nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
साल-सन 2021-22 चे मालमत्ता व पाणी कर थकबाकी शास्ती सुट योजना ||  

विवरण
1
05-Jan-2022
साल-सन 2021-22 चे मालमत्ता व पाणी कर थकबाकी शास्ती सुट योजना
2
29-Dec-2021
दिनांक 31.12.2021 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
3
24-Dec-2021
दिनांक 27.12.2021 रोजी दुपारी 03.00 वाजता आयोजीत करण्यात आलेली मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
4
24-Dec-2021
दिनांक 31.12.2021 रोजी दुपारी 03.00 वाजता आयोजीत करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
5
26-Nov-2021
दि.02.12.2021 रोजी दु.02.00 वा.आयोजीत करण्यात आलेल्या स्थायी समिती सभापती निवडणूकीसाठी विशेष सभेची सुचना
6
26-Nov-2021
दिनांक 02.12.2021 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजीत करण्यात आलेली मनपा विशेष सर्वसाधारण सभेची सुचना
7
22-Nov-2021
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रं. 13-अ पोटनिवडणूक 2021 करिता मतदान केंद्राची यादी मतदारांच्या तपशिलासह
8
22-Nov-2021
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका पोट निवडणूक 2021 करीता प्रभाग क्रं. 13-अ साठी मतदान केंद्राची यादी
9
18-Nov-2021
दिनांक 22.11.2021 रोजी आयोजीत करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
10
15-Nov-2021
दिनांक 22.11.2021 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजीत करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
11
17-Nov-2021
नांवाशमनपा, नांदेड प्रभाग क्र. 13 अ ची पोट निवडणुक 2021 अंतिम मतदार यादी दि.17.11.2021 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
12
16-Nov-2021
दिनांक 16.11.2021 रोजी सायंकाळी 05.00 वाजता आयोजीत करण्यात आलेली मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
13
12-Nov-2021
नांवाशमनपा, नांदेड प्रभाग क्र. 13 अ ची पोट निवडणुक 2021 प्रारुप यादी दि.12.11.2021 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
14
08-Oct-2021
दिनांक 13.10.2021 रोजी सकाळी 11.00 वाजता Online व्दारे आयोजीत करण्यात आलेली मनपा विशेष सर्वसाधारण सभेची सुचना
15
28-Sep-2021
दिनांक 30.09.2021 रोजी सकाळी 11.00 वाजता Online व्दारे आयोजीत करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
16
09-Sep-2021
दिनांक 09.09.2021 रोजी सायंकाळी 05.30 वाजता Online व्दारे आयोजीत करण्यात आलेली मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
17
27-Aug-2021
दिनांक 27.08.2021 रोजी सायंकाळी 05.00 वाजता Online व्दारे आयोजीत करण्यात आलेली मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
18
24-Aug-2021
दिनांक 30.08.2021 रोजी सकाळी 11.00 वाजता Online व्दारे आयोजीत करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
19
28-Jul-2021
दिनांक 30.07.2021 रोजी Online व्दारे आयोजीत करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
20
27-Jul-2021
दि.27.07.2021 रोजी नांवशमनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
21
26-Jul-2021
दिनांक 30.07.2021 रोजी दुपारी 03.00 वाजता Online व्दारे आयोजीत करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
22
24-Jun-2021
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची सभा दि. 24.06.2021 रोजी सांयकाळी 05.00 वाजता मनपाकेच्या स्थायी समिती सभागृह येथे आयोजित करण्यात आले बाबत.
23
22-Jun-2021
दि. 23.06.2021 रोजी आयोजीत करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका आणी दि. 16.12.2020 रोजीच्या सर्वसाधारण सभेचे शिल्लक असलेले कामकाजाबाबत सभेची सुचना
24
21-Jun-2021
साल-सन (2021-22) मालमत्ता व पाणी कर सुट बाबत
25
17-Jun-2021
दि.23.06.2021 रोजी दुपारी 12.00 वाजता नांवाशमनपकेच्या मुख्य प्रशासकिय इमारतीतील चौथ्या मजल्यावरील डॉ. कै. शंकररावजी चव्हाण सभागृहात आयोजीत करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना.
26
09-Jun-2021
साफसफाई कामाच्या वेळेत बदला बाबत
27
25-May-2021
सभेची सूचना - दि. 27.05.2021 रोजी सकाळी 11.00 वाजता Online व्दारे आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेचे कामकाज संपल्याबरोबर लगेचच दि. 29.04.2021 ची सभा Online व्दारे घेण्यात येत असले बाबत.
28
21-May-2021
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा दि. 27.05.2021 रोजी सकाळी 11.00 वाजता Online व्दारे आयोजित करण्यात येत असले बाबत.
29
20-May-2021
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची सभा दि. 21.05.2021 रोजी सांयकाळी 05.00 वाजता Online व्दारे आयोजित करण्यात येत असले बाबत.
30
18-May-2021
Pmay योजने अंतर्गत DPR 1-12 मधील काम चालु न केलेल्या लाभार्था्यांची यादी बाबत चे जाहीर प्रगटन PMAY या section मध्ये पाहावे
31
23-Apr-2021
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा दि. 29.04.2021 रोजी सकाळी 11.00 वाजता Online व्दारे आयोजित करण्यात येत असले बाबत.
32
16-Apr-2021
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची सभा दि. 16.04.2021 रोजी दुपारी 03.00 वाजता Online व्दारे आयोजित करण्यात आले बाबत.
33
05-Apr-2021
वार्ड बॉय(Ward Boy) पदाची पात्र व अपात्र यादी
34
05-Apr-2021
वार्ड बॉय(Ward Boy) पदाची गुणवत्तेनुसार अंतीम निवड यादी
35
05-Apr-2021
परिचारीका (ANM) पदाची गुणवत्तेनुसार अंतिम निवड यादी
36
05-Apr-2021
परिचारीका (ANM) पदाची पात्र व अपात्र यादी
37
05-Apr-2021
मनपाकेची अंदाजपत्रकिय विशेष सर्वसाधारण सभा दिनांक 5/4/21 रोजी दुपारी 12.00 वाजता ऐवजी दिनांक 5/4/21 रोजी दुपारी 4.00 वाजता ONLINE व्दारे घेण्यात येणार असले बाबत.
38
04-Apr-2021
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ(Lab Technician) पदाची अपात्र अर्जदाराची यादी
39
04-Apr-2021
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ(Lab Technician) पदाची पात्र अर्जदाराची यादी
40
04-Apr-2021
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ(Lab Technician) पदाची निवड यादी
41
03-Apr-2021
जाहीर सुचना- ANM, Lab Technition व Ward Boy यांच्यासाठी महत्वाची सुचना
42
03-Apr-2021
स्टाफ नर्स(GNM) पदाच्या मुलाखती अंती गुणवत्ता यादी
43
03-Apr-2021
स्टाफ नर्स(GNM) पदाच्या मुलाखती अंती निवड यादी
44
03-Apr-2021
वैद्यकिय अधिकारी(Medical Officer) पदाच्या मुलाखती अंती निवड यादी
45
03-Apr-2021
वैद्यकिय अधिकारी(Medical Officer) पदाच्या मुलाखती अंती गुणवत्ता यादी
46
01-Apr-2021
जाहिरात (थेट मुलाखत) – कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेवून सदर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका अंतर्गत विविध कोव्हीड केअर सेंटर करीता तसेच मनपा दवाखान्याकरीता कोरोना आजार नियंत्रणात येईपर्यंत शासकिय/महानगरपालिका/नगरपालिका मधुन सेवानिवृत्त झालेले व इतर आरोग्य सेवा देण्यास सक्षम असणा-या वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफनर्स(GNM), परिचारिका(ANM), प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ व वार्ड बॉय यांची पदे कंत्राटी पध्दतीने भरावयाची असलेबाबत.
47
01-Apr-2021
सभेची सुचना - नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची दि. 30.03.2021 रोजीची अंदाजपत्रकीय विशेष सर्वसाधारण सभा सर्वानुमते तहकुब करण्यात आलेली दि. 05.04.2021 रोजी दुपारी 12.00 वाजता Online व्दारे घेण्यात येणार असल्याचे कळविले आहे.
48
26-Mar-2021
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची अर्थसंकल्पीय विशेष सभा दि. 30.03.2021 दुपारी 01.00 वाजता Online व्दारे आयोजित केले असलेबाबत.
49
22-Mar-2021
जाहीर आवाहन – नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका हददीत कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या दिवसेंन दिवस वाढत असल्याने महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागा अंतर्गत खालील सर्व 15 दवाखाण्यात कोवीड-19 स्वॅब तपासणी केंद्र सुरु करण्यात येत आहे. तरी सर्व जनतेस अवाहन करण्यात येते की, कोवीड-19 नियमाचे व महानगरपालिका आरोग्य विभागा मार्फत दिलेल्या सुचनांचे पालन करुन आपली कोवीड-19 ची स्वॅब तपासणी करुन घ्यावी असे अवाहन सर्व जनतेस नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड तर्फे करण्यात येत आहे.
50
15-Mar-2021
साफसफाईच्या कामाच्या वेळेत बदला बाबत
51
12-Mar-2021
दिनांक 12.03.2021 रोजी Online व्दारे आयोजीत करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
52
05-Mar-2021
दिनांक 12.03.2021 रोजी दुपारी 03.00 वाजता Online व्दारे आयोजीत करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सूचना.
53
03-Mar-2021
दिनांक 03.03.2021 रोजी सायंकाळी 05.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपाकेच्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
54
28-Jan-2021
(NUHM) PIP-2020-21 अंतर्गत नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र(UPHC) साठी Part time Medical Officer पदाच्या मुलाखती अंती निवड यादी
55
28-Jan-2021
(NUHM) PIP-2020-21 अंतर्गत नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र(UPHC) साठी Part time Medical Officer पदाच्या मुलाखती अंती गुणवत्ता यादी
56
28-Jan-2021
दिनांक 29.01.2021 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
57
22-Jan-2021
दिनांक 29.01.2021 रोजी दुपारी 03.00 वाजता ONLINE आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
58
20-Jan-2021
दिनांक 21.01.2021 रोजी सायं. 5.00 वाजता आयोजित मनपाकेच्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
59
14-Jan-2021
अर्धवेळ वैद्यकिय अधिकारी रिक्त असलेले पद कंत्राटी पद्धतीने भरणे बाबत.
60
20-Dec-2020
दिनांक 16.12.2020 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपाकेच्या सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
61
09-Dec-2020
दिनांक 16.12.2020 रोजी दुपारी 01.00 वाजता ONLINE व्दारे आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
62
29-Oct-2020
सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिका-यांमधुन “विशेष कार्यासन अधिकारी” या पदासाठी अर्हताधारक पात्र उमेदवाराकडुन वेळापत्रकानुसार अर्ज मागविण्यात येत असलेबाबत
63
30-Sep-2020
स्वच्छ महाराष्ट्र सर्वेक्षण – 2021 अंतर्गत नांदेड शहरातील नागरिकांसाठी राष्ट्रपिता म.गांधीजींच्या जयंती निमित्त, केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानात सहभागी होण्याची सुवर्णसंधी स्पर्धेची सविस्त माहिती नांवाशमनपाच्या संकेतस्थळावर स्वच्छ म. अभियान या टॅब वर मिळेल.
64
29-Sep-2020
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची दि. 30.09.2020 रोजी आयोजित करण्यात आलेली ऑनलाईन सर्व साधारण सभा पुढे ढकलण्यात येत असुन सभेची तारीख नंतर लेखी कळविण्यात येईल.
65
24-Sep-2020
दि. 30.09.2020 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
66
09-Sep-2020
नांदेड मधील कोवीड रुग्णालयांमधील खाटांची माहिती (Beds Information) मिळविण्याकरिता वेबसाईट वर दिलेल्या Covid-19 Hospital Information या Tab वर Click करा.
67
20-Aug-2020
सद्भावना दिवसाच्या अनुषंगाने दि.20.08.2020 ते दि.05.09.2020 पर्यंत नां.वा.श.म.न.पा मध्ये हा पंधरवडा “ सामाजिक ऐक्य पंधरवडा ” म्हणून साजरा करण्यात येत आहे.
68
20-Aug-2020
दि.20.08.2020 रोजी दिवंगत पंतप्रधान मा. राजीव गांधी यांचा जयंती दिवस हा दिवस “ सद्भावना दिवस ” म्हणून साजरा करुन प्रतिज्ञा घेण्यात आली.
69
17-Jul-2020
दि. 13.07.2020 रोजी दुपारी 12.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेची सुचना
70
05-Jun-2020
जाहीर प्रगटन- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, हद्दितील दिव्यांग(अपंग) लाभार्थांसाठी
71
16-May-2020
दि. 18.05.2020 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
72
28-Apr-2020
साफसफाईच्या कामाच्या वेळेत बदला बाबत.
73
08-Apr-2020
सन्माननीय सदस्य व स्विकृत सदस्य यादी
74
26-Mar-2020
कोरोणा विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेबाबत.
75
18-Mar-2020
सर्वसाधारण सभेची सुचना
76
16-Mar-2020
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची सर्व साधारण सभा दि.19.03.2020 रोजी सकाळी 10.00 वाजता नांवाशमनपाकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीतील चौथ्या मजल्यावरील कै.शंकरराव चव्हाण सभागृहात आयोजीत केली आहे
77
14-Mar-2020
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड स्थायी समितीची सभा दि.16.03.2020 रोजी दु.03.00 वाजता नांवशमनपा स्थायी समिती सभागृह येथे भरविण्यात येत आहे
78
05-Mar-2020
दि. 06.03.2020 रोजी दुपारी 4.30 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
79
24-Feb-2020
सूचना – नांवाशमनपा हददीतील प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत (PMAY), रमाई आवास योजना व मनपा अभियंता विभागासाठी कंत्राटी कनिष्ठ अभियंता व कंत्राटी स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदा बाबत दि. 24, 25 व 26 फेब्रुवारी 2020 रोजी आयोजित करण्यात आलेले सदरचे कार्यक्रम प्रशासकिय कारणास्तव पुढे ढकलण्यात येत असले बाबत.
80
20-Feb-2020
जाहिर सूचना – नांवाशमनपा हददीतील प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत (PMAY), रमाई आवास योजना व मनपा अभियंता विभागासाठी कंत्राटी कनिष्ठ अभियंता व कंत्राटी स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदा बाबत दि. 24, 25 व 26 फेब्रुवारी 2020 रोजी आयोजित करण्यात आलेले सदरचे कार्यक्रम प्रशासकिय कारणास्तव पुढे ढकलण्यात येत असले बाबत.
81
15-Feb-2020
विशेष कार्यासन अधिकारी या पदासाठी नमुद अर्हताधारक पात्र उमेदवाराकडुन खालील वेळापत्रकानुसार अर्ज मागविण्यात येत आहेत
82
06-Feb-2020
कंत्राटी कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) व कंत्राटी अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदांच्या जाहिराती बाबत.
83
06-Feb-2020
दि. 07.02.2020 रोजी दुपारी 04.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
84
25-Nov-2019
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची सभा दि.26.11.2019 रोजी दुपारी 3.00 वाजता
85
21-Nov-2019
दि. 22.11.2019 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपाकेच्या सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
86
18-Nov-2019
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा दि. 22.11.2019 रोजी दुपारी 3.00 वाजता स्थळ - कै. शंकरराव चव्हाण सभागृह, चौथा मजला, मनपा मुख्य प्रशासकिय इमारत, नांदेड येथे आयोजित करण्यात येत असले बाबत.
87
07-Sep-2019
दि. 11.09.2019 रोजी दुपारी 01.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेची सुचना
88
07-Sep-2019
दि. 09.09.2019 रोजी दुपारी 03.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
89
09-Aug-2019
दि. 14.08.2019 रोजी दुपारी 03.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
90
01-Aug-2019
दि. 08.08.2019 रोजी दुपारी 12.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
91
22-Jul-2019
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आजपर्यंत स्वत: बांधकाम करणेसाठी अर्ज केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी नं 3 ही pmay section मध्ये प्रसिद्ध केली आहे
92
09-Jul-2019
दि. 11.07.2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
93
29-Jun-2019
दि.11.03.2019 रोजीची अंदाजपत्रकीय विशेष सर्वसाधारण सभा दि.01.07.2019 रोजी दुपारी 03.00 वाजता मनपा मुख्य कार्यालयातील कै.शंकरराव चव्हाण सभागृहात आयोजित करण्यात येत असलेबाबत.
94
11-Jun-2019
नांवाशमनपा हदिदत पाण्याच्या टँकर व्यवस्थेबाबत.
95
28-May-2019
विशेष सर्वसाधारण सभा दि. 01.06.2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता नावाशमनपाकेच्या मुख्य प्रशासकिय इमारतीतील चौथ्या मजल्यावरील डॉ. कै. शंकररावजी चव्हाण सभागृहात आयोजित करण्यात येत असले बाबत.
96
20-May-2019
महानगरपालिकेतील विशेष सर्वसाधारण सभा दि.22.05.2019 रोजी आयोजीत करण्यात आली आहे
97
03-May-2019
नांदेड महानगरपालिका केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत योजने अंतर्गत राष्ट्रीय नदीकृती आराखडा (NRAP) अंतर्गत गोदावरी नदी कायमस्वरुपी प्रदुषणमुक्त करण्यासाठी उपाययोजना करणे करीता सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे व सल्लागाराची नेमणुक करणे.
98
03-May-2019
साफसफाईच्या कामाच्या वेळेत बदल बाबत
99
09-Mar-2019
डॉ. राम मनोहर लोहीया ग्रंथालय अंतर्गत चालविण्यात येणारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ.शंकरराव चव्हाण अभ्यासिका (सिडको) व स्पर्धा परिक्षा केंद्र (जुना मोंढा) प्रवेश करिता लेखी परीक्षेबाबत जाहीर सुचना
100
07-Mar-2019
दि. 05.03.2019 रोजीची पुढे ढकलण्यात आलेली स्थायी समितीची अंदाजपत्रकिय विशेष सभा दि. 08.03.2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता घेण्यात येत असलेबाबत.
101
07-Mar-2019
दि. 08.03.2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
102
28-Feb-2019
तात्पुरत्या स्वरुपात करार पध्दतीने “विशेष कार्यासन अधिकारी” या पदासाठी दुसरी वेळ जाहिरात
103
16-Feb-2019
महानगरपालिका हदिदमध्ये मुख्य बाजार पेठेत लेडिज टॉयलेट (महिलांसाठी शौचालय) बिओटी तत्वा़वर बांधण्यासाठी अनुभवी सेवाभावी संस्थांनी मनपा मालकीच्या मुख्य बाजारपेठेत मनपा मालकीच्या खुल्या जागा असल्याची माहिती व जागेसह फोटो इत्यादी अर्जाव्दारे सुचविणे बाबत.
104
13-Feb-2019
दि. 14.02.2019 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका.
105
08-Feb-2019
दि. 11.02.2019 रोजी दुपारी 04.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
106
08-Feb-2019
दि. 14.02.2019 रोजी दुपारी 03.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना.
107
29-Jan-2019
दि. 30.01.2019 रोजी सकाळी 11.30 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
108
17-Jan-2019
जाहिर लिलाव सूचना : - नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका हददीतील तयबाजारी, आठवडी बाजार, दैनिक जमिन भाडे (नो हॉकर्स झोन वगळून) भाडे वसुलीचा मक्ता ताबा देणे बाबत.
109
01-Jan-2019
तात्पुरत्या स्वरुपात करार पध्दतीने “विशेष कार्यासन अधिकारी” या पदासाठी जाहिरात
110
15-Dec-2018
जाहिर लिलाव सुचना – महानगरपालिकेच्या मालकीच्या जागेवर / इमारतीवर BOT तत्वावर जाहिरात फलक लावणेसाठी जाहिरात हक्क देणेबाबत.
111
30-Nov-2018
प्रधानमंत्री आवास योजनेमधील आजपर्यंत स्वत: बांधकाम करणेसाठी अर्ज केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी नं 2. dated 30.11.2018, Pmay या section मध्ये पाहावे
112
29-Nov-2018
दि. 30.11.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
113
29-Nov-2018
दि. 29.11.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका.
114
26-Nov-2018
दि. 26.11.2018 रोजी दुपारी 3.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
115
22-Nov-2018
गोवर - रुबेला लसीकरण मोहीम 2018, ANM कर्मचार्यांची यादी
116
22-Nov-2018
दि. 29.11.2018 रोजी दुपारी 3.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना.
117
13-Nov-2018
गोवर रुबेला लसीकरण कार्यक्रमा अंतर्गत मोहीमेसाठी जाहीरात
118
10-Oct-2018
दिनांक 12.10.2018 रोजी दुपारी 4.00 आयोजित करण्यात आलेल्या नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना.
119
28-Sep-2018
प्रधानमंत्री आवास योजनेमधील आजपर्यंत स्वत: बांधकाम करणेसाठी अर्ज केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी खाली दिलेल्यी Pmay section मध्ये पाहावे
120
18-Sep-2018
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका अंतर्गत रस्त्यावरील खडडयांच्या संदर्भात तसेच रस्त्यांच्या नादुरुस्तीबाबत नागरीकांकडुन शासन निर्णयात नमुद तक्रार नोंदविण्याबाबत जाहीर प्रगटन
121
10-Sep-2018
दि. 11.09.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
122
06-Sep-2018
दि. 07.09.2018 रोजी दुपारी 4.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
123
05-Sep-2018
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा दि.11.09.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता स्थळ - कै. शंकरराव चव्हाण सभागृह, चौथा मजला, मनपा मुख्य प्रशासकिय इमारत, नांदेड येथे आयोजित करण्यात येत असले बाबत
124
14-Aug-2018
नांवाशमनपा जाहीर सुचना
125
07-Aug-2018
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची नियमित स्थायी समितीची सभा व दि. 04.08.2018 रोजी रोजीची पुढे ढकलण्यात आलेली मनपा स्थायी समितीची सभा दि. 08.08.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात येत असलेबाबत.
126
03-Aug-2018
दि. 04.08.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
127
02-Aug-2018
साल सन 2018-19 चे मालमत्ता कर व मालमत्ता, पाणी कर शास्ती सुटबाबत
128
18-Jul-2018
दि.19.07.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
129
15-Jul-2018
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा दि.19.07.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता स्थळ - कै. शंकरराव चव्हाण सभागृह, चौथा मजला, मनपा मुख्य प्रशासकिय इमारत, नांदेड येथे आयोजित करण्यात येत असले बाबत.
130
03-Jul-2018
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची सभा दि. 04.07.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता नांवाशमनपा स्थायी समिती सभागृह येथे आयोजित करण्यात येत असले बाबत.
131
22-Jun-2018
दि. 22.06.2018 रोजी PMAY योजने अंतर्गत कंत्राटी Urban Planner/Town Planning Specialist, MIS Specialist व Social Development Specialist पदाची मुलाखतीअंती निवड यादी.
132
22-Jun-2018
दि. 22.06.2018 रोजी PMAY योजने अंतर्गत कंत्राटी Urban Planner/Town Planning Specialist, MIS Specialist व Social Development Specialist पदाची मुलाखतीअंती गुणवत्ता यादी.
133
12-Jun-2018
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (PMAY) शहरस्तरीय तांत्रीक कक्षातील (CLTC) तज्ञांची कंत्राटी पद भरती
134
11-Jun-2018
साफसफाईच्या कामाच्या वेळेत बदला बाबत
135
24-May-2018
दि. 25.05.2018 रोजी दुपारी 4.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
136
15-May-2018
पाणीपुरव़ठा वितरणाचे झोननिहाय वेळापत्रक
137
09-May-2018
दिनांक 10.05.2018 ची तहकुब करण्यात आलेली सर्वसाधारण सभा दि. 16.05.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता मनपा मुख्य प्रशासकिय इमारतीतील चौथ्या मजल्यावरील कै. शंकरराव चव्हाण सभागृहात घेण्यात येत असले बाबत.
138
09-May-2018
दिनांक 10.05.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपाकेची सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
139
04-May-2018
मनपा सर्वसाधारण सभा दि.10.05.2018 रोजी दुपारी 3.00 वाजता स्थळ - कै. शंकरराव चव्हाण सभागृह, चौथा मजला, मनपा मुख्य इमारत, नांदेड येथे आयोजित करण्यात येत असले बाबत.
140
23-Apr-2018
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची सभा दि. 25.04.2018 रोजी दुपारी 03.00 वाजता आयोजित करण्यात येत असले बाबत.
141
03-Apr-2018
दि.04.04.2018 रोजीची आयोजीत करण्यात आलेली सर्वसाधारण सभा पुढे ढकलण्यात आली असुन सदरची सभा दि.10.04.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता कै.शंकरराव चव्हाण प्रेक्षागृह, स्टेडियम परिसर नांदेड येथे घेण्यात येईल.सदरील सभेचे कामकाज संपल्यावर दि.31.03.2018 रोजीची तहकूब झालेली अर्थसंकल्पीय विशेष सभा घेण्यात येईल.
142
30-Mar-2018
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची अर्थसंकल्पीय विशेष सभा दि. 31.03.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता मनपा मुख्य प्रशासकिय इमारत, चौथा मजला, कै. शंकरराव चव्हाण सभागृह, मनपा नांदेड येथे आयोजित करण्यात येत असले बाबत
143
30-Mar-2018
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा दि. 04.04.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता मनपा मुख्य प्रशासकिय इमारत, चौथा मजला, कै. शंकरराव चव्हाण सभागृह, मनपा नांदेड येथे आयोजित करण्यात येत असले बाबत
144
28-Mar-2018
नांवाशमनपा- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिकेत प्रवेश परीक्षा अंतीम निवड यादी
145
27-Mar-2018
नांवाशमनपा- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिकेत प्रवेश परीक्षा अंतीम गुणवत्ता यादी
146
26-Mar-2018
स्थायी समितीची सभा दि.27.03.2018 रोजी दुपारी 3.00 वाजता आयोजीत करण्यात आली आहे
147
14-Mar-2018
नांवाशमनपा वाचनालयातील परिक्षेचे सुधारित कार्यक्रम
148
09-Mar-2018
नांवाशमनपाकेच्या अभ्यासिकेत प्रवेश घेण्याकरिता आयोजित लेखी परीक्षेच्या अटी, शर्ती व विषय
149
05-Mar-2018
नांवाशमनपा, पॅथॉलॉजीस्टकडे, पॅथॉलॉजी या विषयात पदव्युत्तर अहर्तता धारण केलेले पॅथॉलॉजीस्ट नसल्यामुळे त्यांचा परवाना महापालिकेने निलंबित केलेला आहे. (22) पॅथॉलॉजीस्ट यादी खालील प्रमाणे
150
06-Mar-2018
नांवाशमनपाकेच्या अभ्यासिकेत प्रवेश घेण्याकरिता आयोजित लेखी परीक्षेची जाहिरात व संपूर्ण प्रक्रीया
151
16-Feb-2018
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका हद्दीअंतर्गत घरोघरी कचरा संकलन करणे आणि संपुर्ण घनकच-याची वाहतूक करण्याचे काम सुरु करणे बाबत.
152
16-Feb-2018
दि. 17.02.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
153
12-Feb-2018
दि. 17.02.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
154
15-Jan-2018
स्थायी समितीची सभा दि.16.01.2018 रोजी सकाळी 11.30 वाजता आयोजीत करण्यत आली आहे
155
12-Jan-2018
NUHM व हैदरबाग दवाखाना येथील IPHS norms नुसार नागरी समुह आरोग्य केंद्रासाठी विविध पदांची भरती
156
10-Jan-2018
नांवशमनपा, नांदेड अंतर्गत 73 व 74 वी घटना दुरुस्तीस 25 वर्ष पुर्ण झाल्याच्या पार्श्वभुमीवर विभागीय स्तरावर परिषदेच्या अनुषंगाने सहभागी व्यक्तींसाठीच्या जेवन व्यवस्थेबाबत
157
06-Jan-2018
स्थायी समितीची सभा दि.08.01.2017 रोजी सकाळी 11.00 वाजता
158
28-Dec-2017
Door to door collection and transportation of muncipal solid waste upto disposal site in NWCMC
159
30-Dec-2017
पुर्व प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती /उपसभापती पदाच्या निवडणूकीसाठी पुर्व प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, महिला व बालकल्याण समितीची विशेष सभा दि. 30.12.2017 रोजी सकाळी 10.30 वाजता स्थळ - मनपा मुख्य प्रशासकिय इमारतीतील पहिल्या मजल्यावरील स्थायी समिती सभागृह येथे घेण्यात येईल.
160
26-Dec-2017
नांवाशमनपा स्थायी समिती सभापती पदाच्या निवडणूकीसाठी स्थायी समितीची विशेष सभा दि.30.12.2017 रोजी सकाळी 10.00 वा. स्थळ - मनपा मुख्य प्रशासकिय इमारतीतील स्थायी समिती सभागृह क्रं. 119 येथे घेण्यात येईल.
161
15-Dec-2017
दि. 19.12.2017 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
162
12-Dec-2017
मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना दि. 19.12.2017 रोजी सकाळी 11.00 वाजता स्थळ - कै. शंकरराव चव्हाण सभागृह, चौथा मजला, मनपा मुख्य इमारत, नांदेड
163
01-Nov-2017
सन्माननीय सदस्य यांची यादी
164
30-Oct-2017
MCA Team Visit to Shri Guru Govindsinghji Stadium at Nanded.
165
01-Oct-2017
नांदेड महानगरपालीका हद्दीमधील मंडप/पेंडॉल तपासणी पथकांबाबत प्रसिद्धपत्रक
166
28-Aug-2017
सर्वसाधारण सभेची सुचना - मनपाकेची सर्वसाधारण सभा दि. 01.09.2017 रोजी दुपारी 3.00 वाजता घेण्यात येत असले बाबत.
167
18-Aug-2017
प्रारुप मतदार यादी प्रसिध्दी संदर्भात जाहिर सुचना
168
01-Aug-2017
General Surgeon पदाच्या मुलाखती अंती गुणवत्ता यादी व निवड यादी
169
01-Aug-2017
Radiologist पदाच्या मुलाखती अंती गुणवत्ता यादी व निवड यादी
170
01-Aug-2017
Part Time Medical Officer अर्धवेऴ वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या मुलाखती अंती गुणवत्ता यादी व निवड यादी
171
01-Aug-2017
Full Time Medical Officer NUHM पुर्णवेऴ वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या मुलाखती अंती गुणवत्ता यादी व निवड यादी
172
31-Jul-2017
लेखापाल संगणक चालक DEO cum Accountant NUHM पदाच्या मुलाखती अंती गुणानुक्रमे यादी व निवड यादी
173
31-Jul-2017
Accountant (RNTCP) लेखापाल पदाच्या मुलाखती अंती गुणानुक्रमे यादी व निवड यादी
174
31-Jul-2017
Accountant (UCHC) पदाच्या मुलाखती अंती गुणानुक्रमे यादी व निवड यादी
175
31-Jul-2017
Pharmacist (मिश्रक) पदाच्या मुलाखाती अंती गुणवत्ता यादी व निवड यादी
176
31-Jul-2017
Lab Technician NUHM (प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ) पदाच्या मुलाखाती अंती गुणवत्ता यादी व निवड यादी
177
31-Jul-2017
स्टाफनर्स (GNM) पदाच्या मुलाखाती अंती गुणवत्ता यादी व निवड यादी
178
31-Jul-2017
परिचारीका (ANM) पदाच्या मुलाखाती अंती गुणवत्ता यादी व निवड यादी
179
28-Jul-2017
वरिष्ठ प्रयोगशाळा पर्यवेक्षक (STLS) पदाच्या मुलाखती अंती गुणानुक्रमे यादी व निवड यादी
180
28-Jul-2017
वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक STS पदाच्या मुलाखती अंती गुणानुक्रमे यादी व निवड यादी
181
28-Jul-2017
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ RNTCP पदाच्या मुलाखती अंती गुणानुक्रमे यादी व निवड यादी
182
28-Jul-2017
टयुबरक्युसिस हेल्थ व्हिजीटर TBHV पदाच्या मुलाखती अंती गुणानुक्रमे यादी व निवड यादी
183
24-Jul-2017
महानगरपालिकेच्या विविध वाहनांची दुरुस्ती, सुटेभाग व नविन बॅटरी खरेदी करणे बाबत.
184
12-Jul-2017
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत हैदरबाग दवाखाना येथील विविध पदाबाबत जाहिरात.
185
07-Jul-2017
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) करीता सोडत.
186
07-Jun-2017
मनपा सार्वत्रिक निवडणूक 2017- मतदारांना नांव नोंदणी करणे बाबत मतदारांना आवाहन
187
25-May-2017
दि.26.05.2017 रोजीच्या सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
188
21-May-2017
नांवाशमनपा स्थायी समितीची सभा दिनांक 22.05.2017 रोजी सकाळी 11.00 वा. स्थायी समिती सभागृह मनपा येथे भरविण्यात येत आहे.
189
20-May-2017
मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना दि.26.05.2017 रोजी दु.03वा.स्थळ-मनपा मुख्य इमारत,चौथा मजला, कै.शंकरराव चव्हाण सभागृह
190
19-May-2017
मालमत्ता कर सुट व थकबाकीवरील 50 % शास्तीची माफी योजना
191
04-May-2017
प्रदुषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आज दिनांक ०४/०५/२०१७ रोजी महिन्याचा पहीला गुरुवार हा “वाहन विरहित दिन” (No Vehicle Day) म्हणुन पाळण्यात आला
192
30-Apr-2017
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेअंतर्गत दि. 01 मे 2017 पासुन शहरामध्ये निर्माण होणारा ओला कचरा व सुका कचरा वेगवेगळा जमा करुन घंटागाडीमध्ये टाकुन महानगरपालिकेस शहर स्वच्छ ठेवण्यास सहकार्य करणे बाबत
193
30-Apr-2017
प्रदुषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रत्येक महिन्याचा पहीला गुरुवार हा “वाहन विरहित दिन” (No Vehicle Day) म्हणुन पाळणे बाबत.
194
26-Apr-2017
NUHM अंतर्गत निवड समितीने मुलाखती अंती निवड केलेल्या उमेदवारांची यादी
195
26-Apr-2017
अनाधिकृत जाहीराती, घोषणा फलक, होर्डींग, पोस्टर्स - जाहीर प्रगटन
196
25-Apr-2017
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य ‍ ‍अभियान (NUHM) अंतर्गत आक्षेपानंतर मुलाखतीसाठी पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी
197
25-Apr-2017
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य ‍ ‍अभियान (NUHM) अंतर्गत मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी
198
24-Apr-2017
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य ‍ ‍अभियान (NUHM) अंतर्गत पात्र / अपात्र यादीवर हरकती व आक्षेप
199
23-Apr-2017
Accountant पदासाठी मुलाखत पूढे ढकलण्यात आली आहे.
200
23-Apr-2017
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य ‍ ‍अभियान (NUHM) अंतर्गत आलेल्या अर्जाची पात्र व अपात्र उमेदवाराची यादी
201
21-Apr-2017
अनाधिकृत जाहीरातीस प्रतिबंध संदर्भात जाहीर निवेदन
202
19-Apr-2017
मालमत्ता कर व पाणी करामध्ये सुट
203
12-Apr-2017
NUHM अंतर्गत डॉक्टर व इतर पदांची भरती
204
10-Apr-2017
नांवाशमनपा स्थायी समिती सभा दिनांक-10.04.2017 रोजी सकाळी 11.00 वा स्थायी समिती सभागृह मनपा येथे भरविण्यात येत आहे.
205
01-Apr-2017
स्थानिक संस्था कर अभय योजना - 2015 ला शासनाची मुदतवाढ
206
31-Mar-2017
नांदेड महापालिकेमार्फत आवाहन- उष्माघातापासून बचावासाठी काय करावे व काय करु नये
207
30-Mar-2017
दि.29.03.17 रोजीची सर्वानुमते तहकुब करण्यात आलेली अंदाजपत्रकीय विशेष सर्वसाधारण सभा दि.01.04.2017 रोजी सकाळी 11 वा.मनपा मुख्य कार्यालयातील कै.शंकरराव चव्हाण सभागृहात घेण्यात येईल.
208
29-Apr-2017
अर्थसंकल्पीय विशेष सर्वसाधारण सभा दि.29.03.2017 रोजी दु. 12.30 वा.महापालिकेच्या श्री गुरु गोविंद सिंघजी स्टेडियम जवळील कै. शंकरराव चव्हाण प्रेक्षागृहात आयोजित केली आहे.
209
22-Mar-2017
स्थानिक संस्था कराचा (LBT) भरणा न केलेल्या 04 मद्य व्यावसायिकांच्या प्रतिष्ठानास महापालिकेने ठोकले सील.
210
21-Mar-2017
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, अभ्यासिका प्रवेश प्रक्रिया अंतिम निवड यादी
211
19-Mar-2017
अभ्यासिका प्रवेश परीक्षा निकाल - परीक्षा दिनांक -19/03/2017 (सुचना : सामाजिक आरक्षण निहाय निवड यादी उद्या दिनांक 20 मार्च 2017 दुपारी 4 वा. पर्यंत मनपाचे संकेतस्थळ व अभ्यासिकेच्या बाहेरील नोटीस बोर्ड वर प्रसिध्द करण्यात येईल)
212
18-Mar-2017
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिका प्रवेश परीक्षा- आसन क्र.यादी व परीक्षा केंद्र-शंकरराव चव्हाण प्रेक्षागृह नांदेड
213
18-Mar-2017
स्पर्धा परीक्षा केंद्र वजीराबादसाठी प्रवेश परीक्षा केंद्र डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिका आसन क्र. यादी
214
17-Mar-2017
नांदेड मनपा स्थायी समिती सभा दि.17.03.2017 रोजी दुपारी 03.00 वा. स्थळ -स्था.स.सभागृह मनपा.
215
15-Mar-2017
स्पर्धा परिक्षा केंद्र वजिराबाद प्रवेश परिक्षा करिता पात्र / अपात्र अर्जाचा तपशील (12 वी)
216
15-Mar-2017
स्पर्धा परिक्षा केंद्र वजिराबाद प्रवेश परिक्षा करिता पात्र / अपात्र अर्जाचा तपशील (पदवीधर)
217
15-Mar-2017
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिकेत प्रवेशासाठी पात्र अर्जाची यादी (Castwise)
218
14-Mar-2017
नांदेड महापालिकेची मालमत्ता व पाणी कर वसुली दिनांक 10 मार्च 2017 रोजीची कार्यवाही
219
10-Mar-2017
नांदेड महापालिकेची मालमत्ता व पाणी कर वसुली दिनांक 09 मार्च 2017 रोजीची कार्यवाही
220
09-Mar-2017
उष्णतेच्या लाटेच्या कालावधीत उष्माघातापासुन नागरिकांना बचाव करण्यासाठी उपाययोजना
221
08-Mar-2017
नांदेड महानगरपालिकेची मालमता व पाणी कर वसुली करीता आज दिनांक ०७ मार्च २०१७ रोजी राबविण्यात आलेल्या सक्तीच्या कार्यवाहीची माहिती
222
07-Mar-2017
महापालिकेने दि.06.03.2017 रोजी वसुली केलेली कार्यवाही झोन-ड
223
04-Mar-2017
महापालिकेच्या जप्ती पथकाद्वारे ट्रेझर बाजार, कौठा चे रु.26,96,000/- वसुल व थकीत मालमत्ता वसुली
224
07-Mar-2017
प्रेसनोट - शिक्षण महिला व बालकल्याण समितीच्या वतीने जागतिक महिला दिना निमित्त दि. 17.03.2017 मॅराथॉन स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम लावणी नृत्य स्पर्धांचे आयोजन बाबत
225
02-Mar-2017
जाहिर सुचना- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या डॉ.राम मनोहर लोहिया ग्रंथालया अंतर्गत चालविण्यात येणारी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिकेत प्रवेशा करीता लेखी परीक्षा बाबत
226
01-Mar-2017
मा. आयुक्त यांनी 2017-18 चा अर्थसंकल्प स्थायी समिती सभापती यांच्याकडे सादर केला.
227
28-Feb-2017
स्थायी समितीची नियमित सभा दि.28.02.2017 रोजी दु.03.30 वा मनपा स्था.स.स.
228
28-Feb-2017
स्थायी समिती मनपा विशेष अर्थसंकल्पीय सभा दि.28.02.2017 रोजी दु.03 वा. मनपा स्था.स.स.
229
27-Feb-2017
महिला बालकल्याण समितीच्या सदस्यांची निवड करणे बाबत सभेची सुचना
230
26-Feb-2017
दिनांक 27.02.2017 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
231
21-Feb-2017
दिनांक 27.02.2017 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची सुचना
232
13-Feb-2017
दिनांक 14.02.2017 रोजी दुपारी 12.00 वाजता आयोजित स्थायी समितीच्या सभेची सूचना
233
21-Jan-2017
दिनांक 30.01.2017 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची सुचना
234
25-Dec-2016
स्वच्छता अप्लीकेशन विषयी महाविदयालय-क्लासेसमध्ये जनजागृती
235
25-Dec-2016
महापालिकेत सुशासन दिन साजरा
236
23-Dec-2016
26 डिसेंबर रोजी महापालिकेत पेन्शन अदालत
237
23-Dec-2016
महापालिका ऑनलाईन तक्रारींचा निपटा होण्यासाठी प्रशिक्षण
238
22-Dec-2016
कचरा वेचकांना महापालिकेकडून ओळखपत्र
239
22-Dec-2016
शुक्रवारचा आठवडी बाजार पुन्हा नियोजित जागेतच
240
22-Dec-2016
प्लास्टीक पुनर्वापर विषयी व्यापा-यांना महापालिकेत मार्गदर्शन
241
23-Dec-2016
हयात प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आवाहन
242
23-Dec-2016
स्वच्छता अप्लीकेशन विषयी महापालिकेत कार्यशाळा बदलत्या कार्यपध्दतीचा स्विकार करण्याचे मा.आयुक्तांचे आवाहन
243
19-Dec-2016
शहरातील राडा-रोडा उचलणे बाबत.
244
19-Dec-2016
जनजागृतीपर वाहनाचे मा.महापौरांच्या हस्ते उद्घाटन
245
19-Dec-2016
महापालिकेच्यावतीने गुरूव्दारा परिसरात स्वच्छता अभियान
246
19-Dec-2016
महापालिकेच्यावतीने विदयार्थ्यांसाठी स्पर्धांचे आयोजन
247
15-Dec-2016
सभापती, स्थायी समिती पदासाठी प्राप्त झालेले नामनिर्देशन पत्र
248
15-Dec-2016
महापालिका कर्मचा-यांना कॅशलेस प्रणालीचे प्रशिक्षण
249
15-Dec-2016
भारतरत्न सरदार वल्लभभाई पटेल यांना आदरांजली
250
15-Dec-2016
शुक्रवारचा आठवडी बाजार कै.इंदिरा गांधी मैदानात
251
15-Dec-2016
रमाई योजनेस 25 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ
252
14-Dec-2016
कॅशलेस व्यवहारासंबंधी व्यापा-यांची बैठक महापालिकेचा प्रशिक्षण, जनजागृतीवर भर
253
14-Dec-2016
महापालिकेत शिक्षकांसाठी कार्यशाळा
254
09-Dec-2016
जाहीर निवेदन - “स्मार्ट नांदेड” या अभियानांतर्गत “रोकड विरहीत नांदेड” मोहीम बाबत.
255
07-Dec-2016
आपत्‍ती व्यवस्थापनासाठी शिघ्र प्रतिसाद वाहन महापालिकेत दाखल
256
06-Dec-2016
असाही कॅशलेस व्यवहार...! मनपा कर्मचारी पतसंस्थेच्यावतीने धान्य,किराणाचे वितरण
257
06-Dec-2016
महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना महापालिकेच्यावतीने अभिवादन
258
05-Dec-2016
विदयार्थ्यांसाठी शहरात आजपासून आधार नोंदणी, 0 ते 18 वयोगटातील विदयार्थ्यांसाठी अभियान
259
03-Dec-2016
दिव्यांगांकडे विशेष कौशल्य – मा.आयुक्त
260
03-Dec-2016
आधार कार्ड काढण्याच्या महापालिकेच्या सूचना
261
03-Dec-2016
उपद्रवकारक कृत्य करणा-या हॉस्पीटलसह, खादयपदार्थ विक्रेत्यांना दंड महापालिकेचे स्वच्छता अभियानात 14 टन कचरा उचलला
262
02-Dec-2016
15 डिसेंबरपर्यत मुदत - कर वसुलीसाठी जुन्या चलनातील पाचशे रूपयांच्या नोटा महापालिका स्विकारणार
263
02-Dec-2016
महापालिकेत “स्मार्ट नांदेडकर” अभियानाअंतर्गत माहीती तंत्रज्ञान विषयक कार्यशाळा
264
02-Dec-2016
फोटोसह तपशिल न देणा-या मतदारांची नावे वगळणार
265
02-Dec-2016
शहीद जवान संभाजी कदम यांच्या कुटूंबियांना महापालिकेची 11 लक्षाची आर्थिक मदत
266
29-Nov-2016
रस्त्यावर कचरा टाकणा-या दुकानदारांवर होणार दंडात्मक कारवाई
267
29-Nov-2016
स्थायी समिती सभा दि.30.11.2016 रोजी सकाळी 11.00 वाजता नांवाशमनपा स्थायी समिती सभागृह येथे भरविण्यात येत आहे.
268
28-Nov-2016
महापालिका शाळेचा व्हिडीओ ‘यु.के.’च्या वेबवर
269
28-Nov-2016
महात्मा फुले यांना पुण्यतिथीनिमित्त अभिवादन
270
26-Nov-2016
हुंडाबंदी दिनानिमित्त महापालिकेत शपथ
271
24-Nov-2016
काळाची पाऊले ओळखुन ग्रंथालयांमध्ये बदल व्हावेत – हुस्से
272
23-Nov-2016
जप्तीसाठी गेलेल्या पथकाकडे मालमत्ताधारकांनी भरले 25 लक्ष 28 हजार
273
22-Nov-2016
दिनांक 30.11.2016 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेची सुचना
274
22-Nov-2016
महापालिका कर्मचा-यांची आरोग्य तपासणी
275
19-Nov-2016
रविवारी महापालिकेचे कर भरणा काऊंटर सुरू
276
19-Nov-2016
महापालिकेत राष्ट्रीय एकात्मता दिन साजरा
277
19-Nov-2016
महापालिकेचे शहरात स्वच्छता अभियान - चौदा टन कचरा उचलला
278
18-Nov-2016
मनपा कर्मचा-यांना क्षणभर ‘विसावा’ अन पुनश्च: तयारी- करातुन 20 कोटीं रूपयांचे उद्दीष्ट
279
11-Nov-2016
महापालिकेला एका दिवसात कर स्वरूपात मिळाले 2 कोटी 52 लक्ष
280
10-Nov-2016
महापालिकेचा “रात्र सफाई” उपक्रम यशश्वी
281
10-Nov-2016
रस्त्यावर कचरा टाकणा-या 9 दुकानदारांना दंड
282
10-Nov-2016
11 नोव्हेंबरपर्यंत पाचशे - हजारांच्या नोटा स्विकारणार करदात्यांना शासनाचा दिलासा
283
10-Nov-2016
महापालिकेची जोरदार तयारी; लोकसहभाग महत्वाचा “स्वच्छ सर्व्हेक्षण 2017 मध्ये नांदेड शहराचा सहभाग”
284
08-Nov-2016
महाराष्ट्र विधान परिषद - मतदान केंद्राची अंतिम यादी
285
08-Nov-2016
ध्वनी प्रदुषण नियमांची अंमलबजावणीबाबत
286
07-Nov-2016
इतवारा केळीमार्केट मधील अतिक्रमणे महापालिकेने काढली
287
05-Nov-2016
स्वच्छता अभियानात महापालिकेने उचलला 23.50 टन कचरा
288
04-Nov-2016
लोकशाही दिन रदद
289
04-Nov-2016
महापालिकेकडून वाचकांना दिवाळी अंकांची मेजवाणी
290
02-Nov-2016
नाट्यगीतांची रंगली मैफील- दिवाळी पहाटच्या दुस-या दिवशीही नांदेडकर रसिकांची उत्स्फुर्त दाद
291
27-Oct-2016
महापालिकेची 31 ऑक्टोबर रोजी एकता दौड
292
27-Oct-2016
बी स्कॅन,एमआरआय,सिटी स्कॅन मशीनची नोंदणी बंधनकारक
293
27-Oct-2016
ग्रीन कॉरीडॉरमध्‍ये महानगरपालिकेचा खारीचा वाटा
294
26-Oct-2016
तीन दिवस “दिवाळी पहाट महोत्सव 2016” बंदाघाट येथे होणार - जिल्हाधिकारी सुरेश काकाणी
295
24-Oct-2016
महापालिकेची स्वच्छता मोहिम आठवडीबाजाराचीही होतेय रात्रीच साफ सफाई
296
24-Oct-2016
एलबीटी करापोटी एकाच दिवसात 44 लक्ष जमा
297
24-Oct-2016
फटाके उडवितांना नागरीकांनी दक्षता घ्यावी - महापालिकेचे आवाहन
298
24-Oct-2016
प्लास्टीक कॅरीबॅग विरोधात धडक कारवाई महापालिकेची एकाच वेळेस 7 ठिकाणी धाड
299
19-Oct-2016
विकास शुल्काचा भरणा न करणा-यांवर महापालिकेची कारवाई
300
19-Oct-2016
एका दुकानास टाळे, महापालिकेच्या जप्ती पथकाकडून 16 लक्ष वसुल
301
19-Oct-2016
अग्निशमन विभागाकडून शोरूमला लागलेली आग आटोक्यात
302
16-Oct-2016
महापालिकेच्यावतीने महर्षी वाल्मिकी जयंती साजरी
303
13-Oct-2016
दिनांक 15.10.2016 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित स्थायी समितीच्या सभेची सूचना
304
13-Oct-2016
सभेची सुचना - दि. 01.10.2016 रोजीची सर्वानुमते तहकुब करण्यात आलेली मनपाकेची सर्वसाधारण सभा दि. 14.10.2016 रोजी सकाळी 11.00 वाजता घेण्यात येत असले बाबत.
305
06-Oct-2016
मालमत्ता विभागाने वसुल केले 20 लक्ष
306
06-Oct-2016
आजपासुन शहरात एकदिवसआड पाणीपुरवठा
307
06-Oct-2016
गुरूव्दारा परिसरातील अतिक्रमणे काढली
308
05-Oct-2016
एलबीटीबाबत व्यापा-यांची पालिकेत बैठक
309
05-Oct-2016
अनधिकृत नळजोडणीधारकांवर महापालिकेची कारवाई
310
05-Oct-2016
मतदार यादीत नाव नोंदणीसाठी महापालिकेचा पुढाकार पथनाटयाव्दारे युवकांचे प्रबोधन
311
02-Oct-2016
विकास कामांमध्ये नांदेड पॅटर्न राबविणार-डॉ.विजयकुमार मुंडे
312
02-Oct-2016
महापालिकेच्या स्वच्छता जनजागृती पदयात्रेस उत्स्फुर्त प्रतिसाद स्वच्छता अभियानाने सांगता
313
01-Oct-2016
स्वच्छता जनजागृतीसाठी रविवारी महापालिकेची पदयात्रा
314
03-Oct-2016
गोदावरी काठावरील नागरीकांना सतर्कतेचा ईशारा
315
02-Oct-2016
महात्मा गांधी, लाल बहादूर शास्त्री यांची जयंती साजरी
316
30-Sep-2016
मनपा आरोग्य विभागाकडून शहरात 38 हजार कंटेनरची तपासणी, 771 घरांमध्ये दुषित अळया
317
30-Sep-2016
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची दिनांक 01.10.2016 रोजी आयोजित करण्यात आलेली सर्वसाधारण सभा कांही अपरिहार्य कारणास्तव पुढे ढकलण्यात येत असले बाबत
318
30-Sep-2016
दिनांक 01.10.2016 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
319
23-Sep-2016
दिनांक 01.10.2016 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेची सुचना
320
19-Sep-2016
स्थायी समिती सभेची सुचना दि.20.09.2016
321
16-Sep-2016
मतदार यादीत नाव नोंदणीचे आवाहन
322
16-Sep-2016
महापालिकेच्या पर्यावरणपुरक विसर्जनास गणेश भक्तांकडून मोठा प्रतिसाद निर्माल्य संकलन, विसर्जनासाठी उत्तम व्यवस्था
323
16-Sep-2016
कौशल्य प्रशिक्षणासाठी महापालिकेच्यावतीने दि.19 व 20 रोजी नोंदणी अभियान
324
16-Sep-2016
मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनानिमित्त महापालिकेत आज मा.महापौरांच्या हस्ते ध्वजारोहन
325
06-Sep-2016
महापालिकेच्या शिक्षकांकडून आदर्श कार्य होत असल्याचे मा.महापौरांचे गौरवोदगार
326
05-Sep-2016
श्री गणरायांची मा.महापौरांच्या हस्ते महापालिकेत प्राणप्रतिष्ठापणा
327
01-Sep-2016
मतदार यादीचा संक्षिप्त पुर्नरिक्षण कार्यक्रम जाहीर
328
01-Sep-2016
आठवडाभरात डेंग्यूबाबत आरोग्य विभागाने केलेल्या कार्यवाहीचा मा.सभापतींनी घेतला आढावा
329
01-Sep-2016
डेंग्यूसाठी महापालिकेने आठवडयात 3 हजार 392 घरांची केली तपासणी , नागरीकांना काळजी घेण्याचे आवाहन
330
01-Sep-2016
पुण्यश्लोक राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होळकर यांना अभिवादन
331
01-Sep-2016
व्यापारी संकुलामुळे परिसराचा विकास होईल – मा.आ.डी.पी.सावंत
332
31-Aug-2016
महापालिकेच्या वतीने डेंग्यु प्रतिबंधात्मक उपायांची अंमलबजावणी
333
24-Aug-2016
प्रधानमंत्री आवास योजनेस 3 सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ
334
24-Aug-2016
विवरणपत्रे दाखल करण्याचे व्यापा-यांना आवाहन
335
19-Aug-2016
महापालिकेत सदभावना दिवस साजरा
336
19-Aug-2016
शाळा-महाविदयालयांचाही सहभाग, स्वच्छता दौडला उत्स्फुर्त प्रतिसाद
337
19-Aug-2016
महापालिकेची आज स्वच्छता दौड
338
16-Aug-2016
महापालिकेत स्वातंत्र्य दिनाचा वर्धापन दिन साजरा मा.महापौर सौ.शैलजा स्वामी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण
339
12-Aug-2016
अभिनव उपक्रम - महापालिका कर्मचा-यांची क्षमता बांधणी
340
09-Aug-2016
मुलांना खेळण्यासाठी महापालिका मैदाने विकसीत करणार- मा.महापौर स्वामी
341
09-Aug-2016
202 मोकाट जनावरांना महापालिकेने कोंडवाडयात टाकले
342
08-Aug-2016
महापालिकेच्या वतीने जिल्हास्तरीय शालेय क्रिडा स्पर्धां; आज उदघाटन
343
08-Aug-2016
महापालिकेत मा. महापौरांच्या हस्ते ध्वजारोहण
344
08-Aug-2016
महापालिकेची मालमत्ताधारकांकडून 18 लक्ष वसुली दोघांवर जप्तीची कारवाई
345
06-Aug-2016
स्वच्छ शहरांच्या राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी विदयार्थ्यांचा स्वच्छतेचा जागर
346
06-Aug-2016
नदीकाठावरील नागरीकांना सतर्कतेचा इशारा
347
06-Aug-2016
स्वच्छता विषयक देखाव्यांना पारितोषक – सर्वांच्या सहकार्याने गणेशोत्सव उत्साहात साजरा व्हावा मा. आयुक्तांचे आवाहन
348
09-Aug-2016
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड दिनांक 10.08.2016 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
349
06-Aug-2016
दिनांक 09.08.2016 रोजी आयोजित स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
350
05-Aug-2016
10 दिवसांची वसुली, मालमत्ता करापोटी महापालिकेने वसुल केले 2 कोटी 55 लक्ष
351
04-Aug-2016
दिनांक १०.०८.२०१६ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेची सुचना
352
03-Aug-2016
जैविक विविधता कार्यशाळेचे आयोजन
353
03-Aug-2016
आधुनिक तंत्रज्ञानाने वृक्ष गणना होणार
354
03-Aug-2016
प्रभाग क्र.15 मध्ये आवास योजनेच्या मोफत नोंदणी शिबीराचे मा.महापौरांचे हस्ते उदघाटन
355
03-Aug-2016
क्रांतीसिंह नाना पाटील यांची महापालिकेत जयंती साजरी
356
03-Aug-2016
अभियानात प्रशिक्षणासाठी 297 तर स्वयंरोजगारासाठी 725 जणांची नोंदणी
357
27-Jul-2016
रोजगार-स्वयंरोजगारासाठी 2 ऑगस्ट रोजी कार्यशाळा
358
27-Jul-2016
जाहिर प्रगटन - दिनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान (DAY-NULM)
359
26-Jul-2016
मालमत्ता करासाठी क्षेत्रीय कार्यालय ‘ब’ कडून जप्तीची कारवाई तर ‘ड’ कडून 6 लक्ष 53 हजार वसुल
360
26-Jul-2016
अभिनव उपक्रम मैत्री दिनाचे औचित्य साधून सफाई कामगारांबददल महापालिकेची कृतज्ञता
361
25-Jul-2016
जागतिक मैत्री दिनानिमित्त महापालिकेच्यावतीने विविध उपक्रम
362
25-Jul-2016
हॉटेलला ताळे, शाळेवर जप्ती मालमत्ता कर थकविणा-यांवर महापालिकेची कारवाई
363
21-Jul-2016
प्रधानमंत्री आवास योजना
364
16-Jul-2016
शहर सौंदर्यीकरणासाठी नागरीकांचा पुढाकार
365
16-Jul-2016
736 लाभार्थ्यांच्या खात्यात शौचालयाचे अनुदान
366
16-Jul-2016
जागतिक न्याय दिनानिमित्त मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश यांची मुलाखत
367
16-Jul-2016
उपद्रव्यकारक कृत्य करणा-यास मनपाचा 5 हजारांचा दंड
368
15-Jul-2016
कै.नरहर कुरूंदकर यांची जयंती महापालिकेच्यावतीने साजरी
369
15-Jul-2016
महापालिकेचा अनोखा शैक्षणिक उपक्रम, विभागप्रमुखही साधणार विदयार्थ्यांशी हितगूज
370
14-Jul-2016
महापालिका प्रशासनाकडून शहरात स्वच्छता,दिवाबत्ती आणि रस्त्यांची डागडूजी
371
14-Jul-2016
शहरवासीयांना उदयापासुन दोन दिवसाआड पाणी
372
14-Jul-2016
कै. शंकरराव चव्हाण यांची महापालिकेत जयंती साजरी
373
12-Jul-2016
पाण्याच्या निच-यासाठी महापालिका यंत्रणेचे रात्रभर अथक प्रयत्न, तात्पुरत्या निवा-याची व्यवस्था, पथकाची नियुक्ती
374
04-Jul-2016
स्वच्छ हरित नांदेडसाठी लोकचळवळ
375
01-Jul-2016
महापालिकेत कै.वसंतराव नाईक यांची जयंती साजरी
376
01-Jul-2016
लोकसहभागातुन महापालिकेच्यावतीने विविध ठिकाणी वृक्षारोपन
377
30-Jun-2016
महापालिकेच्यावतीने आज वृक्षारोपन
378
30-Jun-2016
तहकुब सभेची सुचना - दि. 19.03.2016 रोजी अंदाजपत्रकिय विशेष सभा, दि. 11.05.2016 रोजीची पुढे ढकलण्यात आलेली व दि. 29.02.2016 रोजी सर्वानुमते तहकुब करण्यात आलेली सर्वसाधारण सभा दि. 02.07.2016 रोजी दुपारी 03.00 वाजता घेण्यात येत असले बाबत.
379
15-Jun-2016
दिनांक 16.06.2016 रोजी आयोजित स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
380
27-May-2016
तहकुब सभेची सुचना - दि. 19.03.2016 रोजी अंदाजपत्रकिय विशेष सभा, दि. 11.05.2016 रोजीची पुढे ढकलण्यात आलेली व दि. 29.02.2016 रोजी सर्वानुमते तहकुब करण्यात आलेली सर्वसाधारण सभा दि. 31.05.2016 रोजी दुपारी 03.00 वाजता घेण्यात येत असले बाबत.
381
13-May-2016
दिनांक 16.05.2016 रोजी आयोजित स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
382
10-May-2016
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची दिनांक 11.05.2016 रोजी आयोजित करण्यात आलेली सर्वसाधारण सभा कांही अपरिहार्य कारणास्तव पुढे ढकलण्यात येत असले बाबत.
383
10-May-2016
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड दिनांक ११.०५.२०१६ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
384
04-May-2016
दिनांक 11.05.2016 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची सुचना
385
22-Apr-2016
थकबाकीदारांना सुवर्णसंधी दि.31 मे 2016 पुर्वी कर भरा व 2014-2015 च्या शास्तीमध्ये 50% सुट मिळवा व 2015-2016 च्या करावर 100% शास्ती माफ
386
05-Apr-2016
जाहिर सुचना- नांवाशमनपा हद्दीत दैनिक जमिन भाडे, आठवडी बाजार व भाजीपाला बाजार मक्ता देण्या बाबत.
387
01-Apr-2016
दिनांक 02.04.2016 रोजी आयोजित स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
388
01-Apr-2016
दिनांक 05.03.2016 रोजी आयोजित स्थायी समिती सभेची प्रोसिडिंग
389
01-Apr-2016
दिनांक 22.02.2016 रोजी आयोजित स्थायी समिती अंदाजपत्रकिय विशेष सभेची प्रोसिडिंग
390
30-Mar-2016
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिका प्रवेश परिक्षेची अंतिम निवड यादी
391
22-Mar-2016
तयबाजारी व वाहनतळ मक्त्याच्या नियम, अटी व दरपत्रक संदर्भात जाहिर सुचना
392
20-Mar-2016
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिका प्रवेश परिक्षेचे प्राप्त गुण
393
18-Mar-2016
दिनांक 19.03.2016 रोजी आयोजित स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
394
18-Mar-2016
दिनांक 15.02.2016 रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेचे इतिवृत्त
395
18-Mar-2016
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या डॉ.राम मनोहर लोहिया वाचनालय व ग्रंथालया अंतर्गत चालविण्यात येणारी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिकेत घेण्यात येणा-या लेखी परिक्षेसाठी पात्र विद्यार्थ्याचे नाव, आसन क्र. व परीक्षा केंद्राचा तपशील.
396
16-Mar-2016
दिनांक 19.03.2016 रोजी आयोजित सर्वसाधारण विशेष सभेची सुचना
397
14-Mar-2016
मनपा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिकेत घेण्यात येणारी लेखी परिक्षेकरीता प्राप्त अर्ज
398
04-Mar-2016
दिनांक 05.03.2016 रोजी आयोजित स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
399
03-Mar-2016
जाहिर सुचना- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या डॉ.राम मनोहर लोहिया वाचनालय व ग्रंथालया अंतर्गत चालविण्यात येणारी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिकेत प्रवेशा करीता लेखी परीक्षा.
400
29-Feb-2016
दिनांक 29.02.2016 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
401
20-Feb-2016
दिनांक 29.02.2016 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची सुचना
402
18-Feb-2016
दिनांक 22.02.2016 रोजी आयोजित स्थायी समिती विशेष सभेची सुचना
403
13-Feb-2016
दिनांक 15-02-2016 रोजी आयोजित स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
404
10-Feb-2016
शासकीय सोयी / सुविधाकरिता शपथ पत्राऐवजी स्वघोषणा पत्र व कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रती स्विकारण्याबाबत.
405
21-Jan-2016
दिनांक 22-01-2016 रोजी आयोजित स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
406
28-Dec-2015
दिनांक 05-01-2016 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची सुचना
407
22-Dec-2015
दिनांक 23-12-2015 रोजी आयोजित स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
408
17-Dec-2015
दिनांक 18-12-2015 रोजी आयोजित स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
409
05-Dec-2015
नांदेड शहरातील रहिवाशी अपंग बांधवांची नोंद घेणेबाबत (जाहिर प्रगटन)
410
28-Nov-2015
दि. 30.11.2015 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
411
26-Nov-2015
स्थायी समिती सभेची सुचना 24.11.2015
412
17-Nov-2015
विशेष कार्य अधिकारी (OSD) मानधनावर नियुक्ती बाबत.(शुद्धीपत्रक)
413
06-Nov-2015
The Street Vendors Act, 2014 मधील कलम 38 नुसार प्रारुप माहिती.
414
05-Nov-2015
स्थायी समिती सभेची सुचना 06.11.2015
415
28-Oct-2015
विशेष कार्य अधिकारी (OSD) मानधनावर नियुक्ती बाबत.
416
27-Oct-2015
सेवानिवृत्त चौकशी अधिकारी पदाची जाहिरात.
417
19-Oct-2015
स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
418
06-Oct-2015
विधानसभा मतदार यादी नोंदणी अभियान – दि. 08 ऑक्टोबर ते 07 नोव्हेंबर 2015
419
23-Sep-2015
नांदेड महानगरपालिकेला स्कॉचचे 3 पुरस्कार; पुरस्कारांचे दिल्लीत वितरण
420
11-Sep-2015
कंत्रााटी कुस्ती शिक्षक /प्रशिक्षक पदासाठी मुलाखतीअंती उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी
421
07-Sep-2015
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड येथे कंत्राटी तत्वावर चौकशी अधिकारी पदाबाबत जाहीर प्रगटन
422
05-Sep-2015
पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन शहरास 4 दिवसआड पाणी पुरवठा
423
28-Aug-2015
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान - जाहिर सुचना
424
28-Aug-2015
कंत्राटी कुस्ती शिक्षक पदासाठी जाहीरात
425
17-Aug-2015
स्वातंत्र्य दिनाच्या वर्धापन दिनानिमित्त वृक्षारोपन
426
17-Aug-2015
अस्वच्छतेच्या विरोधात लढा उभारूया – डॉ.निपुण विनायक
427
17-Aug-2015
महापालिकेत स्वातंत्र्य दिनाचा वर्धापन दिन साजरा मा.महापौर सौ.शैलजा स्वामी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण
428
13-Aug-2015
15 ऑगस्ट रोजी एलबीटी विभाग रात्री 12 पर्यंत सुरू
429
13-Aug-2015
मनपाच्या स्वच्छता अभियानाला सुरूवात
430
13-Aug-2015
जिल्हास्तरीय शालेय क्रिडा स्पर्धेचे उदघाटन
431
13-Aug-2015
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) - जाहीर प्रगटन
432
10-Aug-2015
मनपा कर्मचा-यांचा उदयापासून स्वच्छतेचा नारा आयुक्तांसह अधिकारी करणार सफाई
433
10-Aug-2015
आमदार, महापौर, आयुक्त पोहाचले दारी महापालिकेचे मिशन शौचालय सर्व्हेक्षण फत्ते
434
06-Aug-2015
शहर हागणदारी मुक्तीसाठी महापालिकेत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान कक्षाची स्थापना
435
06-Aug-2015
शहरातील रस्त्यांच्या समस्या निवारणासाठी कक्षाची स्थापना
436
06-Aug-2015
जाहीर प्रगटन - नांदेड शहरातील नागरीकांनी रस्त्यावरील खडडयांच्या व रस्त्याच्या नादुरुस्ती संदर्भात तक्रार नोंदविणे बाबत.
437
01-Aug-2015
लोकमान्य टिळक यांच्या पुण्यतिथी निमित्त अभिवादन
438
01-Aug-2015
महापालिकेच्यावतीने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती साजरी
439
30-Jul-2015
स्थायी समितीच्या बैठकीत महत्वाच्या विषयांना मंजुरी
440
30-Jul-2015
आपत्ती व्यवस्थापनात पुर्वनियोजन आवश्यक – मा.आयुक्त सुशिल खोडवेकर
441
30-Jul-2015
नांदेड शहराचा स्मार्ट सिटीत समावेश होण्याची दाट शक्यता मा.आयुक्त सुशिल खोडवेकर यांचे मुंबईत सादरीकरण
442
29-Jul-2015
शहरात 30 जुलै रोजी आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षणाचे आयोजन
443
29-Jul-2015
महापालिकेत 27 रोजी पेन्शन अदालत
444
29-Jul-2015
महानगरपालिकेत लोकमान्य टिळक यांची जयंती साजरी
445
18-Jul-2015
भारतीय प्रशासकीय सेवेतील 8 प्रशिक्षणार्थी अधिका-यांची महानगरपालिकेस भेट
446
18-Jul-2015
साहित्यरत्न लोकशाहीर कै.अण्णाभाऊ साठे यांची पुण्यतिथी साजरी
447
17-Jul-2015
फिरत्या दवाखान्याचे वसरणीत जंगी स्वागत 43 रूग्णांची झाली तपासणी
448
16-Jul-2015
रमजान ईद निमित्त शहराला सलग तीन दिवस पाणी पुरवठा
449
16-Jul-2015
महापालिकेच्यावतीने कै.नरहर कुरूंदकर यांची जयंती साजरी
450
14-Jul-2015
महापालिकेच्या रूग्णालयातून दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाव्यात– खा.अशोकराव चव्हाण
451
13-Jul-2015
मा.खा.अशोकरावजी चव्हाण यांच्या हस्ते आज रस्त्याचा लोकार्पण सोहळा
452
10-Jul-2015
महानगरपालिकेकडून 13 क्विंटल कॅरीबॅग जप्त
453
20-Nov-2015
सन्माननीय सदस्य यांची यादी
454
07-Jul-2015
रक्षा बहेनगीरी अभियानाचे थाटात उदघाटन शिक्षण, महिला व बालकल्याण समितीच्या अभियानाचे कौतुक
455
02-Jul-2015
शाळाबाहय मुलांचे सर्व्हेक्षण काळजीपुर्वक करा - मा.आयुक्तांचे प्रशिक्षणात प्रगणकांना आवाहन
456
02-Jul-2015
शिर्डी येथील प्रशिक्षणात नांदेड महापालिकेच्या योजनांची माहिती
457
01-Jul-2015
कै.वसंतराव नाईक यांची जयंती महापालिकेत साजरी
458
29-May-2015
महापालिकेची कर सुट व शास्ती योजना मालमत्ता करात मिळणार आता 10 टक्क्यांपर्यंत सुट
459
21-Feb-2015
स्थायी समितीच्या सभेची कार्यक्रम पत्रिका
460
14-Jan-2015
शहरातील अनाधिकृत होडींग्स, बॅनर्स, पोस्टर्स, तात्पुरत्‍या कमानी बाबतच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी मुख्य कार्यालयात टाेल फ्री क्रमांक व मोहल्ला कमिटी सदस्यांची यादी
461
07-Nov-2014
जाहीर प्रगटण - माता गुजरीजी विसावा उद्यानात मॉर्निंगवॉकसाठी आकारण्यात येणा-या सभासद शुल्क व प्रवेश शुल्क बाबत
462
05-Aug-2014
केवळ सात तासात 282 उमेदवारांच्या थेट मुलाखती
463
19-Jul-2014
मनपाच्या सर्व क्षेत्रिय कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवा: आयुक्त
464
07-Jul-2014
कार्यालय प्रमुख व नागरीकांनी महानगरपालिका हददीतील त्यांच्‍या मालकीचे /तथा सार्वजनिक तसेच शासकीय जमिनीवरील झाडे तोडण्यासाठी परवानगी मिळणे बाबत जाहिर प्रगटन
465
16-May-2014
नांदेड लोकसभा मतदारसंघातील निवडणूक निकाल: मतमोजणी फ़ेरी क्र. 4 ते 24 ची स्थिती & Postal vote Counting
466
16-May-2014
नांदेड लोकसभा मतदारसंघातील निवडणूक निकाल: मतमोजणी फ़ेरी क्र. 1 ते 3 ची स्थिती
467
28-Apr-2014
दुस-या दिवशी बांधकाम अभियंत्यांना मनपातर्फ़े भुकंप प्रतिरोधक प्रशिक्षण
468
29-Mar-2014
जा क्रं.मनपा/पापुवि/33499/2014 दि. 29.03.2014 13 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे बाबत विविध सेवा मानके ( Service Level Benchmarks)
469
21-Feb-2014
स्विमिंग इन्स्ट्रक्टर (जलतरण प्रशिक्षक) पदाच्या तोंडी मुलाख्‍ाती अंती सर्वसाधारण यादी दि 21.02.2014
470
20-Feb-2014
जलतरण प्रशिक्षक पदाच्या तोंडी मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवाराची यादी दि 20.02.2014
471
12-Feb-2014
Notice Inviting Request for Proposal of Consultancy Services for RAY (Rajiv Awas Yojana)
472
04-Jan-2014
जा.क्रं.नांवाशमनपा/उद्यान/21754/2013 दि. 03.01.2014
473
31-Oct-2013
केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार 2005 - आदेश जाक्रं.नांवाशमनपा /साप्रवि/18187/2013 दि. 28-10-2013
474
04-Oct-2013
41 दिवसांमध्ये 227 बांधकाम परवाने
475
09-Jul-2013
रमजान महिना- 2013
476
26-Mar-2013
सिडकोतील पाणीपुरवठा व मलनि:सारण प्रकल्पासाठी 53.25 कोटी मंजूर
477
21-Feb-2013
सिडकोच्या मनपा क्षेत्रिय कार्यालयाचे स्थलांतर
478
17-Feb-2013
Legal Assistant Exam Result
479
15-Feb-2013
महापालिका सक्षमीकरणासाठी चौथा वित्त आयोग पूर्णत: पाठिशी – डांगे
480
14-Feb-2013
चौथ्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष जे. पी. डांगे यांनी महापालिकेत घेतली बैठक
481
07-Feb-2013
बीएसयुपीअंतर्गत ड्रेनेज लाईन जोडण्याची कामे प्राधान्याने करा
482
05-Feb-2013
आजपासून दक्षिण नांदेडात विशेष स्वच्छता मोहिम
483
05-Feb-2013
उपद्रवी 14 लोकांना चार हजार 300 रुपयांचा दंड
484
01-Feb-2013
आधार ओळखपत्राची नोंदणी आता सेतु केंद्रातही : गगराणी
485
01-Feb-2013
चंद्रकांत देशमुख यांना सेवानिवृत्तीनिमित्त निरोप
486
01-Feb-2013
सिडकोतील दोन दुकाने व एक घराला सील
487
30-Jan-2013
पुर्णा तालुक्यातील 120 पाईप कापले
488
28-Jan-2013
‘यशदा’च्या प्रशिक्षणात 26 सदस्यांचा सहभाग
489
27-Jan-2013
बहनगिरीच्या सादरीकरणामुळे युवतींमध्ये अत्याचार विरोधाचे सामर्थ्य
490
27-Jan-2013
जिल्हा नियोजन समितीवर महापौरांसह चौघे बिनविरोध
491
23-Jan-2013
वाहने उचलणा-या ठेकेदाराचा परवाना रद्द
492
24-Jan-2013
विधी सहाय्यक व अनुरेखक पदे भरण्‍याबाबतची जाहिरात
493
23-Jan-2013
मनपा आयुक्तांकडून नूतन पदाधिका-यांचे स्वागत
494
22-Jan-2013
मालमत्ता कर थकवणा-या आणखी तीन मालमत्ता सील
495
22-Jan-2013
विष्णुपुरी जलाशयातील 15 किलोमीटरचा परिसर उपसामुक्त
496
21-Jan-2013
दक्षता पथकाने आणखी सव्वाशे जोडण्या तोडल्या
497
21-Jan-2013
...आम्हीच करु आमचे संरक्षण!
498
21-Jan-2013
स्थायी समितीच्या सभापतीपदी गणपत धबाले
499
20-Jan-2013
नांदेड महापालिकेने रुजवली ‘बहनगिरी’
500
20-Jan-2013
सोमेश कॉलनीत मंजूर नकाशाविरुध्द बांधकाम करणार्‍याविरुध्द गुन्हा
501
20-Jan-2013
पोलिओ लसीकरण मोहिमेचा उपमहापौरांच्या हस्ते शुभारंभ
502
19-Jan-2013
पाण्यासाठीही आता महापालिकेची शास्तीमाफी आणि अभय योजना
503
19-Jan-2013
सिडकोत सलग दुसर्‍या दिवशीही दोन मालमत्तांना सील
504
19-Jan-2013
विष्णुपुरीतून शेतीसाठी पाणी खेचणारे आणखी दोनशे पाईप कापले
505
19-Jan-2013
अपंग अनुशेष अंतर्गत डॉक्‍टर, कनिष्‍ठ अभियंता व परीचारीका पदे भरण्‍याबाबतची जाहीरात
506
18-Jan-2013
कोनाळे-माकणे-मुंडे क्लासेसचे सील काढले
507
18-Jan-2013
स्थायी समितीच्या सभापतीपदासाठी धबाले आणि नवाब यांचे अर्ज दाखल
508
18-Jan-2013
सिडकोत आणखी दोन मालमत्तांना सील
509
17-Jan-2013
Demolition drive: Nanded Municipal Corporation hopes to recover Rs 25 crore
510
17-Jan-2013
Reservoir water not for irrigation
511
17-Jan-2013
पक्षघातामुळे अपात्र ठरलेल्या दोन वाहनचालकांना सक्तीची विश्रांती
512
17-Jan-2013
गुजराती शाळेच्या अमृत महोत्सव रॅलीचे स्वागत
513
17-Jan-2013
विष्णुपुरी जलाशयातून शेतीला पाणी घेणारे 434 पाईप कापले
514
17-Jan-2013
एलबीटीचे सव्वा कोटी थकवणार्‍या ‘आयडीया’चे दोन टॉवर सील
515
16-Jan-2013
विषय समिती पदाधिकारी निवडीचा कार्यक्रम जाहीर
516
16-Jan-2013
रविवारच्या पोलिओ लसीकरण मोहिमेसाठी शहरात 265 केंद्रे
517
16-Jan-2013
जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्तांकडून विष्णुपुरी जलाशयाची बोटीद्वारे संयुक्त पाहणी
518
16-Jan-2013
कर भरण्यासाठी टाळाटाळ करणार्‍या तीन मालमत्तांना महापालिकेचे टाळे
519
15-Jan-2013
थकित मालमत्ता कर भरल्याने लिलाव टळला
520
15-Jan-2013
नांदेड शहरातील पल्स पोलिओ लसीकरण केंद्राची नावे/ यादी
521
15-Jan-2013
विष्णुपुरीच्या जलसाठ्यावर प्रशासनाची करडी नजर
522
14-Jan-2013
महिला, युवतींना स्वसंरक्षणाचे मोफत प्रशिक्षण
523
14-Jan-2013
स्थायी आणि महिला व बालकल्याण समिती सभापतींची 21 रोजी निवड
524
14-Jan-2013
महापालिकेत पत्रकारांच्या कुटुंबियातील 145 सदस्यांची आधार नोंदणी
525
12-Jan-2013
महापालिका देणार महिला, युवतींना स्वसंरक्षणाचे मोफत प्रशिक्षण
526
12-Jan-2013
होलसेल दुकानातून हिशेबाचे दोन पोते रजिस्टर जप्त
527
12-Jan-2013
16 मालमत्ताधारकांनी दिले 78 लाखाचे धनादेश
528
11-Jan-2013
लालबहादूर शास्त्री यांना महापालिकेतर्फे अभिवादन
529
11-Jan-2013
पाच अनाधिकृत बांधकामावर महापालिकेचा हातोडा
530
10-Jan-2013
पत्रकारांच्या कुटुंबियासाठी दि.13 रोजी आधार नोंदणी
531
09-Jan-2013
इतवा-यात दोन मालमत्तांना सील
532
09-Jan-2013
महापालिकेतील एलबीटी विभागातील कर्मचार्‍यांच्या बदल्या
533
09-Jan-2013
आमदार-खासदार निधीतील कामे प्राधान्याने पूर्ण करा
534
09-Jan-2013
फायरमन या पदाची तोंडी मुलाखत अंती गुणानुक्रमे पात्र उमेदवारांची निवड यादी
535
08-Jan-2013
फायरमन या पदाची लेखी परिक्षा व प्रात्येक्षिक अंती मुलाखतीस पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी
536
08-Jan-2013
मध्यवर्ती बसस्थानक व एस. टी. आगार शहराबाहेर हलवा
537
07-Jan-2013
कर भरण्यासाठी टाळाटाळ करणार्‍या शहरातील 12 मालमत्तांना मनपाचे सील
538
07-Jan-2013
स्वच्छता व साफसफाईसाठी महापालिकेची हेल्पलाईन पुन्हा सुरु
539
06-Jan-2013
दर्पण दिनानिमित्त महापालिकेत पत्रकारांच्या कुटुंबातील 134 सदस्यांची आधार नोंदणी
540
05-Jan-2013
जळगाव जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांनी घेतली महापौर, आयुक्तांची भेट
541
05-Jan-2013
डीसी रुल्सचा नांदेड पॅटर्न राज्यभर लागू होण्याचे संकेत
542
05-Jan-2013
रस्त्यावर सांडपाणी सोडणार्‍या मंगल कार्यालयास दोन हजाराचा दंड
543
04-Jan-2013
दर्पण दिनानिमित्त पत्रकारांच्या कुटुंबासाठी महापालिकेत उद्या आधार नोंदणीची खास सुविधा
544
03-Jan-2013
सावित्रीबाईंनी महिलांमध्ये शिक्षणातून आत्मविश्वास जागवला- प्रा. ललिता बोकारे
545
03-Jan-2013
सावित्रीबाईंनी महिलांमध्ये शिक्षणातून आत्मविश्वास जागवला- प्रा. ललिता बोकारे
546
03-Jan-2013
सावित्रीबाईंनी महिलांमध्ये शिक्षणातून आत्मविश्वास जागवला- प्रा. ललिता बोकारे
547
03-Jan-2013
नांदेड शहराच्या वाहतूक प्रश्नांसंबंधी अभ्यास गट नेमावा
548
02-Jan-2013
20 दिवसात 3897 जणांची आधार नोंदणी- गगराणी
549
02-Jan-2013
फायरमन पदाच्‍या शारीरीक तपासणीअंती लेखी परीक्षेसाठी पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी
550
01-Jan-2013
वाहतूक समस्येच्या संशोधनावर चर्चेसाठी उद्या महापालिकेत बैठक
551
31-Dec-2012
अशोकनगर झोनमधील 95 भूखंडधारकांना जप्तीच्या नोटीसा
552
31-Dec-2012
नवीन प्रभागनिहाय साफसफाई कामावर नियंत्रण ठेवणार्‍या, काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांची नावे, व यंत्रणेचा सविस्तर तपशील
553
31-Dec-2012
नवे वर्ष, नवा प्रभाग आणि साफसफाईचे नवे नियोजन
554
29-Dec-2012
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा वेळापत्रकात 1 जानेवारीपासून बदल
555
29-Dec-2012
मालमत्ता कर थकवल्याने सिडकोत दोन मालमत्ता सील
556
29-Dec-2012
‘पीपीपी’ प्रकल्पाद्वारे राजीव गांधी आवास योजनेची अंमलबजावणी- कासेळीकर
557
29-Dec-2012
नवीन पाणीपुरवठा वेळापत्रक
558
29-Dec-2012
दिनांक 27.12.12 रोजी फायरमन या पदासाठी दुस-या वेळेतील प्राप्‍त अर्जातून पात्र / अपात्र उमेदवारांची सर्वसाधारण यादी
559
29-Dec-2012
30.11.12 रोजी प्राप्‍त अर्जापैकी एकुण 12 उमेदवार पात्र ठरले असुन त्‍यांची शारीरीक तपासणी 31.12.12 सोमवार रोजी घेण्‍यात येणार आहे त्‍याबाबतची त्‍या उमेदवारांना सूचना
560
28-Dec-2012
सिडकोतील सव्वाशे खुल्या प्लॉटवर जप्तीची ‘संक्रात’ येणार
561
28-Dec-2012
नळाला तोट्या नसतील तर पाणीपुरवठा बंद करणार महापालिकेचा इशारा
562
28-Dec-2012
...अन्यथा ‘त्या’ नळधारकांविरुध्द गुन्हे नोंदवणार
563
27-Dec-2012
अनाधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल करावेत
564
24-Dec-2012
महिला, शिक्षण व बालकल्याण समितीच्या 11 सदस्यांची निवड
565
24-Dec-2012
महिला, शिक्षण व बालकल्याण समितीच्या 11 सदस्यांची निवड
566
24-Dec-2012
मनपा स्थायी समितीच्या 16 सदस्यांची निवड
567
23-Dec-2012
पोलिस अधिक्षक संघ विजेता तर महापालिका उपविजेता
568
23-Dec-2012
नांदेडमधील पर्यटन प्रकल्पात गुंतवणुकीसाठी अनिवासी शीख भारतीय उत्सुक- पालकमंत्री सावंत
569
23-Dec-2012
नांदेड महापालिकेसाठी शासनाकडे विशेष अनुदान मागावे- माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण
570
23-Dec-2012
नांदेडमधील पर्यटन प्रकल्पात गुंतवणुकीसाठी
571
23-Dec-2012
नांदेडमधील पर्यटन प्रकल्पात गुंतवणुकीसाठी
572
21-Dec-2012
ट्रॉफिक डे:
573
20-Dec-2012
रेल्वे स्टेशन परिसरात आज ‘ट्रॉफिक डे’
574
19-Dec-2012
महापालिका व पोलिस अधिक्षक संघामध्ये शनिवारी अंतिम सामना
575
18-Dec-2012
अल्पसंख्याक आयोगाला न्यायालयाचा दर्जा देण्याची गरज- प्रा. हाश्मी
576
18-Dec-2012
ब्रम्हपुरीतील बीएसयुपी घरकुलांच्या बांधकामास महापौरांच्या हस्ते प्रारंभ
577
18-Dec-2012
Aadhar Press Note
578
18-Dec-2012
Bsup press note
579
17-Dec-2012
लोकशाही दिनातच होणार तक्रारीचा निपटारा
580
17-Dec-2012
मालमत्ता कराच्या थकबाकीसाठी सिडकोत दुकान सील
581
16-Dec-2012
पाच शहराच्या प्रतिनिधी मंडळाने महापालिकेस दिली भेट
582
16-Dec-2012
अल्पसंख्याक हक्क दिनानिमित्त महापालिकेत उद्या व्याख्यान
583
13-Dec-2012
आधार नोंदणीचा दुसरा टप्पा सुरु
584
14-Dec-2012
महापालिकेला रविवारी सुटी नाही
585
14-Dec-2012
‘जेएनएनयुआरएम’च्या पाहणीसाठी पाच शहरांचे महापौर व आयुक्त आज व उद्या नांदेडमध्ये
586
14-Dec-2012
सभागृह नेतेपदी गाडीवाले, विरोधी पक्षनेतेपदी रावत
587
12-Dec-2012
फायरमन पदाची जाहिरात (दुसरी वेळ)
588
11-Dec-2012
शहरातील आठशे व्यापा-यांना नमुना ‘ज’ च्या नोटीसा
589
11-Dec-2012
महापालिका व पोलिस अधिक्षक संघात रविवारी चुरस
590
07-Dec-2012
शुक्रवारचा आठवडी बाजार नव्या जागेत
591
07-Dec-2012
एलबीटी परवाना न घेताच व्यवसाय सुरु करणार्‍यांना नोटीसा
592
07-Dec-2012
मालमत्ता कराच्या थकबाकीसाठी सिडकोत दोन दुकाने सील
593
07-Dec-2012
खेळामुळे अधिक सक्षमपणे काम करता येते- जी. श्रीकांत
594
06-Dec-2012
एलबीटी चुकवण्याचा प्रयत्न उघडकीस
595
06-Dec-2012
कामचुकार माळी सक्तीने सेवानिवृत्त
596
06-Dec-2012
शालेय विद्यार्थी बनले ‘ट्रॉफिक कमांडो’
597
06-Dec-2012
महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त डॉ. बाबासाहेबांना महापालिकेच्या वतीने अभिवादन
598
05-Dec-2012
शालेय विद्यार्थी बनले ‘ट्रॉफिक कमांडो’
599
05-Dec-2012
इलेक्ट्रीकच्या होलसेल दुकानावर एलबीटी विभागाची धाड
600
04-Dec-2012
मालमत्ता कराच्या थकबाकीसाठी सिडकोत आणखी एका दुकानाला सील
601
03-Dec-2012
शुक्रवारच्या आठवडी बाजाराचे स्थलांतर
602
03-Dec-2012
अग्‍नीशमन अधिकारी व फायरमन या पदांचे पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी
603
03-Dec-2012
मोकाट जनावरांना सांभाळा अन्यथा आता मालकांवर पोलिसांत गुन्हे
604
01-Dec-2012
साडेतेरा लाखांच्या थकबाकीसाठी रिलायन्सच्या टॉवरला सील
605
01-Dec-2012
शास्ती माफी योजनेस 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ- महापौर
606
01-Dec-2012
वाहतूकीला शिस्त लावण्यासाठी आयुक्तही रस्त्यावर
607
01-Dec-2012
शुक्रवारचा आठवडी बाजार आता व्हीआयपी ते विष्णुनगर रस्त्यावर भरणार
608
01-Dec-2012
गोकुळनगर परिसरात आता सायंकाळी पाणीपुरवठा
609
01-Dec-2012
मालमत्ता कर थकवला; सिडकोत दुकानाला सील
610
29-Nov-2012
दुकानदारांनी सायंकाळीच दुकाने झाडावीत- मनपा आयुक्त
611
29-Nov-2012
अनाधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची मनपाने दिली संधी
612
28-Nov-2012
महापौरांकडून महात्मा फुले यांच्या स्मृतीस अभिवादन
613
27-Nov-2012
कामचुकार जकात जवानाची बडतर्फी
614
27-Nov-2012
शुद्दी पत्रक अग्निशमन विभाग
615
27-Nov-2012
संस्काराच्या शिक्षणाला कायद्याची गरज नाही- जोशी
616
27-Nov-2012
हुंडाबंदी दिनानिमित्त महापालिकेत सामूहिक शपथवाचन
617
26-Nov-2012
संविधान दिनानिमित्त महापालिकेत प्रास्ताविकेचे सामूहिक वाचन
618
25-Nov-2012
मालमत्ता कर थकवला; सिडकोत दोन घरांना सील
619
25-Nov-2012
यशवंतराव चव्हाण यांना अभिवादन
620
23-Nov-2012
तंबाखूच्या दोन दुकानावर एलबीटी विभागाच्या धाडी
621
22-Nov-2012
अपहार करणारा मनपाचा लिपीक सेवेतून बडतर्फ
622
22-Nov-2012
सिडकोच्या कार्यालयास सील ठोकले
623
22-Nov-2012
नागरिकांनी गुंठेवारी शुल्क भरुन मालमत्ता नियमित कराव्यात- उपमहापौर
624
22-Nov-2012
निवृतीवेतन विषयक लाभ समस्यांसंबधी बैठक दि. 26 नोव्हेंबर 2012
625
21-Nov-2012
जिल्हा क्रीडा अधिकार्‍यांच्या कार्यालयास सील
626
21-Nov-2012
एलबीटी भरण्यात दिरंगाई; तीन दुकानांवर कारवाई
627
05-Nov-2012
महापालिका स्‍तरावरील लोकशाही दिन अंमलबजावणी बाबत.
628
20-Nov-2012
Shasti Mafi Yojana
629
20-Nov-2012
विवरणपत्र दाखल करा, अन्यथा दुकानांची तपासणी
630
20-Nov-2012
शास्ती माफी योजनेचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा- महापौर
631
19-Nov-2012
Water Suply Jahir Pragatan
632
19-Nov-2012
Shasti Mafi Yojana
633
17-Nov-2012
अग्निशमन अधिकारी / फायरमन भरती
634
17-Nov-2012
मा.महापौर यांची बीएसयुपी आढावा बैठक, दि.16.11.2012
635
01-Nov-2012
नांदेड महापालिकेच्या महापौरपदी अब्दुल सत्तार आणि उपमहापौरपदी आनंद चव्हाण
636
15-Oct-2012
Final Election Result
637
14-Oct-2012
Election Polling Percentage
638
03-Oct-2012
Ward Wise Polling Booths With Voter List
639
29-Sep-2012
Election Valid Candidates RO Wise List
640
28-Sep-2012
Election update 28 Sep 2012
641
26-Sep-2012
Election update 26 Sep 2012
642
25-Sep-2012
Election update 25 Sep 2012
643
24-Sep-2012
Election update 24 Sep 2012
644
23-Sep-2012
Election update 23 Sep 2012
645
22-Sep-2012
Election update 22 Sep 2012
646
20-Sep-2012
Election update 20 Sep 2012
647
19-Sep-2012
Election update 19 Sep 2012
648
18-Sep-2012
Election update 18 Sep 2012
649
24-Sep-2012
Election Helpline
650
17-Sep-2012
Election update 17 Sep 2012
651
15-Sep-2012
Election update 15 Sep 2012
652
14-Sep-2012
Election update 14 Sep 2012
653
13-Sep-2012
Election update 13 Sep 2012
654
12-Sep-2012
Election update 12 Sep 2012
655
11-Sep-2012
Election update 11 Sep 2012
656
10-Sep-2012
Election update 10 Sep 2012
657
08-Sep-2012
Election update 08 Sep 2012
658
07-Sep-2012
Election update 07 Sep 2012
659
06-Sep-2012
Election update 06 Sep 2012
660
11-Sep-2012
Election Police Officers List
661
10-Sep-2012
Election Branch Officer's List
662
10-Sep-2012
Election R.O List
663
05-Sep-2012
Election update 05 Sep 2012
664
04-Sep-2012
Election update 04 Sep 2012
665
31-Aug-2012
Election update 31 Aug 2012
666
03-Sep-2012
Election Program 2012
667
28-Aug-2012
Election NEWS 26.08.2012
668
28-Aug-2012
Election NEWS 23.08.2012
669
18-Aug-2012
Result Education Department 17.08.2012
670
17-Aug-2012
election news 17.08.2012
671
13-Aug-2012
Final Results & Answer Key
672
01-Aug-2012
Vacancies for e-governance
Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.