nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
दि. 22.11.2019 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपाकेच्या सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका || नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा दि. 22.11.2019 रोजी दुपारी 3.00 वाजता स्थळ - कै. शंकरराव चव्हाण सभागृह, चौथा मजला, मनपा मुख्य प्रशासकिय इमारत, नांदेड येथे आयोजित करण्यात येत असले बाबत. ||  

NWCMC AWARD'S

BSUP AWARD 2009-10 Best City For
Outstanding Effort Attain Slum-Free
Status
BSUP AWARD 2009-10 Best City For
Community Mobilisation Under JNNURM
(BSUP & IHSDP) Joint Winner
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई- ऑगस्ट 2014
ई-गव्हर्नन्स (Gold Medal)
 
स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरीट- सप्टेंबर 2014
सेफ सिटी प्रोजेक्ट
 
सेकोना अॅवॉर्ड, मुंबई - मार्च 2015
सेफ सिटी कंट्रोल रुम
 
स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरीट-सप्टेंबर 2015 1.उडाण
आयमेगा2.ऑटो डीसीआर3.पा.पु.& मलनिस्सारण
 
HUDCO Award- April 2017