nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
साल-सन (2021-22) मालमत्ता व पाणी कर सुट बाबत ||  
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड प्रभाग क्र. 13 ची पोट निवडणुक 2019-20
1. प्रारुप मतदार यादी प्रभाग क्र.13
2. निवडणुक जाहीराती
3. अंतीम मतदार यादी प्रभाग क्र.13
4. मतदान केंद्राची यादी
5. प्रभाग क्र.13 पोट निवडणुक 2020 ची निवडणुक कार्यक्रमाची अधिसुचना
6. नामनिर्देशना सोबत दाखल केलेल्या उमेदवारांचे शपथपत्र