov-15
General Body Agenda
119
CR107/2015
05-Nov-15
Standing Committee Agenda
120
CR104/2015 Supp
30-Oct-15
General Body Agenda
121
CR-104/2015
23-Oct-15
General Body Agenda
122
CR-105/2015
19-Oct-15
Standing Committee Agenda
123
CR103/2015 supp
26-Aug-15
General Body Agenda
124
CR 103/2015
19-Aug-15
General Body Agenda
125
CR 98/2015
24-Jul-15
Standing Committee Agenda
126
CR 97/2015 Supp
02-Jun-15
General Body Agenda
127
CR 97/2015
29-May-15
General Body Agenda
128
CR-94/2015
08-May-15
Standing Committee Agenda
129
2015-03-25
24-Mar-15
GB NOTICE
130
CR 92/2015
20-Mar-15
General Body Agenda
131
CR-/95/2015
16-Mar-15
General Body Agenda
132
अर्थसंकल्पीय
13-Mar-15
Standing Commitee
133
CR-89/2015
21-Feb-15
Standing Committee Agenda
134
C/R-76/2014
05-Jan-15
General Body Agenda
135
AGENDA
11-Dec-14
Standing Committee Agenda
136
AGENDA
25-Nov-14
Standing Commitee
137
SUPPL . AGENDA
24-Nov-14
General Body Agenda
138
AGENDA
24-Nov-14
General Body Agenda
139
AGENDA
06-Sep-14
Standing Committee Agenda
140
AGENDA
25-Aug-14
Standing Committee Agenda
141
NOTICE
14-Aug-14
GB NOTICE
142
SUPPL . AGENDA
14-Aug-14
General Body Agenda
143
AGENDA
14-Aug-14
General Body Agenda
144
AGENDA
02-Aug-14
Standing Committee Agenda
145
GB BUDGET
24-Jul-14
General Body Agenda
146
MINUTES
28-Jan-14
GENERAL BODY MINUTES
147
MINUTES_2
25-Nov-13
GENERAL BODY MINUTES
148
SUPPL . AGENDA
26-Jun-14
General Body Agenda
149
AGENDA
26-Jun-14
General Body Agenda
150
MINUTES_1
25-Nov-13
GENERAL BODY MINUTES
151
NOTICE
24-Jun-14
Standing Commitee
152
AGENDA
24-Jun-14
Standing Committee Agenda
153
MINUTES
04-Feb-14
Standing Committee Minutes
154
MINUTES
10-Jan-14
Standing Committee Minutes
155
AGENDA
28-May-14
General Body Agenda
156
ELECTION
05-Mar-14
Education, Women & Child Welfare Commitee
157
AGENDA
28-Feb-14
Standing Committee Agenda
158
BUDGET
28-Feb-14
Standing Committee Agenda for Special Meeting