nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
साफसफाईच्या कामाच्या वेळेत बदला बाबत || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  
   
Zone Ward Wise Water Connections
SrNo
Zone No.
Ward No.
Total Connections
 1
1
 1481
 2
12
 3642
 3
13
 2767
 4
1
 12227
 5
1
 7894
 6
2
 3958
 7
3
 2297
 8
4
 1596
 9
5
 752
 10
7
 1106
 11
6
 730
 12
8
 992
 13
9
 6054
 14
10
 2167
 15
11
 8228
Total Connections
55891

 

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.