nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
जाहिर लिलाव सूचना : - नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका हददीतील तयबाजारी, आठवडी बाजार, दैनिक जमिन भाडे (नो हॉकर्स झोन वगळून) भाडे वसुलीचा मक्ता ताबा देणे बाबत. || नांवाशमनपा जाहीर सुचना ||  

सार्वत्रीक निवडणुक 2017 करीता विविध पथके निर्माण केल्याबाबतचे आदेश

12.09.2017 08.09.2017 07.09.2017 06.09.2017 06.09.2017 05.09.2017 28.08.2017 08.08.2017 26.07.2017