nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
महानगरपालिका हदिदमध्ये मुख्य बाजार पेठेत लेडिज टॉयलेट (महिलांसाठी शौचालय) बिओटी तत्वा़वर बांधण्यासाठी अनुभवी सेवाभावी संस्थांनी मनपा मालकीच्या मुख्य बाजारपेठेत मनपा मालकीच्या खुल्या जागा असल्याची माहिती व जागेसह फोटो इत्यादी अर्जाव्दारे सुचविणे बाबत. || नांवाशमनपा जाहीर सुचना ||  
SRNo Dr. Name Mobile No Email Address Hospital Name Address
1 Shaikh Abdulla 9975828199 nwcmc@ymail.com Hyder Bagh Corporation Hospital Hyder Bagh, Nanded.
2 archanajondhale 8888971171 archanajondhale46@gmail.com Kasturba Matru Seva Kendra,Nanded Shyam Nagar,Nanded
3 Sujata devi 9860171027 Sukatadevikhandare@gmail.com Kasturba Matru Seva Kendra,Nanded Shyam Nagar,Nanded
4 DR.SHOBHA TOSHNIWAL 9011027243 nwcmc@nwcmc.gov.in Kasturba Matru Seva Kendra,Nanded Shyam Nagar,Nanded