nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
प्रधानमंत्री आवास योजनेमधील आजपर्यंत स्वत: बांधकाम करणेसाठी अर्ज केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी खाली दिलेल्यी Pmay section मध्ये पाहावे || नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका अंतर्गत रस्त्यावरील खडडयांच्या संदर्भात तसेच रस्त्यांच्या नादुरुस्तीबाबत नागरीकांकडुन शासन निर्णयात नमुद तक्रार नोंदविण्याबाबत जाहीर प्रगटन || नांवाशमनपा जाहीर सुचना || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  
जिवरक्षक दल

1. गोदावरी सेवाभावी संस्था नावघाट, नांदेड :
अ.क्र. नाव पदनाम भ्रमणध्वनी क्रं.
01 श्री सय्यद नूर स.एकबाल अध्यक्ष 9890750339
02 श्री शेख अखील शेख रजाक -- 9766155801
03 श्री सय्यद मुश्ताक स.नुर -- 9975809933
04 श्री स. अश्पाक स.नूर -- 9049883683

2. महागोदावरी जिवरक्षक दल व सेवा भावी संस्था, नांदेड :
अ.क्र. नाव पदनाम भ्रमणध्वनी क्रं.
01 श्री शेख अखिल शेख रज्जाक अध्यक्ष 9766155801
02 श्री शेख रशीद शेख बशीर उपाध्यक्ष 8975728414
03 श्री सय्यद नुर सय्यद इकबाल सचिव 9890750339

3. गंगापुत्र मच्छीमार सहकारी संस्था म. नांदेड :
अ.क्र. नाव पदनाम भ्रमणध्वनी क्रं.
01 श्री सतिश नंदाने अध्यक्ष 9325360555
02 श्री राजु सोनाजीराव लहाने सचिव 9767546494

4. गंगापुत्र जिवरक्षक दल गाडीपुरा, भोईगल्ली, नांदेड :
अ.क्र. नाव पदनाम भ्रमणध्वनी क्रं.
01 श्री सुभाष नागोजी कुकडे अध्यक्ष 9423438012
02 श्री नेमाडे जमनाजी मसाजी उपाध्यक्ष 9730234570
03 श्री दशरथ संतराम कुकडे सचिव --