nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांदेड महानगरपालिका केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत योजने अंतर्गत राष्ट्रीय नदीकृती आराखडा (NRAP) अंतर्गत गोदावरी नदी कायमस्वरुपी प्रदुषणमुक्त करण्यासाठी उपाययोजना करणे करीता सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे व सल्लागाराची नेमणुक करणे. || साफसफाईच्या कामाच्या वेळेत बदल बाबत ||  

सार्वत्रीक निवडणुक 2017 करीता विविध पथके निर्माण केल्याबाबतचे आदेश

12.09.2017 08.09.2017 07.09.2017 06.09.2017 06.09.2017 05.09.2017 28.08.2017 08.08.2017 26.07.2017