nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
प्रधानमंत्री आवास योजनेमधील आजपर्यंत स्वत: बांधकाम करणेसाठी अर्ज केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी खाली दिलेल्यी Pmay section मध्ये पाहावे || नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका अंतर्गत रस्त्यावरील खडडयांच्या संदर्भात तसेच रस्त्यांच्या नादुरुस्तीबाबत नागरीकांकडुन शासन निर्णयात नमुद तक्रार नोंदविण्याबाबत जाहीर प्रगटन || नांवाशमनपा जाहीर सुचना || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  
मंत्रालय व इतर प्रमुख नियंत्रण कक्षातील दुरध्वनी क्रमांक
अ.क्र. कार्यालय एस.टी.डी.कोड दुरध्वनी क्रमांक
01 मंत्रालय, मुंबई मदत व पुनर्वसन विभाग 022 22040800,22027990,22023039(फॅक्स),22855920
02 विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद 0240 2331294,2334501,2334502,2334503,2353562,2331083(फॅक्स)
03 केंद्रीय जलयोग कार्यालय, पुर्णा सबडिव्हीजा, नांदेड 02462 02462-262566
04 राज्य आपत्कालीन प्रतिसाद दल, पुणे (SDRF) 020 26870663,26870498
05 राष्ट्रीय आपत्कालीन प्रतिसाद दल, तळेगाव पुणे (NDRF) 02114 231509,281241(फॅक्स)
06 एमआयआरसी, अहमदनगर 0241 2324289,2326188
07 पुणे वेदशाळा हवामान खाते 020 25535211