nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
साल-सन (2021-22) मालमत्ता व पाणी कर सुट बाबत ||  

Covid-19

1.
Hospital Information
2.
जाहीर आवाहन
3.
रुग्णालयनिहाय नियुक्त केलेल्या लेखापरिक्षकांचे वेळोवेळी निर्गमीत केलेले आदेश
4.
लेखापरिक्षकांनी लेखापरिक्षण केलेले गोषवारा/ अहवाल

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.