nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका अंतर्गत रस्त्यावरील खडडयांच्या संदर्भात तसेच रस्त्यांच्या नादुरुस्तीबाबत नागरीकांकडुन शासन निर्णयात नमुद तक्रार नोंदविण्याबाबत जाहीर प्रगटन || नांवाशमनपा जाहीर सुचना || साल सन 2018-19 चे मालमत्ता कर व मालमत्ता, पाणी कर शास्ती सुटबाबत || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  
भुकंप संबंधी माहीतीसाठी दुरध्वणी क्रमांक
अ.क्र. कार्यालय एस.टी.डी. कोड दूरध्वणी क्रमांक प्रमूख अधिकारी
01 भूकंपमापक केंद्र, लातूर 02382 221490 --
02 स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठ, नांदेड, (SRTM University) 02462,02462 225369,229242 प्रा. कृष्णा सर, मो. प्रा. दिपक पानसकर मो.क्रं.9422188767 Email dbpanaskara@yahoo.com श्री टि. विजयकुमार मो.क्रं. 8087912034 Email vijay.srtmu@gmail.com
03 एन.जी.आर.आय. हैद्राबाद (National Geophysical Research Institute ) 040 23434664 23434792 23434651 (फॅक्स ) डॉ. श्री नागेश (Scientist) मो.क्रं. 09440289075 Email : srinagesh@ngri.res.in
04 आय.आय.आय.टि. हैद्राबाद (International Institute of Information Technology ) 040 66531000 श्री प्रदिप कुमार फॅक्स : 66531413/23001413 मो.क्रं.7588423860 मो.क्रं. 09391131199 Email : ramancharla@iiit.ac.in
05 सायन्स कॉलेज, नांदेड 02462 250465,251648 डॉ. प्रदिप वेस्नेकर मो.क्रं.9421972240 फॅक्स : 250465
06 एम.जी.एम. कॉलेज,नांदेड -- -- डॉ. श्रीनिवास औंधकर, संचालक, Astrology & Space Technology मो.क्र.9422171256