nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
जाहीर आवाहन – नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका हददीत कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या दिवसेंन दिवस वाढत असल्याने महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागा अंतर्गत खालील सर्व 15 दवाखाण्यात कोवीड-19 स्वॅब तपासणी केंद्र सुरु करण्यात येत आहे. तरी सर्व जनतेस अवाहन करण्यात येते की, कोवीड-19 नियमाचे व महानगरपालिका आरोग्य विभागा मार्फत दिलेल्या सुचनांचे पालन करुन आपली कोवीड-19 ची स्वॅब तपासणी करुन घ्यावी असे अवाहन सर्व जनतेस नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड तर्फे करण्यात येत आहे. || साफसफाईच्या कामाच्या वेळेत बदला बाबत ||  

विवरण
1
23-Apr-2021
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा दि. 29.04.2021 रोजी सकाळी 11.00 वाजता Online व्दारे आयोजित करण्यात येत असले बाबत.
2
16-Apr-2021
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची सभा दि. 16.04.2021 रोजी दुपारी 03.00 वाजता Online व्दारे आयोजित करण्यात आले बाबत.
3
05-Apr-2021
वार्ड बॉय(Ward Boy) पदाची पात्र व अपात्र यादी
4
05-Apr-2021
वार्ड बॉय(Ward Boy) पदाची गुणवत्तेनुसार अंतीम निवड यादी
5
05-Apr-2021
परिचारीका (ANM) पदाची गुणवत्तेनुसार अंतिम निवड यादी
6
05-Apr-2021
परिचारीका (ANM) पदाची पात्र व अपात्र यादी
7
05-Apr-2021
मनपाकेची अंदाजपत्रकिय विशेष सर्वसाधारण सभा दिनांक 5/4/21 रोजी दुपारी 12.00 वाजता ऐवजी दिनांक 5/4/21 रोजी दुपारी 4.00 वाजता ONLINE व्दारे घेण्यात येणार असले बाबत.
8
04-Apr-2021
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ(Lab Technician) पदाची अपात्र अर्जदाराची यादी
9
04-Apr-2021
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ(Lab Technician) पदाची पात्र अर्जदाराची यादी
10
04-Apr-2021
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ(Lab Technician) पदाची निवड यादी
11
03-Apr-2021
जाहीर सुचना- ANM, Lab Technition व Ward Boy यांच्यासाठी महत्वाची सुचना
12
03-Apr-2021
स्टाफ नर्स(GNM) पदाच्या मुलाखती अंती गुणवत्ता यादी
13
03-Apr-2021
स्टाफ नर्स(GNM) पदाच्या मुलाखती अंती निवड यादी
14
03-Apr-2021
वैद्यकिय अधिकारी(Medical Officer) पदाच्या मुलाखती अंती निवड यादी
15
03-Apr-2021
वैद्यकिय अधिकारी(Medical Officer) पदाच्या मुलाखती अंती गुणवत्ता यादी
16
01-Apr-2021
जाहिरात (थेट मुलाखत) – कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेवून सदर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका अंतर्गत विविध कोव्हीड केअर सेंटर करीता तसेच मनपा दवाखान्याकरीता कोरोना आजार नियंत्रणात येईपर्यंत शासकिय/महानगरपालिका/नगरपालिका मधुन सेवानिवृत्त झालेले व इतर आरोग्य सेवा देण्यास सक्षम असणा-या वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफनर्स(GNM), परिचारिका(ANM), प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ व वार्ड बॉय यांची पदे कंत्राटी पध्दतीने भरावयाची असलेबाबत.
17
01-Apr-2021
सभेची सुचना - नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची दि. 30.03.2021 रोजीची अंदाजपत्रकीय विशेष सर्वसाधारण सभा सर्वानुमते तहकुब करण्यात आलेली दि. 05.04.2021 रोजी दुपारी 12.00 वाजता Online व्दारे घेण्यात येणार असल्याचे कळविले आहे.
18
26-Mar-2021
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची अर्थसंकल्पीय विशेष सभा दि. 30.03.2021 दुपारी 01.00 वाजता Online व्दारे आयोजित केले असलेबाबत.
19
22-Mar-2021
जाहीर आवाहन – नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका हददीत कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या दिवसेंन दिवस वाढत असल्याने महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागा अंतर्गत खालील सर्व 15 दवाखाण्यात कोवीड-19 स्वॅब तपासणी केंद्र सुरु करण्यात येत आहे. तरी सर्व जनतेस अवाहन करण्यात येते की, कोवीड-19 नियमाचे व महानगरपालिका आरोग्य विभागा मार्फत दिलेल्या सुचनांचे पालन करुन आपली कोवीड-19 ची स्वॅब तपासणी करुन घ्यावी असे अवाहन सर्व जनतेस नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड तर्फे करण्यात येत आहे.
20
15-Mar-2021
साफसफाईच्या कामाच्या वेळेत बदला बाबत
21
12-Mar-2021
दिनांक 12.03.2021 रोजी Online व्दारे आयोजीत करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
22
05-Mar-2021
दिनांक 12.03.2021 रोजी दुपारी 03.00 वाजता Online व्दारे आयोजीत करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सूचना.
23
03-Mar-2021
दिनांक 03.03.2021 रोजी सायंकाळी 05.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपाकेच्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
24
28-Jan-2021
(NUHM) PIP-2020-21 अंतर्गत नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र(UPHC) साठी Part time Medical Officer पदाच्या मुलाखती अंती निवड यादी
25
28-Jan-2021
(NUHM) PIP-2020-21 अंतर्गत नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र(UPHC) साठी Part time Medical Officer पदाच्या मुलाखती अंती गुणवत्ता यादी
26
28-Jan-2021
दिनांक 29.01.2021 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
27
22-Jan-2021
दिनांक 29.01.2021 रोजी दुपारी 03.00 वाजता ONLINE आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
28
20-Jan-2021
दिनांक 21.01.2021 रोजी सायं. 5.00 वाजता आयोजित मनपाकेच्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
29
14-Jan-2021
अर्धवेळ वैद्यकिय अधिकारी रिक्त असलेले पद कंत्राटी पद्धतीने भरणे बाबत.
30
20-Dec-2020
दिनांक 16.12.2020 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपाकेच्या सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
31
09-Dec-2020
दिनांक 16.12.2020 रोजी दुपारी 01.00 वाजता ONLINE व्दारे आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
32
29-Oct-2020
सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिका-यांमधुन “विशेष कार्यासन अधिकारी” या पदासाठी अर्हताधारक पात्र उमेदवाराकडुन वेळापत्रकानुसार अर्ज मागविण्यात येत असलेबाबत
33
30-Sep-2020
स्वच्छ महाराष्ट्र सर्वेक्षण – 2021 अंतर्गत नांदेड शहरातील नागरिकांसाठी राष्ट्रपिता म.गांधीजींच्या जयंती निमित्त, केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानात सहभागी होण्याची सुवर्णसंधी स्पर्धेची सविस्त माहिती नांवाशमनपाच्या संकेतस्थळावर स्वच्छ म. अभियान या टॅब वर मिळेल.
34
29-Sep-2020
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची दि. 30.09.2020 रोजी आयोजित करण्यात आलेली ऑनलाईन सर्व साधारण सभा पुढे ढकलण्यात येत असुन सभेची तारीख नंतर लेखी कळविण्यात येईल.
35
24-Sep-2020
दि. 30.09.2020 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
36
09-Sep-2020
नांदेड मधील कोवीड रुग्णालयांमधील खाटांची माहिती (Beds Information) मिळविण्याकरिता वेबसाईट वर दिलेल्या Covid-19 Hospital Information या Tab वर Click करा.
37
20-Aug-2020
सद्भावना दिवसाच्या अनुषंगाने दि.20.08.2020 ते दि.05.09.2020 पर्यंत नां.वा.श.म.न.पा मध्ये हा पंधरवडा “ सामाजिक ऐक्य पंधरवडा ” म्हणून साजरा करण्यात येत आहे.
38
20-Aug-2020
दि.20.08.2020 रोजी दिवंगत पंतप्रधान मा. राजीव गांधी यांचा जयंती दिवस हा दिवस “ सद्भावना दिवस ” म्हणून साजरा करुन प्रतिज्ञा घेण्यात आली.
39
17-Jul-2020
दि. 13.07.2020 रोजी दुपारी 12.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेची सुचना
40
05-Jun-2020
जाहीर प्रगटन- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, हद्दितील दिव्यांग(अपंग) लाभार्थांसाठी
41
16-May-2020
दि. 18.05.2020 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
42
28-Apr-2020
साफसफाईच्या कामाच्या वेळेत बदला बाबत.
43
08-Apr-2020
सन्माननीय सदस्य व स्विकृत सदस्य यादी
44
26-Mar-2020
कोरोणा विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेबाबत.
45
18-Mar-2020
सर्वसाधारण सभेची सुचना
46
16-Mar-2020
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची सर्व साधारण सभा दि.19.03.2020 रोजी सकाळी 10.00 वाजता नांवाशमनपाकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीतील चौथ्या मजल्यावरील कै.शंकरराव चव्हाण सभागृहात आयोजीत केली आहे
47
14-Mar-2020
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड स्थायी समितीची सभा दि.16.03.2020 रोजी दु.03.00 वाजता नांवशमनपा स्थायी समिती सभागृह येथे भरविण्यात येत आहे
48
05-Mar-2020
दि. 06.03.2020 रोजी दुपारी 4.30 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
49
24-Feb-2020
सूचना – नांवाशमनपा हददीतील प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत (PMAY), रमाई आवास योजना व मनपा अभियंता विभागासाठी कंत्राटी कनिष्ठ अभियंता व कंत्राटी स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदा बाबत दि. 24, 25 व 26 फेब्रुवारी 2020 रोजी आयोजित करण्यात आलेले सदरचे कार्यक्रम प्रशासकिय कारणास्तव पुढे ढकलण्यात येत असले बाबत.
50
20-Feb-2020
जाहिर सूचना – नांवाशमनपा हददीतील प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत (PMAY), रमाई आवास योजना व मनपा अभियंता विभागासाठी कंत्राटी कनिष्ठ अभियंता व कंत्राटी स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदा बाबत दि. 24, 25 व 26 फेब्रुवारी 2020 रोजी आयोजित करण्यात आलेले सदरचे कार्यक्रम प्रशासकिय कारणास्तव पुढे ढकलण्यात येत असले बाबत.
51
15-Feb-2020
विशेष कार्यासन अधिकारी या पदासाठी नमुद अर्हताधारक पात्र उमेदवाराकडुन खालील वेळापत्रकानुसार अर्ज मागविण्यात येत आहेत
52
06-Feb-2020
कंत्राटी कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) व कंत्राटी अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदांच्या जाहिराती बाबत.
53
06-Feb-2020
दि. 07.02.2020 रोजी दुपारी 04.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
54
25-Nov-2019
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची सभा दि.26.11.2019 रोजी दुपारी 3.00 वाजता
55
21-Nov-2019
दि. 22.11.2019 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपाकेच्या सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
56
18-Nov-2019
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा दि. 22.11.2019 रोजी दुपारी 3.00 वाजता स्थळ - कै. शंकरराव चव्हाण सभागृह, चौथा मजला, मनपा मुख्य प्रशासकिय इमारत, नांदेड येथे आयोजित करण्यात येत असले बाबत.
57
07-Sep-2019
दि. 11.09.2019 रोजी दुपारी 01.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेची सुचना
58
07-Sep-2019
दि. 09.09.2019 रोजी दुपारी 03.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
59
09-Aug-2019
दि. 14.08.2019 रोजी दुपारी 03.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
60
01-Aug-2019
दि. 08.08.2019 रोजी दुपारी 12.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
61
22-Jul-2019
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आजपर्यंत स्वत: बांधकाम करणेसाठी अर्ज केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी नं 3 ही pmay section मध्ये प्रसिद्ध केली आहे
62
09-Jul-2019
दि. 11.07.2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
63
29-Jun-2019
दि.11.03.2019 रोजीची अंदाजपत्रकीय विशेष सर्वसाधारण सभा दि.01.07.2019 रोजी दुपारी 03.00 वाजता मनपा मुख्य कार्यालयातील कै.शंकरराव चव्हाण सभागृहात आयोजित करण्यात येत असलेबाबत.
64
11-Jun-2019
नांवाशमनपा हदिदत पाण्याच्या टँकर व्यवस्थेबाबत.
65
28-May-2019
विशेष सर्वसाधारण सभा दि. 01.06.2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता नावाशमनपाकेच्या मुख्य प्रशासकिय इमारतीतील चौथ्या मजल्यावरील डॉ. कै. शंकररावजी चव्हाण सभागृहात आयोजित करण्यात येत असले बाबत.
66
20-May-2019
महानगरपालिकेतील विशेष सर्वसाधारण सभा दि.22.05.2019 रोजी आयोजीत करण्यात आली आहे
67
03-May-2019
नांदेड महानगरपालिका केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत योजने अंतर्गत राष्ट्रीय नदीकृती आराखडा (NRAP) अंतर्गत गोदावरी नदी कायमस्वरुपी प्रदुषणमुक्त करण्यासाठी उपाययोजना करणे करीता सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे व सल्लागाराची नेमणुक करणे.
68
03-May-2019
साफसफाईच्या कामाच्या वेळेत बदल बाबत
69
09-Mar-2019
डॉ. राम मनोहर लोहीया ग्रंथालय अंतर्गत चालविण्यात येणारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ.शंकरराव चव्हाण अभ्यासिका (सिडको) व स्पर्धा परिक्षा केंद्र (जुना मोंढा) प्रवेश करिता लेखी परीक्षेबाबत जाहीर सुचना
70
07-Mar-2019
दि. 05.03.2019 रोजीची पुढे ढकलण्यात आलेली स्थायी समितीची अंदाजपत्रकिय विशेष सभा दि. 08.03.2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता घेण्यात येत असलेबाबत.
71
07-Mar-2019
दि. 08.03.2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
72
28-Feb-2019
तात्पुरत्या स्वरुपात करार पध्दतीने “विशेष कार्यासन अधिकारी” या पदासाठी दुसरी वेळ जाहिरात
73
16-Feb-2019
महानगरपालिका हदिदमध्ये मुख्य बाजार पेठेत लेडिज टॉयलेट (महिलांसाठी शौचालय) बिओटी तत्वा़वर बांधण्यासाठी अनुभवी सेवाभावी संस्थांनी मनपा मालकीच्या मुख्य बाजारपेठेत मनपा मालकीच्या खुल्या जागा असल्याची माहिती व जागेसह फोटो इत्यादी अर्जाव्दारे सुचविणे बाबत.
74
13-Feb-2019
दि. 14.02.2019 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका.
75
08-Feb-2019
दि. 11.02.2019 रोजी दुपारी 04.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
76
08-Feb-2019
दि. 14.02.2019 रोजी दुपारी 03.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना.
77
29-Jan-2019
दि. 30.01.2019 रोजी सकाळी 11.30 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
78
17-Jan-2019
जाहिर लिलाव सूचना : - नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका हददीतील तयबाजारी, आठवडी बाजार, दैनिक जमिन भाडे (नो हॉकर्स झोन वगळून) भाडे वसुलीचा मक्ता ताबा देणे बाबत.
79
01-Jan-2019
तात्पुरत्या स्वरुपात करार पध्दतीने “विशेष कार्यासन अधिकारी” या पदासाठी जाहिरात
80
15-Dec-2018
जाहिर लिलाव सुचना – महानगरपालिकेच्या मालकीच्या जागेवर / इमारतीवर BOT तत्वावर जाहिरात फलक लावणेसाठी जाहिरात हक्क देणेबाबत.
81
30-Nov-2018
प्रधानमंत्री आवास योजनेमधील आजपर्यंत स्वत: बांधकाम करणेसाठी अर्ज केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी नं 2. dated 30.11.2018, Pmay या section मध्ये पाहावे
82
29-Nov-2018
दि. 30.11.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
83
29-Nov-2018
दि. 29.11.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका.
84
26-Nov-2018
दि. 26.11.2018 रोजी दुपारी 3.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
85
22-Nov-2018
गोवर - रुबेला लसीकरण मोहीम 2018, ANM कर्मचार्यांची यादी
86
22-Nov-2018
दि. 29.11.2018 रोजी दुपारी 3.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना.
87
13-Nov-2018
गोवर रुबेला लसीकरण कार्यक्रमा अंतर्गत मोहीमेसाठी जाहीरात
88
10-Oct-2018
दिनांक 12.10.2018 रोजी दुपारी 4.00 आयोजित करण्यात आलेल्या नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना.
89
28-Sep-2018
प्रधानमंत्री आवास योजनेमधील आजपर्यंत स्वत: बांधकाम करणेसाठी अर्ज केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी खाली दिलेल्यी Pmay section मध्ये पाहावे
90
18-Sep-2018
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका अंतर्गत रस्त्यावरील खडडयांच्या संदर्भात तसेच रस्त्यांच्या नादुरुस्तीबाबत नागरीकांकडुन शासन निर्णयात नमुद तक्रार नोंदविण्याबाबत जाहीर प्रगटन
91
10-Sep-2018
दि. 11.09.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
92
06-Sep-2018
दि. 07.09.2018 रोजी दुपारी 4.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
93
05-Sep-2018
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा दि.11.09.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता स्थळ - कै. शंकरराव चव्हाण सभागृह, चौथा मजला, मनपा मुख्य प्रशासकिय इमारत, नांदेड येथे आयोजित करण्यात येत असले बाबत
94
14-Aug-2018
नांवाशमनपा जाहीर सुचना
95
07-Aug-2018
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची नियमित स्थायी समितीची सभा व दि. 04.08.2018 रोजी रोजीची पुढे ढकलण्यात आलेली मनपा स्थायी समितीची सभा दि. 08.08.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात येत असलेबाबत.
96
03-Aug-2018
दि. 04.08.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
97
02-Aug-2018
साल सन 2018-19 चे मालमत्ता कर व मालमत्ता, पाणी कर शास्ती सुटबाबत
98
18-Jul-2018
दि.19.07.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
99
15-Jul-2018
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा दि.19.07.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता स्थळ - कै. शंकरराव चव्हाण सभागृह, चौथा मजला, मनपा मुख्य प्रशासकिय इमारत, नांदेड येथे आयोजित करण्यात येत असले बाबत.
100
03-Jul-2018
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची सभा दि. 04.07.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता नांवाशमनपा स्थायी समिती सभागृह येथे आयोजित करण्यात येत असले बाबत.
101
22-Jun-2018
दि. 22.06.2018 रोजी PMAY योजने अंतर्गत कंत्राटी Urban Planner/Town Planning Specialist, MIS Specialist व Social Development Specialist पदाची मुलाखतीअंती निवड यादी.
102
22-Jun-2018
दि. 22.06.2018 रोजी PMAY योजने अंतर्गत कंत्राटी Urban Planner/Town Planning Specialist, MIS Specialist व Social Development Specialist पदाची मुलाखतीअंती गुणवत्ता यादी.
103
12-Jun-2018
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (PMAY) शहरस्तरीय तांत्रीक कक्षातील (CLTC) तज्ञांची कंत्राटी पद भरती
104
11-Jun-2018
साफसफाईच्या कामाच्या वेळेत बदला बाबत
105
24-May-2018
दि. 25.05.2018 रोजी दुपारी 4.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
106
15-May-2018
पाणीपुरव़ठा वितरणाचे झोननिहाय वेळापत्रक
107
09-May-2018
दिनांक 10.05.2018 ची तहकुब करण्यात आलेली सर्वसाधारण सभा दि. 16.05.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता मनपा मुख्य प्रशासकिय इमारतीतील चौथ्या मजल्यावरील कै. शंकरराव चव्हाण सभागृहात घेण्यात येत असले बाबत.
108
09-May-2018
दिनांक 10.05.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपाकेची सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
109
04-May-2018
मनपा सर्वसाधारण सभा दि.10.05.2018 रोजी दुपारी 3.00 वाजता स्थळ - कै. शंकरराव चव्हाण सभागृह, चौथा मजला, मनपा मुख्य इमारत, नांदेड येथे आयोजित करण्यात येत असले बाबत.
110
23-Apr-2018
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची सभा दि. 25.04.2018 रोजी दुपारी 03.00 वाजता आयोजित करण्यात येत असले बाबत.
111
03-Apr-2018
दि.04.04.2018 रोजीची आयोजीत करण्यात आलेली सर्वसाधारण सभा पुढे ढकलण्यात आली असुन सदरची सभा दि.10.04.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता कै.शंकरराव चव्हाण प्रेक्षागृह, स्टेडियम परिसर नांदेड येथे घेण्यात येईल.सदरील सभेचे कामकाज संपल्यावर दि.31.03.2018 रोजीची तहकूब झालेली अर्थसंकल्पीय विशेष सभा घेण्यात येईल.
112
30-Mar-2018
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची अर्थसंकल्पीय विशेष सभा दि. 31.03.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता मनपा मुख्य प्रशासकिय इमारत, चौथा मजला, कै. शंकरराव चव्हाण सभागृह, मनपा नांदेड येथे आयोजित करण्यात येत असले बाबत
113
30-Mar-2018
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा दि. 04.04.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता मनपा मुख्य प्रशासकिय इमारत, चौथा मजला, कै. शंकरराव चव्हाण सभागृह, मनपा नांदेड येथे आयोजित करण्यात येत असले बाबत
114
28-Mar-2018
नांवाशमनपा- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिकेत प्रवेश परीक्षा अंतीम निवड यादी
115
27-Mar-2018
नांवाशमनपा- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिकेत प्रवेश परीक्षा अंतीम गुणवत्ता यादी
116
26-Mar-2018
स्थायी समितीची सभा दि.27.03.2018 रोजी दुपारी 3.00 वाजता आयोजीत करण्यात आली आहे
117
14-Mar-2018
नांवाशमनपा वाचनालयातील परिक्षेचे सुधारित कार्यक्रम
118
09-Mar-2018
नांवाशमनपाकेच्या अभ्यासिकेत प्रवेश घेण्याकरिता आयोजित लेखी परीक्षेच्या अटी, शर्ती व विषय
119
05-Mar-2018
नांवाशमनपा, पॅथॉलॉजीस्टकडे, पॅथॉलॉजी या विषयात पदव्युत्तर अहर्तता धारण केलेले पॅथॉलॉजीस्ट नसल्यामुळे त्यांचा परवाना महापालिकेने निलंबित केलेला आहे. (22) पॅथॉलॉजीस्ट यादी खालील प्रमाणे
120
06-Mar-2018
नांवाशमनपाकेच्या अभ्यासिकेत प्रवेश घेण्याकरिता आयोजित लेखी परीक्षेची जाहिरात व संपूर्ण प्रक्रीया
121
16-Feb-2018
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका हद्दीअंतर्गत घरोघरी कचरा संकलन करणे आणि संपुर्ण घनकच-याची वाहतूक करण्याचे काम सुरु करणे बाबत.
122
16-Feb-2018
दि. 17.02.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
123
12-Feb-2018
दि. 17.02.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
124
15-Jan-2018
स्थायी समितीची सभा दि.16.01.2018 रोजी सकाळी 11.30 वाजता आयोजीत करण्यत आली आहे
125
12-Jan-2018
NUHM व हैदरबाग दवाखाना येथील IPHS norms नुसार नागरी समुह आरोग्य केंद्रासाठी विविध पदांची भरती
126
10-Jan-2018
नांवशमनपा, नांदेड अंतर्गत 73 व 74 वी घटना दुरुस्तीस 25 वर्ष पुर्ण झाल्याच्या पार्श्वभुमीवर विभागीय स्तरावर परिषदेच्या अनुषंगाने सहभागी व्यक्तींसाठीच्या जेवन व्यवस्थेबाबत
127
06-Jan-2018
स्थायी समितीची सभा दि.08.01.2017 रोजी सकाळी 11.00 वाजता
128
28-Dec-2017
Door to door collection and transportation of muncipal solid waste upto disposal site in NWCMC
129
30-Dec-2017
पुर्व प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती /उपसभापती पदाच्या निवडणूकीसाठी पुर्व प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, महिला व बालकल्याण समितीची विशेष सभा दि. 30.12.2017 रोजी सकाळी 10.30 वाजता स्थळ - मनपा मुख्य प्रशासकिय इमारतीतील पहिल्या मजल्यावरील स्थायी समिती सभागृह येथे घेण्यात येईल.
130
26-Dec-2017
नांवाशमनपा स्थायी समिती सभापती पदाच्या निवडणूकीसाठी स्थायी समितीची विशेष सभा दि.30.12.2017 रोजी सकाळी 10.00 वा. स्थळ - मनपा मुख्य प्रशासकिय इमारतीतील स्थायी समिती सभागृह क्रं. 119 येथे घेण्यात येईल.
131
15-Dec-2017
दि. 19.12.2017 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
132
12-Dec-2017
मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना दि. 19.12.2017 रोजी सकाळी 11.00 वाजता स्थळ - कै. शंकरराव चव्हाण सभागृह, चौथा मजला, मनपा मुख्य इमारत, नांदेड
133
01-Nov-2017
सन्माननीय सदस्य यांची यादी
134
30-Oct-2017
MCA Team Visit to Shri Guru Govindsinghji Stadium at Nanded.
135
01-Oct-2017
नांदेड महानगरपालीका हद्दीमधील मंडप/पेंडॉल तपासणी पथकांबाबत प्रसिद्धपत्रक
136
28-Aug-2017
सर्वसाधारण सभेची सुचना - मनपाकेची सर्वसाधारण सभा दि. 01.09.2017 रोजी दुपारी 3.00 वाजता घेण्यात येत असले बाबत.
137
18-Aug-2017
प्रारुप मतदार यादी प्रसिध्दी संदर्भात जाहिर सुचना
138
01-Aug-2017
General Surgeon पदाच्या मुलाखती अंती गुणवत्ता यादी व निवड यादी
139
01-Aug-2017
Radiologist पदाच्या मुलाखती अंती गुणवत्ता यादी व निवड यादी
140
01-Aug-2017
Part Time Medical Officer अर्धवेऴ वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या मुलाखती अंती गुणवत्ता यादी व निवड यादी
141
01-Aug-2017
Full Time Medical Officer NUHM पुर्णवेऴ वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या मुलाखती अंती गुणवत्ता यादी व निवड यादी
142
31-Jul-2017
लेखापाल संगणक चालक DEO cum Accountant NUHM पदाच्या मुलाखती अंती गुणानुक्रमे यादी व निवड यादी
143
31-Jul-2017
Accountant (RNTCP) लेखापाल पदाच्या मुलाखती अंती गुणानुक्रमे यादी व निवड यादी
144
31-Jul-2017
Accountant (UCHC) पदाच्या मुलाखती अंती गुणानुक्रमे यादी व निवड यादी
145
31-Jul-2017
Pharmacist (मिश्रक) पदाच्या मुलाखाती अंती गुणवत्ता यादी व निवड यादी
146
31-Jul-2017
Lab Technician NUHM (प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ) पदाच्या मुलाखाती अंती गुणवत्ता यादी व निवड यादी
147
31-Jul-2017
स्टाफनर्स (GNM) पदाच्या मुलाखाती अंती गुणवत्ता यादी व निवड यादी
148
31-Jul-2017
परिचारीका (ANM) पदाच्या मुलाखाती अंती गुणवत्ता यादी व निवड यादी
149
28-Jul-2017
वरिष्ठ प्रयोगशाळा पर्यवेक्षक (STLS) पदाच्या मुलाखती अंती गुणानुक्रमे यादी व निवड यादी
150
28-Jul-2017
वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक STS पदाच्या मुलाखती अंती गुणानुक्रमे यादी व निवड यादी
151
28-Jul-2017
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ RNTCP पदाच्या मुलाखती अंती गुणानुक्रमे यादी व निवड यादी
152
28-Jul-2017
टयुबरक्युसिस हेल्थ व्हिजीटर TBHV पदाच्या मुलाखती अंती गुणानुक्रमे यादी व निवड यादी
153
24-Jul-2017
महानगरपालिकेच्या विविध वाहनांची दुरुस्ती, सुटेभाग व नविन बॅटरी खरेदी करणे बाबत.
154
12-Jul-2017
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत हैदरबाग दवाखाना येथील विविध पदाबाबत जाहिरात.
155
07-Jul-2017
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) करीता सोडत.
156
07-Jun-2017
मनपा सार्वत्रिक निवडणूक 2017- मतदारांना नांव नोंदणी करणे बाबत मतदारांना आवाहन
157
25-May-2017
दि.26.05.2017 रोजीच्या सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
158
21-May-2017
नांवाशमनपा स्थायी समितीची सभा दिनांक 22.05.2017 रोजी सकाळी 11.00 वा. स्थायी समिती सभागृह मनपा येथे भरविण्यात येत आहे.
159
20-May-2017
मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना दि.26.05.2017 रोजी दु.03वा.स्थळ-मनपा मुख्य इमारत,चौथा मजला, कै.शंकरराव चव्हाण सभागृह
160
19-May-2017
मालमत्ता कर सुट व थकबाकीवरील 50 % शास्तीची माफी योजना
161
04-May-2017
प्रदुषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आज दिनांक ०४/०५/२०१७ रोजी महिन्याचा पहीला गुरुवार हा “वाहन विरहित दिन” (No Vehicle Day) म्हणुन पाळण्यात आला
162
30-Apr-2017
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेअंतर्गत दि. 01 मे 2017 पासुन शहरामध्ये निर्माण होणारा ओला कचरा व सुका कचरा वेगवेगळा जमा करुन घंटागाडीमध्ये टाकुन महानगरपालिकेस शहर स्वच्छ ठेवण्यास सहकार्य करणे बाबत
163
30-Apr-2017
प्रदुषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रत्येक महिन्याचा पहीला गुरुवार हा “वाहन विरहित दिन” (No Vehicle Day) म्हणुन पाळणे बाबत.
164
26-Apr-2017
NUHM अंतर्गत निवड समितीने मुलाखती अंती निवड केलेल्या उमेदवारांची यादी
165
26-Apr-2017
अनाधिकृत जाहीराती, घोषणा फलक, होर्डींग, पोस्टर्स - जाहीर प्रगटन
166
25-Apr-2017
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य ‍ ‍अभियान (NUHM) अंतर्गत आक्षेपानंतर मुलाखतीसाठी पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी
167
25-Apr-2017
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य ‍ ‍अभियान (NUHM) अंतर्गत मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी
168
24-Apr-2017
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य ‍ ‍अभियान (NUHM) अंतर्गत पात्र / अपात्र यादीवर हरकती व आक्षेप
169
23-Apr-2017
Accountant पदासाठी मुलाखत पूढे ढकलण्यात आली आहे.
170
23-Apr-2017
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य ‍ ‍अभियान (NUHM) अंतर्गत आलेल्या अर्जाची पात्र व अपात्र उमेदवाराची यादी
171
21-Apr-2017
अनाधिकृत जाहीरातीस प्रतिबंध संदर्भात जाहीर निवेदन
172
19-Apr-2017
मालमत्ता कर व पाणी करामध्ये सुट
173
12-Apr-2017
NUHM अंतर्गत डॉक्टर व इतर पदांची भरती
174
10-Apr-2017
नांवाशमनपा स्थायी समिती सभा दिनांक-10.04.2017 रोजी सकाळी 11.00 वा स्थायी समिती सभागृह मनपा येथे भरविण्यात येत आहे.
175
01-Apr-2017
स्थानिक संस्था कर अभय योजना - 2015 ला शासनाची मुदतवाढ
176
31-Mar-2017
नांदेड महापालिकेमार्फत आवाहन- उष्माघातापासून बचावासाठी काय करावे व काय करु नये
177
30-Mar-2017
दि.29.03.17 रोजीची सर्वानुमते तहकुब करण्यात आलेली अंदाजपत्रकीय विशेष सर्वसाधारण सभा दि.01.04.2017 रोजी सकाळी 11 वा.मनपा मुख्य कार्यालयातील कै.शंकरराव चव्हाण सभागृहात घेण्यात येईल.
178
29-Apr-2017
अर्थसंकल्पीय विशेष सर्वसाधारण सभा दि.29.03.2017 रोजी दु. 12.30 वा.महापालिकेच्या श्री गुरु गोविंद सिंघजी स्टेडियम जवळील कै. शंकरराव चव्हाण प्रेक्षागृहात आयोजित केली आहे.
179
22-Mar-2017
स्थानिक संस्था कराचा (LBT) भरणा न केलेल्या 04 मद्य व्यावसायिकांच्या प्रतिष्ठानास महापालिकेने ठोकले सील.
180
21-Mar-2017
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, अभ्यासिका प्रवेश प्रक्रिया अंतिम निवड यादी
181
19-Mar-2017
अभ्यासिका प्रवेश परीक्षा निकाल - परीक्षा दिनांक -19/03/2017 (सुचना : सामाजिक आरक्षण निहाय निवड यादी उद्या दिनांक 20 मार्च 2017 दुपारी 4 वा. पर्यंत मनपाचे संकेतस्थळ व अभ्यासिकेच्या बाहेरील नोटीस बोर्ड वर प्रसिध्द करण्यात येईल)
182
18-Mar-2017
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिका प्रवेश परीक्षा- आसन क्र.यादी व परीक्षा केंद्र-शंकरराव चव्हाण प्रेक्षागृह नांदेड
183
18-Mar-2017
स्पर्धा परीक्षा केंद्र वजीराबादसाठी प्रवेश परीक्षा केंद्र डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिका आसन क्र. यादी
184
17-Mar-2017
नांदेड मनपा स्थायी समिती सभा दि.17.03.2017 रोजी दुपारी 03.00 वा. स्थळ -स्था.स.सभागृह मनपा.
185
15-Mar-2017
स्पर्धा परिक्षा केंद्र वजिराबाद प्रवेश परिक्षा करिता पात्र / अपात्र अर्जाचा तपशील (12 वी)
186
15-Mar-2017
स्पर्धा परिक्षा केंद्र वजिराबाद प्रवेश परिक्षा करिता पात्र / अपात्र अर्जाचा तपशील (पदवीधर)
187
15-Mar-2017
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिकेत प्रवेशासाठी पात्र अर्जाची यादी (Castwise)
188
14-Mar-2017
नांदेड महापालिकेची मालमत्ता व पाणी कर वसुली दिनांक 10 मार्च 2017 रोजीची कार्यवाही
189
10-Mar-2017
नांदेड महापालिकेची मालमत्ता व पाणी कर वसुली दिनांक 09 मार्च 2017 रोजीची कार्यवाही
190
09-Mar-2017
उष्णतेच्या लाटेच्या कालावधीत उष्माघातापासुन नागरिकांना बचाव करण्यासाठी उपाययोजना
191
08-Mar-2017
नांदेड महानगरपालिकेची मालमता व पाणी कर वसुली करीता आज दिनांक ०७ मार्च २०१७ रोजी राबविण्यात आलेल्या सक्तीच्या कार्यवाहीची माहिती
192
07-Mar-2017
महापालिकेने दि.06.03.2017 रोजी वसुली केलेली कार्यवाही झोन-ड
193
04-Mar-2017
महापालिकेच्या जप्ती पथकाद्वारे ट्रेझर बाजार, कौठा चे रु.26,96,000/- वसुल व थकीत मालमत्ता वसुली
194
07-Mar-2017
प्रेसनोट - शिक्षण महिला व बालकल्याण समितीच्या वतीने जागतिक महिला दिना निमित्त दि. 17.03.2017 मॅराथॉन स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम लावणी नृत्य स्पर्धांचे आयोजन बाबत
195
02-Mar-2017
जाहिर सुचना- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या डॉ.राम मनोहर लोहिया ग्रंथालया अंतर्गत चालविण्यात येणारी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिकेत प्रवेशा करीता लेखी परीक्षा बाबत
196
01-Mar-2017
मा. आयुक्त यांनी 2017-18 चा अर्थसंकल्प स्थायी समिती सभापती यांच्याकडे सादर केला.
197
28-Feb-2017
स्थायी समितीची नियमित सभा दि.28.02.2017 रोजी दु.03.30 वा मनपा स्था.स.स.
198
28-Feb-2017
स्थायी समिती मनपा विशेष अर्थसंकल्पीय सभा दि.28.02.2017 रोजी दु.03 वा. मनपा स्था.स.स.
199
27-Feb-2017
महिला बालकल्याण समितीच्या सदस्यांची निवड करणे बाबत सभेची सुचना
200
26-Feb-2017
दिनांक 27.02.2017 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
201
21-Feb-2017
दिनांक 27.02.2017 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची सुचना
202
13-Feb-2017
दिनांक 14.02.2017 रोजी दुपारी 12.00 वाजता आयोजित स्थायी समितीच्या सभेची सूचना
203
21-Jan-2017
दिनांक 30.01.2017 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची सुचना
204
25-Dec-2016
स्वच्छता अप्लीकेशन विषयी महाविदयालय-क्लासेसमध्ये जनजागृती
205
25-Dec-2016
महापालिकेत सुशासन दिन साजरा
206
23-Dec-2016
26 डिसेंबर रोजी महापालिकेत पेन्शन अदालत
207
23-Dec-2016
महापालिका ऑनलाईन तक्रारींचा निपटा होण्यासाठी प्रशिक्षण
208
22-Dec-2016
कचरा वेचकांना महापालिकेकडून ओळखपत्र
209
22-Dec-2016
शुक्रवारचा आठवडी बाजार पुन्हा नियोजित जागेतच
210
22-Dec-2016
प्लास्टीक पुनर्वापर विषयी व्यापा-यांना महापालिकेत मार्गदर्शन
211
23-Dec-2016
हयात प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आवाहन
212
23-Dec-2016
स्वच्छता अप्लीकेशन विषयी महापालिकेत कार्यशाळा बदलत्या कार्यपध्दतीचा स्विकार करण्याचे मा.आयुक्तांचे आवाहन
213
19-Dec-2016
शहरातील राडा-रोडा उचलणे बाबत.
214
19-Dec-2016
जनजागृतीपर वाहनाचे मा.महापौरांच्या हस्ते उद्घाटन
215
19-Dec-2016
महापालिकेच्यावतीने गुरूव्दारा परिसरात स्वच्छता अभियान
216
19-Dec-2016
महापालिकेच्यावतीने विदयार्थ्यांसाठी स्पर्धांचे आयोजन
217
15-Dec-2016
सभापती, स्थायी समिती पदासाठी प्राप्त झालेले नामनिर्देशन पत्र
218
15-Dec-2016
महापालिका कर्मचा-यांना कॅशलेस प्रणालीचे प्रशिक्षण
219
15-Dec-2016
भारतरत्न सरदार वल्लभभाई पटेल यांना आदरांजली
220
15-Dec-2016
शुक्रवारचा आठवडी बाजार कै.इंदिरा गांधी मैदानात
221
15-Dec-2016
रमाई योजनेस 25 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ
222
14-Dec-2016
कॅशलेस व्यवहारासंबंधी व्यापा-यांची बैठक महापालिकेचा प्रशिक्षण, जनजागृतीवर भर
223
14-Dec-2016
महापालिकेत शिक्षकांसाठी कार्यशाळा
224
09-Dec-2016
जाहीर निवेदन - “स्मार्ट नांदेड” या अभियानांतर्गत “रोकड विरहीत नांदेड” मोहीम बाबत.
225
07-Dec-2016
आपत्‍ती व्यवस्थापनासाठी शिघ्र प्रतिसाद वाहन महापालिकेत दाखल
226
06-Dec-2016
असाही कॅशलेस व्यवहार...! मनपा कर्मचारी पतसंस्थेच्यावतीने धान्य,किराणाचे वितरण
227
06-Dec-2016
महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना महापालिकेच्यावतीने अभिवादन
228
05-Dec-2016
विदयार्थ्यांसाठी शहरात आजपासून आधार नोंदणी, 0 ते 18 वयोगटातील विदयार्थ्यांसाठी अभियान
229
03-Dec-2016
दिव्यांगांकडे विशेष कौशल्य – मा.आयुक्त
230
03-Dec-2016
आधार कार्ड काढण्याच्या महापालिकेच्या सूचना
231
03-Dec-2016
उपद्रवकारक कृत्य करणा-या हॉस्पीटलसह, खादयपदार्थ विक्रेत्यांना दंड महापालिकेचे स्वच्छता अभियानात 14 टन कचरा उचलला
232
02-Dec-2016
15 डिसेंबरपर्यत मुदत - कर वसुलीसाठी जुन्या चलनातील पाचशे रूपयांच्या नोटा महापालिका स्विकारणार
233
02-Dec-2016
महापालिकेत “स्मार्ट नांदेडकर” अभियानाअंतर्गत माहीती तंत्रज्ञान विषयक कार्यशाळा
234
02-Dec-2016
फोटोसह तपशिल न देणा-या मतदारांची नावे वगळणार
235
02-Dec-2016
शहीद जवान संभाजी कदम यांच्या कुटूंबियांना महापालिकेची 11 लक्षाची आर्थिक मदत
236
29-Nov-2016
रस्त्यावर कचरा टाकणा-या दुकानदारांवर होणार दंडात्मक कारवाई
237
29-Nov-2016
स्थायी समिती सभा दि.30.11.2016 रोजी सकाळी 11.00 वाजता नांवाशमनपा स्थायी समिती सभागृह येथे भरविण्यात येत आहे.
238
28-Nov-2016
महापालिका शाळेचा व्हिडीओ ‘यु.के.’च्या वेबवर
239
28-Nov-2016
महात्मा फुले यांना पुण्यतिथीनिमित्त अभिवादन
240
26-Nov-2016
हुंडाबंदी दिनानिमित्त महापालिकेत शपथ
241
24-Nov-2016
काळाची पाऊले ओळखुन ग्रंथालयांमध्ये बदल व्हावेत – हुस्से
242
23-Nov-2016
जप्तीसाठी गेलेल्या पथकाकडे मालमत्ताधारकांनी भरले 25 लक्ष 28 हजार
243
22-Nov-2016
दिनांक 30.11.2016 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेची सुचना
244
22-Nov-2016
महापालिका कर्मचा-यांची आरोग्य तपासणी
245
19-Nov-2016
रविवारी महापालिकेचे कर भरणा काऊंटर सुरू
246
19-Nov-2016
महापालिकेत राष्ट्रीय एकात्मता दिन साजरा
247
19-Nov-2016
महापालिकेचे शहरात स्वच्छता अभियान - चौदा टन कचरा उचलला
248
18-Nov-2016
मनपा कर्मचा-यांना क्षणभर ‘विसावा’ अन पुनश्च: तयारी- करातुन 20 कोटीं रूपयांचे उद्दीष्ट
249
11-Nov-2016
महापालिकेला एका दिवसात कर स्वरूपात मिळाले 2 कोटी 52 लक्ष
250
10-Nov-2016
महापालिकेचा “रात्र सफाई” उपक्रम यशश्वी
251
10-Nov-2016
रस्त्यावर कचरा टाकणा-या 9 दुकानदारांना दंड
252
10-Nov-2016
11 नोव्हेंबरपर्यंत पाचशे - हजारांच्या नोटा स्विकारणार करदात्यांना शासनाचा दिलासा
253
10-Nov-2016
महापालिकेची जोरदार तयारी; लोकसहभाग महत्वाचा “स्वच्छ सर्व्हेक्षण 2017 मध्ये नांदेड शहराचा सहभाग”
254
08-Nov-2016
महाराष्ट्र विधान परिषद - मतदान केंद्राची अंतिम यादी
255
08-Nov-2016
ध्वनी प्रदुषण नियमांची अंमलबजावणीबाबत
256
07-Nov-2016
इतवारा केळीमार्केट मधील अतिक्रमणे महापालिकेने काढली
257
05-Nov-2016
स्वच्छता अभियानात महापालिकेने उचलला 23.50 टन कचरा
258
04-Nov-2016
लोकशाही दिन रदद
259
04-Nov-2016
महापालिकेकडून वाचकांना दिवाळी अंकांची मेजवाणी
260
02-Nov-2016
नाट्यगीतांची रंगली मैफील- दिवाळी पहाटच्या दुस-या दिवशीही नांदेडकर रसिकांची उत्स्फुर्त दाद
261
27-Oct-2016
महापालिकेची 31 ऑक्टोबर रोजी एकता दौड
262
27-Oct-2016
बी स्कॅन,एमआरआय,सिटी स्कॅन मशीनची नोंदणी बंधनकारक
263
27-Oct-2016
ग्रीन कॉरीडॉरमध्‍ये महानगरपालिकेचा खारीचा वाटा
264
26-Oct-2016
तीन दिवस “दिवाळी पहाट महोत्सव 2016” बंदाघाट येथे होणार - जिल्हाधिकारी सुरेश काकाणी
265
24-Oct-2016
महापालिकेची स्वच्छता मोहिम आठवडीबाजाराचीही होतेय रात्रीच साफ सफाई
266
24-Oct-2016
एलबीटी करापोटी एकाच दिवसात 44 लक्ष जमा
267
24-Oct-2016
फटाके उडवितांना नागरीकांनी दक्षता घ्यावी - महापालिकेचे आवाहन
268
24-Oct-2016
प्लास्टीक कॅरीबॅग विरोधात धडक कारवाई महापालिकेची एकाच वेळेस 7 ठिकाणी धाड
269
19-Oct-2016
विकास शुल्काचा भरणा न करणा-यांवर महापालिकेची कारवाई
270
19-Oct-2016
एका दुकानास टाळे, महापालिकेच्या जप्ती पथकाकडून 16 लक्ष वसुल
271
19-Oct-2016
अग्निशमन विभागाकडून शोरूमला लागलेली आग आटोक्यात
272
16-Oct-2016
महापालिकेच्यावतीने महर्षी वाल्मिकी जयंती साजरी
273
13-Oct-2016
दिनांक 15.10.2016 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित स्थायी समितीच्या सभेची सूचना
274
13-Oct-2016
सभेची सुचना - दि. 01.10.2016 रोजीची सर्वानुमते तहकुब करण्यात आलेली मनपाकेची सर्वसाधारण सभा दि. 14.10.2016 रोजी सकाळी 11.00 वाजता घेण्यात येत असले बाबत.
275
06-Oct-2016
मालमत्ता विभागाने वसुल केले 20 लक्ष
276
06-Oct-2016
आजपासुन शहरात एकदिवसआड पाणीपुरवठा
277
06-Oct-2016
गुरूव्दारा परिसरातील अतिक्रमणे काढली
278
05-Oct-2016
एलबीटीबाबत व्यापा-यांची पालिकेत बैठक
279
05-Oct-2016
अनधिकृत नळजोडणीधारकांवर महापालिकेची कारवाई
280
05-Oct-2016
मतदार यादीत नाव नोंदणीसाठी महापालिकेचा पुढाकार पथनाटयाव्दारे युवकांचे प्रबोधन
281
02-Oct-2016
विकास कामांमध्ये नांदेड पॅटर्न राबविणार-डॉ.विजयकुमार मुंडे
282
02-Oct-2016
महापालिकेच्या स्वच्छता जनजागृती पदयात्रेस उत्स्फुर्त प्रतिसाद स्वच्छता अभियानाने सांगता
283
01-Oct-2016
स्वच्छता जनजागृतीसाठी रविवारी महापालिकेची पदयात्रा
284
03-Oct-2016
गोदावरी काठावरील नागरीकांना सतर्कतेचा ईशारा
285
02-Oct-2016
महात्मा गांधी, लाल बहादूर शास्त्री यांची जयंती साजरी
286
30-Sep-2016
मनपा आरोग्य विभागाकडून शहरात 38 हजार कंटेनरची तपासणी, 771 घरांमध्ये दुषित अळया
287
30-Sep-2016
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची दिनांक 01.10.2016 रोजी आयोजित करण्यात आलेली सर्वसाधारण सभा कांही अपरिहार्य कारणास्तव पुढे ढकलण्यात येत असले बाबत
288
30-Sep-2016
दिनांक 01.10.2016 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
289
23-Sep-2016
दिनांक 01.10.2016 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेची सुचना
290
19-Sep-2016
स्थायी समिती सभेची सुचना दि.20.09.2016
291
16-Sep-2016
मतदार यादीत नाव नोंदणीचे आवाहन
292
16-Sep-2016
महापालिकेच्या पर्यावरणपुरक विसर्जनास गणेश भक्तांकडून मोठा प्रतिसाद निर्माल्य संकलन, विसर्जनासाठी उत्तम व्यवस्था
293
16-Sep-2016
कौशल्य प्रशिक्षणासाठी महापालिकेच्यावतीने दि.19 व 20 रोजी नोंदणी अभियान
294
16-Sep-2016
मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनानिमित्त महापालिकेत आज मा.महापौरांच्या हस्ते ध्वजारोहन
295
06-Sep-2016
महापालिकेच्या शिक्षकांकडून आदर्श कार्य होत असल्याचे मा.महापौरांचे गौरवोदगार
296
05-Sep-2016
श्री गणरायांची मा.महापौरांच्या हस्ते महापालिकेत प्राणप्रतिष्ठापणा
297
01-Sep-2016
मतदार यादीचा संक्षिप्त पुर्नरिक्षण कार्यक्रम जाहीर
298
01-Sep-2016
आठवडाभरात डेंग्यूबाबत आरोग्य विभागाने केलेल्या कार्यवाहीचा मा.सभापतींनी घेतला आढावा
299
01-Sep-2016
डेंग्यूसाठी महापालिकेने आठवडयात 3 हजार 392 घरांची केली तपासणी , नागरीकांना काळजी घेण्याचे आवाहन
300
01-Sep-2016
पुण्यश्लोक राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होळकर यांना अभिवादन
301
01-Sep-2016
व्यापारी संकुलामुळे परिसराचा विकास होईल – मा.आ.डी.पी.सावंत
302
31-Aug-2016
महापालिकेच्या वतीने डेंग्यु प्रतिबंधात्मक उपायांची अंमलबजावणी
303
24-Aug-2016
प्रधानमंत्री आवास योजनेस 3 सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ
304
24-Aug-2016
विवरणपत्रे दाखल करण्याचे व्यापा-यांना आवाहन
305
19-Aug-2016
महापालिकेत सदभावना दिवस साजरा
306
19-Aug-2016
शाळा-महाविदयालयांचाही सहभाग, स्वच्छता दौडला उत्स्फुर्त प्रतिसाद
307
19-Aug-2016
महापालिकेची आज स्वच्छता दौड
308
16-Aug-2016
महापालिकेत स्वातंत्र्य दिनाचा वर्धापन दिन साजरा मा.महापौर सौ.शैलजा स्वामी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण
309
12-Aug-2016
अभिनव उपक्रम - महापालिका कर्मचा-यांची क्षमता बांधणी
310
09-Aug-2016
मुलांना खेळण्यासाठी महापालिका मैदाने विकसीत करणार- मा.महापौर स्वामी
311
09-Aug-2016
202 मोकाट जनावरांना महापालिकेने कोंडवाडयात टाकले
312
08-Aug-2016
महापालिकेच्या वतीने जिल्हास्तरीय शालेय क्रिडा स्पर्धां; आज उदघाटन
313
08-Aug-2016
महापालिकेत मा. महापौरांच्या हस्ते ध्वजारोहण
314
08-Aug-2016
महापालिकेची मालमत्ताधारकांकडून 18 लक्ष वसुली दोघांवर जप्तीची कारवाई
315
06-Aug-2016
स्वच्छ शहरांच्या राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी विदयार्थ्यांचा स्वच्छतेचा जागर
316
06-Aug-2016
नदीकाठावरील नागरीकांना सतर्कतेचा इशारा
317
06-Aug-2016
स्वच्छता विषयक देखाव्यांना पारितोषक – सर्वांच्या सहकार्याने गणेशोत्सव उत्साहात साजरा व्हावा मा. आयुक्तांचे आवाहन
318
09-Aug-2016
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड दिनांक 10.08.2016 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
319
06-Aug-2016
दिनांक 09.08.2016 रोजी आयोजित स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
320
05-Aug-2016
10 दिवसांची वसुली, मालमत्ता करापोटी महापालिकेने वसुल केले 2 कोटी 55 लक्ष
321
04-Aug-2016
दिनांक १०.०८.२०१६ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेची सुचना
322
03-Aug-2016
जैविक विविधता कार्यशाळेचे आयोजन
323
03-Aug-2016
आधुनिक तंत्रज्ञानाने वृक्ष गणना होणार
324
03-Aug-2016
प्रभाग क्र.15 मध्ये आवास योजनेच्या मोफत नोंदणी शिबीराचे मा.महापौरांचे हस्ते उदघाटन
325
03-Aug-2016
क्रांतीसिंह नाना पाटील यांची महापालिकेत जयंती साजरी
326
03-Aug-2016
अभियानात प्रशिक्षणासाठी 297 तर स्वयंरोजगारासाठी 725 जणांची नोंदणी
327
27-Jul-2016
रोजगार-स्वयंरोजगारासाठी 2 ऑगस्ट रोजी कार्यशाळा
328
27-Jul-2016
जाहिर प्रगटन - दिनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान (DAY-NULM)
329
26-Jul-2016
मालमत्ता करासाठी क्षेत्रीय कार्यालय ‘ब’ कडून जप्तीची कारवाई तर ‘ड’ कडून 6 लक्ष 53 हजार वसुल
330
26-Jul-2016
अभिनव उपक्रम मैत्री दिनाचे औचित्य साधून सफाई कामगारांबददल महापालिकेची कृतज्ञता
331
25-Jul-2016
जागतिक मैत्री दिनानिमित्त महापालिकेच्यावतीने विविध उपक्रम
332
25-Jul-2016
हॉटेलला ताळे, शाळेवर जप्ती मालमत्ता कर थकविणा-यांवर महापालिकेची कारवाई
333
21-Jul-2016
प्रधानमंत्री आवास योजना
334
16-Jul-2016
शहर सौंदर्यीकरणासाठी नागरीकांचा पुढाकार
335
16-Jul-2016
736 लाभार्थ्यांच्या खात्यात शौचालयाचे अनुदान
336
16-Jul-2016
जागतिक न्याय दिनानिमित्त मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश यांची मुलाखत
337
16-Jul-2016
उपद्रव्यकारक कृत्य करणा-यास मनपाचा 5 हजारांचा दंड
338
15-Jul-2016
कै.नरहर कुरूंदकर यांची जयंती महापालिकेच्यावतीने साजरी
339
15-Jul-2016
महापालिकेचा अनोखा शैक्षणिक उपक्रम, विभागप्रमुखही साधणार विदयार्थ्यांशी हितगूज
340
14-Jul-2016
महापालिका प्रशासनाकडून शहरात स्वच्छता,दिवाबत्ती आणि रस्त्यांची डागडूजी
341
14-Jul-2016
शहरवासीयांना उदयापासुन दोन दिवसाआड पाणी
342
14-Jul-2016
कै. शंकरराव चव्हाण यांची महापालिकेत जयंती साजरी
343
12-Jul-2016
पाण्याच्या निच-यासाठी महापालिका यंत्रणेचे रात्रभर अथक प्रयत्न, तात्पुरत्या निवा-याची व्यवस्था, पथकाची नियुक्ती
344
04-Jul-2016
स्वच्छ हरित नांदेडसाठी लोकचळवळ
345
01-Jul-2016
महापालिकेत कै.वसंतराव नाईक यांची जयंती साजरी
346
01-Jul-2016
लोकसहभागातुन महापालिकेच्यावतीने विविध ठिकाणी वृक्षारोपन
347
30-Jun-2016
महापालिकेच्यावतीने आज वृक्षारोपन
348
30-Jun-2016
तहकुब सभेची सुचना - दि. 19.03.2016 रोजी अंदाजपत्रकिय विशेष सभा, दि. 11.05.2016 रोजीची पुढे ढकलण्यात आलेली व दि. 29.02.2016 रोजी सर्वानुमते तहकुब करण्यात आलेली सर्वसाधारण सभा दि. 02.07.2016 रोजी दुपारी 03.00 वाजता घेण्यात येत असले बाबत.
349
15-Jun-2016
दिनांक 16.06.2016 रोजी आयोजित स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
350
27-May-2016
तहकुब सभेची सुचना - दि. 19.03.2016 रोजी अंदाजपत्रकिय विशेष सभा, दि. 11.05.2016 रोजीची पुढे ढकलण्यात आलेली व दि. 29.02.2016 रोजी सर्वानुमते तहकुब करण्यात आलेली सर्वसाधारण सभा दि. 31.05.2016 रोजी दुपारी 03.00 वाजता घेण्यात येत असले बाबत.
351
13-May-2016
दिनांक 16.05.2016 रोजी आयोजित स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
352
10-May-2016
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची दिनांक 11.05.2016 रोजी आयोजित करण्यात आलेली सर्वसाधारण सभा कांही अपरिहार्य कारणास्तव पुढे ढकलण्यात येत असले बाबत.
353
10-May-2016
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड दिनांक ११.०५.२०१६ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
354
04-May-2016
दिनांक 11.05.2016 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची सुचना
355
22-Apr-2016
थकबाकीदारांना सुवर्णसंधी दि.31 मे 2016 पुर्वी कर भरा व 2014-2015 च्या शास्तीमध्ये 50% सुट मिळवा व 2015-2016 च्या करावर 100% शास्ती माफ
356
05-Apr-2016
जाहिर सुचना- नांवाशमनपा हद्दीत दैनिक जमिन भाडे, आठवडी बाजार व भाजीपाला बाजार मक्ता देण्या बाबत.
357
01-Apr-2016
दिनांक 02.04.2016 रोजी आयोजित स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
358
01-Apr-2016
दिनांक 05.03.2016 रोजी आयोजित स्थायी समिती सभेची प्रोसिडिंग
359
01-Apr-2016
दिनांक 22.02.2016 रोजी आयोजित स्थायी समिती अंदाजपत्रकिय विशेष सभेची प्रोसिडिंग
360
30-Mar-2016
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिका प्रवेश परिक्षेची अंतिम निवड यादी
361
22-Mar-2016
तयबाजारी व वाहनतळ मक्त्याच्या नियम, अटी व दरपत्रक संदर्भात जाहिर सुचना
362
20-Mar-2016
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिका प्रवेश परिक्षेचे प्राप्त गुण
363
18-Mar-2016
दिनांक 19.03.2016 रोजी आयोजित स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
364
18-Mar-2016
दिनांक 15.02.2016 रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेचे इतिवृत्त
365
18-Mar-2016
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या डॉ.राम मनोहर लोहिया वाचनालय व ग्रंथालया अंतर्गत चालविण्यात येणारी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिकेत घेण्यात येणा-या लेखी परिक्षेसाठी पात्र विद्यार्थ्याचे नाव, आसन क्र. व परीक्षा केंद्राचा तपशील.
366
16-Mar-2016
दिनांक 19.03.2016 रोजी आयोजित सर्वसाधारण विशेष सभेची सुचना
367
14-Mar-2016
मनपा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिकेत घेण्यात येणारी लेखी परिक्षेकरीता प्राप्त अर्ज
368
04-Mar-2016
दिनांक 05.03.2016 रोजी आयोजित स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
369
03-Mar-2016
जाहिर सुचना- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या डॉ.राम मनोहर लोहिया वाचनालय व ग्रंथालया अंतर्गत चालविण्यात येणारी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिकेत प्रवेशा करीता लेखी परीक्षा.
370
29-Feb-2016
दिनांक 29.02.2016 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
371
20-Feb-2016
दिनांक 29.02.2016 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची सुचना
372
18-Feb-2016
दिनांक 22.02.2016 रोजी आयोजित स्थायी समिती विशेष सभेची सुचना
373
13-Feb-2016
दिनांक 15-02-2016 रोजी आयोजित स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
374
10-Feb-2016
शासकीय सोयी / सुविधाकरिता शपथ पत्राऐवजी स्वघोषणा पत्र व कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रती स्विकारण्याबाबत.
375
21-Jan-2016
दिनांक 22-01-2016 रोजी आयोजित स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
376
28-Dec-2015
दिनांक 05-01-2016 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची सुचना
377
22-Dec-2015
दिनांक 23-12-2015 रोजी आयोजित स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
378
17-Dec-2015
दिनांक 18-12-2015 रोजी आयोजित स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
379
05-Dec-2015
नांदेड शहरातील रहिवाशी अपंग बांधवांची नोंद घेणेबाबत (जाहिर प्रगटन)
380
28-Nov-2015
दि. 30.11.2015 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
381
26-Nov-2015
स्थायी समिती सभेची सुचना 24.11.2015
382
17-Nov-2015
विशेष कार्य अधिकारी (OSD) मानधनावर नियुक्ती बाबत.(शुद्धीपत्रक)
383
06-Nov-2015
The Street Vendors Act, 2014 मधील कलम 38 नुसार प्रारुप माहिती.
384
05-Nov-2015
स्थायी समिती सभेची सुचना 06.11.2015
385
28-Oct-2015
विशेष कार्य अधिकारी (OSD) मानधनावर नियुक्ती बाबत.
386
27-Oct-2015
सेवानिवृत्त चौकशी अधिकारी पदाची जाहिरात.
387
19-Oct-2015
स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
388
06-Oct-2015
विधानसभा मतदार यादी नोंदणी अभियान – दि. 08 ऑक्टोबर ते 07 नोव्हेंबर 2015
389
23-Sep-2015
नांदेड महानगरपालिकेला स्कॉचचे 3 पुरस्कार; पुरस्कारांचे दिल्लीत वितरण
390
11-Sep-2015
कंत्रााटी कुस्ती शिक्षक /प्रशिक्षक पदासाठी मुलाखतीअंती उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी
391
07-Sep-2015
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड येथे कंत्राटी तत्वावर चौकशी अधिकारी पदाबाबत जाहीर प्रगटन
392
05-Sep-2015
पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन शहरास 4 दिवसआड पाणी पुरवठा
393
28-Aug-2015
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान - जाहिर सुचना
394
28-Aug-2015
कंत्राटी कुस्ती शिक्षक पदासाठी जाहीरात
395
17-Aug-2015
स्वातंत्र्य दिनाच्या वर्धापन दिनानिमित्त वृक्षारोपन
396
17-Aug-2015
अस्वच्छतेच्या विरोधात लढा उभारूया – डॉ.निपुण विनायक
397
17-Aug-2015
महापालिकेत स्वातंत्र्य दिनाचा वर्धापन दिन साजरा मा.महापौर सौ.शैलजा स्वामी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण
398
13-Aug-2015
15 ऑगस्ट रोजी एलबीटी विभाग रात्री 12 पर्यंत सुरू
399
13-Aug-2015
मनपाच्या स्वच्छता अभियानाला सुरूवात
400
13-Aug-2015
जिल्हास्तरीय शालेय क्रिडा स्पर्धेचे उदघाटन
401
13-Aug-2015
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) - जाहीर प्रगटन
402
10-Aug-2015
मनपा कर्मचा-यांचा उदयापासून स्वच्छतेचा नारा आयुक्तांसह अधिकारी करणार सफाई
403
10-Aug-2015
आमदार, महापौर, आयुक्त पोहाचले दारी महापालिकेचे मिशन शौचालय सर्व्हेक्षण फत्ते
404
06-Aug-2015
शहर हागणदारी मुक्तीसाठी महापालिकेत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान कक्षाची स्थापना
405
06-Aug-2015
शहरातील रस्त्यांच्या समस्या निवारणासाठी कक्षाची स्थापना
406
06-Aug-2015
जाहीर प्रगटन - नांदेड शहरातील नागरीकांनी रस्त्यावरील खडडयांच्या व रस्त्याच्या नादुरुस्ती संदर्भात तक्रार नोंदविणे बाबत.
407
01-Aug-2015
लोकमान्य टिळक यांच्या पुण्यतिथी निमित्त अभिवादन
408
01-Aug-2015
महापालिकेच्यावतीने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती साजरी
409
30-Jul-2015
स्थायी समितीच्या बैठकीत महत्वाच्या विषयांना मंजुरी
410
30-Jul-2015
आपत्ती व्यवस्थापनात पुर्वनियोजन आवश्यक – मा.आयुक्त सुशिल खोडवेकर
411
30-Jul-2015
नांदेड शहराचा स्मार्ट सिटीत समावेश होण्याची दाट शक्यता मा.आयुक्त सुशिल खोडवेकर यांचे मुंबईत सादरीकरण
412
29-Jul-2015
शहरात 30 जुलै रोजी आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षणाचे आयोजन
413
29-Jul-2015
महापालिकेत 27 रोजी पेन्शन अदालत
414
29-Jul-2015
महानगरपालिकेत लोकमान्य टिळक यांची जयंती साजरी
415
18-Jul-2015
भारतीय प्रशासकीय सेवेतील 8 प्रशिक्षणार्थी अधिका-यांची महानगरपालिकेस भेट
416
18-Jul-2015
साहित्यरत्न लोकशाहीर कै.अण्णाभाऊ साठे यांची पुण्यतिथी साजरी
417
17-Jul-2015
फिरत्या दवाखान्याचे वसरणीत जंगी स्वागत 43 रूग्णांची झाली तपासणी
418
16-Jul-2015
रमजान ईद निमित्त शहराला सलग तीन दिवस पाणी पुरवठा
419
16-Jul-2015
महापालिकेच्यावतीने कै.नरहर कुरूंदकर यांची जयंती साजरी
420
14-Jul-2015
महापालिकेच्या रूग्णालयातून दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाव्यात– खा.अशोकराव चव्हाण
421
13-Jul-2015
मा.खा.अशोकरावजी चव्हाण यांच्या हस्ते आज रस्त्याचा लोकार्पण सोहळा
422
10-Jul-2015
महानगरपालिकेकडून 13 क्विंटल कॅरीबॅग जप्त
423
20-Nov-2015
सन्माननीय सदस्य यांची यादी
424
07-Jul-2015
रक्षा बहेनगीरी अभियानाचे थाटात उदघाटन शिक्षण, महिला व बालकल्याण समितीच्या अभियानाचे कौतुक
425
02-Jul-2015
शाळाबाहय मुलांचे सर्व्हेक्षण काळजीपुर्वक करा - मा.आयुक्तांचे प्रशिक्षणात प्रगणकांना आवाहन
426
02-Jul-2015
शिर्डी येथील प्रशिक्षणात नांदेड महापालिकेच्या योजनांची माहिती
427
01-Jul-2015
कै.वसंतराव नाईक यांची जयंती महापालिकेत साजरी
428
29-May-2015
महापालिकेची कर सुट व शास्ती योजना मालमत्ता करात मिळणार आता 10 टक्क्यांपर्यंत सुट
429
21-Feb-2015
स्थायी समितीच्या सभेची कार्यक्रम पत्रिका
430
14-Jan-2015
शहरातील अनाधिकृत होडींग्स, बॅनर्स, पोस्टर्स, तात्पुरत्‍या कमानी बाबतच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी मुख्य कार्यालयात टाेल फ्री क्रमांक व मोहल्ला कमिटी सदस्यांची यादी
431
07-Nov-2014
जाहीर प्रगटण - माता गुजरीजी विसावा उद्यानात मॉर्निंगवॉकसाठी आकारण्यात येणा-या सभासद शुल्क व प्रवेश शुल्क बाबत
432
05-Aug-2014
केवळ सात तासात 282 उमेदवारांच्या थेट मुलाखती
433
19-Jul-2014
मनपाच्या सर्व क्षेत्रिय कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवा: आयुक्त
434
07-Jul-2014
कार्यालय प्रमुख व नागरीकांनी महानगरपालिका हददीतील त्यांच्‍या मालकीचे /तथा सार्वजनिक तसेच शासकीय जमिनीवरील झाडे तोडण्यासाठी परवानगी मिळणे बाबत जाहिर प्रगटन
435
16-May-2014
नांदेड लोकसभा मतदारसंघातील निवडणूक निकाल: मतमोजणी फ़ेरी क्र. 4 ते 24 ची स्थिती & Postal vote Counting
436
16-May-2014
नांदेड लोकसभा मतदारसंघातील निवडणूक निकाल: मतमोजणी फ़ेरी क्र. 1 ते 3 ची स्थिती
437
28-Apr-2014
दुस-या दिवशी बांधकाम अभियंत्यांना मनपातर्फ़े भुकंप प्रतिरोधक प्रशिक्षण
438
29-Mar-2014
जा क्रं.मनपा/पापुवि/33499/2014 दि. 29.03.2014 13 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे बाबत विविध सेवा मानके ( Service Level Benchmarks)
439
21-Feb-2014
स्विमिंग इन्स्ट्रक्टर (जलतरण प्रशिक्षक) पदाच्या तोंडी मुलाख्‍ाती अंती सर्वसाधारण यादी दि 21.02.2014
440
20-Feb-2014
जलतरण प्रशिक्षक पदाच्या तोंडी मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवाराची यादी दि 20.02.2014
441
12-Feb-2014
Notice Inviting Request for Proposal of Consultancy Services for RAY (Rajiv Awas Yojana)
442
04-Jan-2014
जा.क्रं.नांवाशमनपा/उद्यान/21754/2013 दि. 03.01.2014
443
31-Oct-2013
केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार 2005 - आदेश जाक्रं.नांवाशमनपा /साप्रवि/18187/2013 दि. 28-10-2013
444
04-Oct-2013
41 दिवसांमध्ये 227 बांधकाम परवाने
445
09-Jul-2013
रमजान महिना- 2013
446
26-Mar-2013
सिडकोतील पाणीपुरवठा व मलनि:सारण प्रकल्पासाठी 53.25 कोटी मंजूर
447
21-Feb-2013
सिडकोच्या मनपा क्षेत्रिय कार्यालयाचे स्थलांतर
448
17-Feb-2013
Legal Assistant Exam Result
449
15-Feb-2013
महापालिका सक्षमीकरणासाठी चौथा वित्त आयोग पूर्णत: पाठिशी – डांगे
450
14-Feb-2013
चौथ्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष जे. पी. डांगे यांनी महापालिकेत घेतली बैठक
451
07-Feb-2013
बीएसयुपीअंतर्गत ड्रेनेज लाईन जोडण्याची कामे प्राधान्याने करा
452
05-Feb-2013
आजपासून दक्षिण नांदेडात विशेष स्वच्छता मोहिम
453
05-Feb-2013
उपद्रवी 14 लोकांना चार हजार 300 रुपयांचा दंड
454
01-Feb-2013
आधार ओळखपत्राची नोंदणी आता सेतु केंद्रातही : गगराणी
455
01-Feb-2013
चंद्रकांत देशमुख यांना सेवानिवृत्तीनिमित्त निरोप
456
01-Feb-2013
सिडकोतील दोन दुकाने व एक घराला सील
457
30-Jan-2013
पुर्णा तालुक्यातील 120 पाईप कापले
458
28-Jan-2013
‘यशदा’च्या प्रशिक्षणात 26 सदस्यांचा सहभाग
459
27-Jan-2013
बहनगिरीच्या सादरीकरणामुळे युवतींमध्ये अत्याचार विरोधाचे सामर्थ्य
460
27-Jan-2013
जिल्हा नियोजन समितीवर महापौरांसह चौघे बिनविरोध
461
23-Jan-2013
वाहने उचलणा-या ठेकेदाराचा परवाना रद्द
462
24-Jan-2013
विधी सहाय्यक व अनुरेखक पदे भरण्‍याबाबतची जाहिरात
463
23-Jan-2013
मनपा आयुक्तांकडून नूतन पदाधिका-यांचे स्वागत
464
22-Jan-2013
मालमत्ता कर थकवणा-या आणखी तीन मालमत्ता सील
465
22-Jan-2013
विष्णुपुरी जलाशयातील 15 किलोमीटरचा परिसर उपसामुक्त
466
21-Jan-2013
दक्षता पथकाने आणखी सव्वाशे जोडण्या तोडल्या
467
21-Jan-2013
...आम्हीच करु आमचे संरक्षण!
468
21-Jan-2013
स्थायी समितीच्या सभापतीपदी गणपत धबाले
469
20-Jan-2013
नांदेड महापालिकेने रुजवली ‘बहनगिरी’
470
20-Jan-2013
सोमेश कॉलनीत मंजूर नकाशाविरुध्द बांधकाम करणार्‍याविरुध्द गुन्हा
471
20-Jan-2013
पोलिओ लसीकरण मोहिमेचा उपमहापौरांच्या हस्ते शुभारंभ
472
19-Jan-2013
पाण्यासाठीही आता महापालिकेची शास्तीमाफी आणि अभय योजना
473
19-Jan-2013
सिडकोत सलग दुसर्‍या दिवशीही दोन मालमत्तांना सील
474
19-Jan-2013
विष्णुपुरीतून शेतीसाठी पाणी खेचणारे आणखी दोनशे पाईप कापले
475
19-Jan-2013
अपंग अनुशेष अंतर्गत डॉक्‍टर, कनिष्‍ठ अभियंता व परीचारीका पदे भरण्‍याबाबतची जाहीरात
476
18-Jan-2013
कोनाळे-माकणे-मुंडे क्लासेसचे सील काढले
477
18-Jan-2013
स्थायी समितीच्या सभापतीपदासाठी धबाले आणि नवाब यांचे अर्ज दाखल
478
18-Jan-2013
सिडकोत आणखी दोन मालमत्तांना सील
479
17-Jan-2013
Demolition drive: Nanded Municipal Corporation hopes to recover Rs 25 crore
480
17-Jan-2013
Reservoir water not for irrigation
481
17-Jan-2013
पक्षघातामुळे अपात्र ठरलेल्या दोन वाहनचालकांना सक्तीची विश्रांती
482
17-Jan-2013
गुजराती शाळेच्या अमृत महोत्सव रॅलीचे स्वागत
483
17-Jan-2013
विष्णुपुरी जलाशयातून शेतीला पाणी घेणारे 434 पाईप कापले
484
17-Jan-2013
एलबीटीचे सव्वा कोटी थकवणार्‍या ‘आयडीया’चे दोन टॉवर सील
485
16-Jan-2013
विषय समिती पदाधिकारी निवडीचा कार्यक्रम जाहीर
486
16-Jan-2013
रविवारच्या पोलिओ लसीकरण मोहिमेसाठी शहरात 265 केंद्रे
487
16-Jan-2013
जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्तांकडून विष्णुपुरी जलाशयाची बोटीद्वारे संयुक्त पाहणी
488
16-Jan-2013
कर भरण्यासाठी टाळाटाळ करणार्‍या तीन मालमत्तांना महापालिकेचे टाळे
489
15-Jan-2013
थकित मालमत्ता कर भरल्याने लिलाव टळला
490
15-Jan-2013
नांदेड शहरातील पल्स पोलिओ लसीकरण केंद्राची नावे/ यादी
491
15-Jan-2013
विष्णुपुरीच्या जलसाठ्यावर प्रशासनाची करडी नजर
492
14-Jan-2013
महिला, युवतींना स्वसंरक्षणाचे मोफत प्रशिक्षण
493
14-Jan-2013
स्थायी आणि महिला व बालकल्याण समिती सभापतींची 21 रोजी निवड
494
14-Jan-2013
महापालिकेत पत्रकारांच्या कुटुंबियातील 145 सदस्यांची आधार नोंदणी
495
12-Jan-2013
महापालिका देणार महिला, युवतींना स्वसंरक्षणाचे मोफत प्रशिक्षण
496
12-Jan-2013
होलसेल दुकानातून हिशेबाचे दोन पोते रजिस्टर जप्त
497
12-Jan-2013
16 मालमत्ताधारकांनी दिले 78 लाखाचे धनादेश
498
11-Jan-2013
लालबहादूर शास्त्री यांना महापालिकेतर्फे अभिवादन
499
11-Jan-2013
पाच अनाधिकृत बांधकामावर महापालिकेचा हातोडा
500
10-Jan-2013
पत्रकारांच्या कुटुंबियासाठी दि.13 रोजी आधार नोंदणी
501
09-Jan-2013
इतवा-यात दोन मालमत्तांना सील
502
09-Jan-2013
महापालिकेतील एलबीटी विभागातील कर्मचार्‍यांच्या बदल्या
503
09-Jan-2013
आमदार-खासदार निधीतील कामे प्राधान्याने पूर्ण करा
504
09-Jan-2013
फायरमन या पदाची तोंडी मुलाखत अंती गुणानुक्रमे पात्र उमेदवारांची निवड यादी
505
08-Jan-2013
फायरमन या पदाची लेखी परिक्षा व प्रात्येक्षिक अंती मुलाखतीस पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी
506
08-Jan-2013
मध्यवर्ती बसस्थानक व एस. टी. आगार शहराबाहेर हलवा
507
07-Jan-2013
कर भरण्यासाठी टाळाटाळ करणार्‍या शहरातील 12 मालमत्तांना मनपाचे सील
508
07-Jan-2013
स्वच्छता व साफसफाईसाठी महापालिकेची हेल्पलाईन पुन्हा सुरु
509
06-Jan-2013
दर्पण दिनानिमित्त महापालिकेत पत्रकारांच्या कुटुंबातील 134 सदस्यांची आधार नोंदणी
510
05-Jan-2013
जळगाव जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांनी घेतली महापौर, आयुक्तांची भेट
511
05-Jan-2013
डीसी रुल्सचा नांदेड पॅटर्न राज्यभर लागू होण्याचे संकेत
512
05-Jan-2013
रस्त्यावर सांडपाणी सोडणार्‍या मंगल कार्यालयास दोन हजाराचा दंड
513
04-Jan-2013
दर्पण दिनानिमित्त पत्रकारांच्या कुटुंबासाठी महापालिकेत उद्या आधार नोंदणीची खास सुविधा
514
03-Jan-2013
सावित्रीबाईंनी महिलांमध्ये शिक्षणातून आत्मविश्वास जागवला- प्रा. ललिता बोकारे
515
03-Jan-2013
सावित्रीबाईंनी महिलांमध्ये शिक्षणातून आत्मविश्वास जागवला- प्रा. ललिता बोकारे
516
03-Jan-2013
सावित्रीबाईंनी महिलांमध्ये शिक्षणातून आत्मविश्वास जागवला- प्रा. ललिता बोकारे
517
03-Jan-2013
नांदेड शहराच्या वाहतूक प्रश्नांसंबंधी अभ्यास गट नेमावा
518
02-Jan-2013
20 दिवसात 3897 जणांची आधार नोंदणी- गगराणी
519
02-Jan-2013
फायरमन पदाच्‍या शारीरीक तपासणीअंती लेखी परीक्षेसाठी पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी
520
01-Jan-2013
वाहतूक समस्येच्या संशोधनावर चर्चेसाठी उद्या महापालिकेत बैठक
521
31-Dec-2012
अशोकनगर झोनमधील 95 भूखंडधारकांना जप्तीच्या नोटीसा
522
31-Dec-2012
नवीन प्रभागनिहाय साफसफाई कामावर नियंत्रण ठेवणार्‍या, काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांची नावे, व यंत्रणेचा सविस्तर तपशील
523
31-Dec-2012
नवे वर्ष, नवा प्रभाग आणि साफसफाईचे नवे नियोजन
524
29-Dec-2012
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा वेळापत्रकात 1 जानेवारीपासून बदल
525
29-Dec-2012
मालमत्ता कर थकवल्याने सिडकोत दोन मालमत्ता सील
526
29-Dec-2012
‘पीपीपी’ प्रकल्पाद्वारे राजीव गांधी आवास योजनेची अंमलबजावणी- कासेळीकर
527
29-Dec-2012
नवीन पाणीपुरवठा वेळापत्रक
528
29-Dec-2012
दिनांक 27.12.12 रोजी फायरमन या पदासाठी दुस-या वेळेतील प्राप्‍त अर्जातून पात्र / अपात्र उमेदवारांची सर्वसाधारण यादी
529
29-Dec-2012
30.11.12 रोजी प्राप्‍त अर्जापैकी एकुण 12 उमेदवार पात्र ठरले असुन त्‍यांची शारीरीक तपासणी 31.12.12 सोमवार रोजी घेण्‍यात येणार आहे त्‍याबाबतची त्‍या उमेदवारांना सूचना
530
28-Dec-2012
सिडकोतील सव्वाशे खुल्या प्लॉटवर जप्तीची ‘संक्रात’ येणार
531
28-Dec-2012
नळाला तोट्या नसतील तर पाणीपुरवठा बंद करणार महापालिकेचा इशारा
532
28-Dec-2012
...अन्यथा ‘त्या’ नळधारकांविरुध्द गुन्हे नोंदवणार
533
27-Dec-2012
अनाधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल करावेत
534
24-Dec-2012
महिला, शिक्षण व बालकल्याण समितीच्या 11 सदस्यांची निवड
535
24-Dec-2012
महिला, शिक्षण व बालकल्याण समितीच्या 11 सदस्यांची निवड
536
24-Dec-2012
मनपा स्थायी समितीच्या 16 सदस्यांची निवड
537
23-Dec-2012
पोलिस अधिक्षक संघ विजेता तर महापालिका उपविजेता
538
23-Dec-2012
नांदेडमधील पर्यटन प्रकल्पात गुंतवणुकीसाठी अनिवासी शीख भारतीय उत्सुक- पालकमंत्री सावंत
539
23-Dec-2012
नांदेड महापालिकेसाठी शासनाकडे विशेष अनुदान मागावे- माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण
540
23-Dec-2012
नांदेडमधील पर्यटन प्रकल्पात गुंतवणुकीसाठी
541
23-Dec-2012
नांदेडमधील पर्यटन प्रकल्पात गुंतवणुकीसाठी
542
21-Dec-2012
ट्रॉफिक डे:
543
20-Dec-2012
रेल्वे स्टेशन परिसरात आज ‘ट्रॉफिक डे’
544
19-Dec-2012
महापालिका व पोलिस अधिक्षक संघामध्ये शनिवारी अंतिम सामना
545
18-Dec-2012
अल्पसंख्याक आयोगाला न्यायालयाचा दर्जा देण्याची गरज- प्रा. हाश्मी
546
18-Dec-2012
ब्रम्हपुरीतील बीएसयुपी घरकुलांच्या बांधकामास महापौरांच्या हस्ते प्रारंभ
547
18-Dec-2012
Aadhar Press Note
548
18-Dec-2012
Bsup press note
549
17-Dec-2012
लोकशाही दिनातच होणार तक्रारीचा निपटारा
550
17-Dec-2012
मालमत्ता कराच्या थकबाकीसाठी सिडकोत दुकान सील
551
16-Dec-2012
पाच शहराच्या प्रतिनिधी मंडळाने महापालिकेस दिली भेट
552
16-Dec-2012
अल्पसंख्याक हक्क दिनानिमित्त महापालिकेत उद्या व्याख्यान
553
13-Dec-2012
आधार नोंदणीचा दुसरा टप्पा सुरु
554
14-Dec-2012
महापालिकेला रविवारी सुटी नाही
555
14-Dec-2012
‘जेएनएनयुआरएम’च्या पाहणीसाठी पाच शहरांचे महापौर व आयुक्त आज व उद्या नांदेडमध्ये
556
14-Dec-2012
सभागृह नेतेपदी गाडीवाले, विरोधी पक्षनेतेपदी रावत
557
12-Dec-2012
फायरमन पदाची जाहिरात (दुसरी वेळ)
558
11-Dec-2012
शहरातील आठशे व्यापा-यांना नमुना ‘ज’ च्या नोटीसा
559
11-Dec-2012
महापालिका व पोलिस अधिक्षक संघात रविवारी चुरस
560
07-Dec-2012
शुक्रवारचा आठवडी बाजार नव्या जागेत
561
07-Dec-2012
एलबीटी परवाना न घेताच व्यवसाय सुरु करणार्‍यांना नोटीसा
562
07-Dec-2012
मालमत्ता कराच्या थकबाकीसाठी सिडकोत दोन दुकाने सील
563
07-Dec-2012
खेळामुळे अधिक सक्षमपणे काम करता येते- जी. श्रीकांत
564
06-Dec-2012
एलबीटी चुकवण्याचा प्रयत्न उघडकीस
565
06-Dec-2012
कामचुकार माळी सक्तीने सेवानिवृत्त
566
06-Dec-2012
शालेय विद्यार्थी बनले ‘ट्रॉफिक कमांडो’
567
06-Dec-2012
महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त डॉ. बाबासाहेबांना महापालिकेच्या वतीने अभिवादन
568
05-Dec-2012
शालेय विद्यार्थी बनले ‘ट्रॉफिक कमांडो’
569
05-Dec-2012
इलेक्ट्रीकच्या होलसेल दुकानावर एलबीटी विभागाची धाड
570
04-Dec-2012
मालमत्ता कराच्या थकबाकीसाठी सिडकोत आणखी एका दुकानाला सील
571
03-Dec-2012
शुक्रवारच्या आठवडी बाजाराचे स्थलांतर
572
03-Dec-2012
अग्‍नीशमन अधिकारी व फायरमन या पदांचे पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी
573
03-Dec-2012
मोकाट जनावरांना सांभाळा अन्यथा आता मालकांवर पोलिसांत गुन्हे
574
01-Dec-2012
साडेतेरा लाखांच्या थकबाकीसाठी रिलायन्सच्या टॉवरला सील
575
01-Dec-2012
शास्ती माफी योजनेस 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ- महापौर
576
01-Dec-2012
वाहतूकीला शिस्त लावण्यासाठी आयुक्तही रस्त्यावर
577
01-Dec-2012
शुक्रवारचा आठवडी बाजार आता व्हीआयपी ते विष्णुनगर रस्त्यावर भरणार
578
01-Dec-2012
गोकुळनगर परिसरात आता सायंकाळी पाणीपुरवठा
579
01-Dec-2012
मालमत्ता कर थकवला; सिडकोत दुकानाला सील
580
29-Nov-2012
दुकानदारांनी सायंकाळीच दुकाने झाडावीत- मनपा आयुक्त
581
29-Nov-2012
अनाधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची मनपाने दिली संधी
582
28-Nov-2012
महापौरांकडून महात्मा फुले यांच्या स्मृतीस अभिवादन
583
27-Nov-2012
कामचुकार जकात जवानाची बडतर्फी
584
27-Nov-2012
शुद्दी पत्रक अग्निशमन विभाग
585
27-Nov-2012
संस्काराच्या शिक्षणाला कायद्याची गरज नाही- जोशी
586
27-Nov-2012
हुंडाबंदी दिनानिमित्त महापालिकेत सामूहिक शपथवाचन
587
26-Nov-2012
संविधान दिनानिमित्त महापालिकेत प्रास्ताविकेचे सामूहिक वाचन
588
25-Nov-2012
मालमत्ता कर थकवला; सिडकोत दोन घरांना सील
589
25-Nov-2012
यशवंतराव चव्हाण यांना अभिवादन
590
23-Nov-2012
तंबाखूच्या दोन दुकानावर एलबीटी विभागाच्या धाडी
591
22-Nov-2012
अपहार करणारा मनपाचा लिपीक सेवेतून बडतर्फ
592
22-Nov-2012
सिडकोच्या कार्यालयास सील ठोकले
593
22-Nov-2012
नागरिकांनी गुंठेवारी शुल्क भरुन मालमत्ता नियमित कराव्यात- उपमहापौर
594
22-Nov-2012
निवृतीवेतन विषयक लाभ समस्यांसंबधी बैठक दि. 26 नोव्हेंबर 2012
595
21-Nov-2012
जिल्हा क्रीडा अधिकार्‍यांच्या कार्यालयास सील
596
21-Nov-2012
एलबीटी भरण्यात दिरंगाई; तीन दुकानांवर कारवाई
597
05-Nov-2012
महापालिका स्‍तरावरील लोकशाही दिन अंमलबजावणी बाबत.
598
20-Nov-2012
Shasti Mafi Yojana
599
20-Nov-2012
विवरणपत्र दाखल करा, अन्यथा दुकानांची तपासणी
600
20-Nov-2012
शास्ती माफी योजनेचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा- महापौर
601
19-Nov-2012
Water Suply Jahir Pragatan
602
19-Nov-2012
Shasti Mafi Yojana
603
17-Nov-2012
अग्निशमन अधिकारी / फायरमन भरती
604
17-Nov-2012
मा.महापौर यांची बीएसयुपी आढावा बैठक, दि.16.11.2012
605
01-Nov-2012
नांदेड महापालिकेच्या महापौरपदी अब्दुल सत्तार आणि उपमहापौरपदी आनंद चव्हाण
606
15-Oct-2012
Final Election Result
607
14-Oct-2012
Election Polling Percentage
608
03-Oct-2012
Ward Wise Polling Booths With Voter List
609
29-Sep-2012
Election Valid Candidates RO Wise List
610
28-Sep-2012
Election update 28 Sep 2012
611
26-Sep-2012
Election update 26 Sep 2012
612
25-Sep-2012
Election update 25 Sep 2012
613
24-Sep-2012
Election update 24 Sep 2012
614
23-Sep-2012
Election update 23 Sep 2012
615
22-Sep-2012
Election update 22 Sep 2012
616
20-Sep-2012
Election update 20 Sep 2012
617
19-Sep-2012
Election update 19 Sep 2012
618
18-Sep-2012
Election update 18 Sep 2012
619
24-Sep-2012
Election Helpline
620
17-Sep-2012
Election update 17 Sep 2012
621
15-Sep-2012
Election update 15 Sep 2012
622
14-Sep-2012
Election update 14 Sep 2012
623
13-Sep-2012
Election update 13 Sep 2012
624
12-Sep-2012
Election update 12 Sep 2012
625
11-Sep-2012
Election update 11 Sep 2012
626
10-Sep-2012
Election update 10 Sep 2012
627
08-Sep-2012
Election update 08 Sep 2012
628
07-Sep-2012
Election update 07 Sep 2012
629
06-Sep-2012
Election update 06 Sep 2012
630
11-Sep-2012
Election Police Officers List
631
10-Sep-2012
Election Branch Officer's List
632
10-Sep-2012
Election R.O List
633
05-Sep-2012
Election update 05 Sep 2012
634
04-Sep-2012
Election update 04 Sep 2012
635
31-Aug-2012
Election update 31 Aug 2012
636
03-Sep-2012
Election Program 2012
637
28-Aug-2012
Election NEWS 26.08.2012
638
28-Aug-2012
Election NEWS 23.08.2012
639
18-Aug-2012
Result Education Department 17.08.2012
640
17-Aug-2012
election news 17.08.2012
641
13-Aug-2012
Final Results & Answer Key
642
01-Aug-2012
Vacancies for e-governance
Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.