nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांवाशमनपा, पॅथॉलॉजीस्टकडे, पॅथॉलॉजी या विषयात पदव्युत्तर अहर्तता धारण केलेले पॅथॉलॉजीस्ट नसल्यामुळे त्यांचा परवाना महापालिकेने निलंबित केलेला आहे. (22) पॅथॉलॉजीस्ट यादी खालील प्रमाणे || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  

महानगरपालिकेतील कामकाजाची पारदर्शकता

1.
स्वच्छता गॅलरी
1.
स्वच्छता यंत्रणेची माहिती
2.
विभाग निहाय प्रकल्पाची माहिती
3.
बांधकाम विभाग
4.
पाणी पुरवठा विभाग

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.