nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांवाशमनपा च्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिकेत प्रवेशासाठी पात्र अर्जाची यादी || नांवाशमनपा वाचनालयातील परिक्षेचे सुधारित कार्यक्रम || नांवाशमनपाकेच्या अभ्यासिकेत प्रवेश घेण्याकरिता आयोजित लेखी परीक्षेच्या अटी, शर्ती व विषय || नांवाशमनपा, पॅथॉलॉजीस्टकडे, पॅथॉलॉजी या विषयात पदव्युत्तर अहर्तता धारण केलेले पॅथॉलॉजीस्ट नसल्यामुळे त्यांचा परवाना महापालिकेने निलंबित केलेला आहे. (22) पॅथॉलॉजीस्ट यादी खालील प्रमाणे || नांवाशमनपाकेच्या अभ्यासिकेत प्रवेश घेण्याकरिता आयोजित लेखी परीक्षेची जाहिरात व संपूर्ण प्रक्रीया || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  
Fill Your Application
             
Application for the post of  
   
Personal Information
               
First Name   Middle Name      
               
Last Name *   Father/Husband *      
               
DOB Pick a date   Gender      
               
Caste   Reservation            
               
e mail *   Mobile No. *      
               
Geographical Information
               
Address *      
               
City *   State *      
               
Pin Code *   Country      
         
Educational Qualification
Qualification (Asper Advertisement)
Year Of Passing
Percentage (%)
University/Institute
Other
       
 
Experience Summary
Company Name
Address
City
Role / Designation
Experience (Months)
         
 
Upload Resume And Photo With Signature
         
         
  Upload Photo With Signature  
         
मी याद्वारे, प्रमाणित करतो/करते की, माझ्या माहीतीनूसार वरील तपशील सत्‍य आणि अचूक आहे. या माहितीतील कोणताही तपशील चुकीचा / खोटा आढळल्‍यास माझा अर्ज रद्द करण्‍यात येईल व माझेवर कायदेशिर कारवाई करण्‍यात येईल, याची मला जाणीव आहे.*  
 
               
Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.