nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका अंतर्गत रस्त्यावरील खडडयांच्या संदर्भात तसेच रस्त्यांच्या नादुरुस्तीबाबत नागरीकांकडुन शासन निर्णयात नमुद तक्रार नोंदविण्याबाबत जाहीर प्रगटन || नांवाशमनपा जाहीर सुचना || साल सन 2018-19 चे मालमत्ता कर व मालमत्ता, पाणी कर शास्ती सुटबाबत || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  
शासकिय विश्राम गृह
अ.क्र. विश्राम गृह दुरध्वनी क्र. संपर्क व्यक्ती
01 सार्वजनिक बांधकाम विभाग जुने 253200 --
02 व्हिआयपी नवीन (देवगिरी) 252473

शेख अमीर मो.नं.9860212271

03 अजिंठा / एलोरा 254150 इंजिनियर मो.नं.9764917017
04 पाटबंधारे विभाग (तपोवन) 253107 --
05 विष्णुपुरी प्रकल्प (असर्जन) 226161-229285 --
06 विश्राम गृह (सिंचन) 253107 श्री भानेगावकर शाखा
07 विश्राम गृह (कडा) 252473 --