nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत हैदरबाग दवाखाना येथील विविध पदाबाबत जाहिरात. || मालमत्ता कर सुट व थकबाकीवरील 50 % शास्तीची माफी योजना || अनाधिकृत जाहीराती, घोषणा फलक, होर्डींग, पोस्टर्स - जाहीर प्रगटन || अनाधिकृत जाहीरातीस प्रतिबंध संदर्भात जाहीर निवेदन || मालमत्ता कर व पाणी करामध्ये सुट || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  
Sr.No.
Title
Tender Type
Tender Number
Opening Date
Closing Date
#
1
निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालय/ मतदान केंद्र व्यवस्था (फर्निचर, मंडप/ शामियाने इत्यादी) व मतदान केंद्र/ मतमोजनी केंद्रासाठी बॅरेगटींग व इतर व्यवस्था करणे. (दुस-यांदा)
PWD
NWCMC/(PWD)E-Tender/5204/2017 Dt: 14.07.2017
15-Jul-17
21-Jul-17
2
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या अग्निशमन व आणीबाणी सेवा विभागातीत कार्यरत कर्मचा-यांकरिता गणवेश व इतर साहित्य खरेदी
Misc Tenders
NWCMC/Store/E-Tender/85/2017 date 12/07/2017
13-Jul-17
20-Jul-17
3
वाहने व मशिनरीज भाडेतत्वावर घेण्यासाठी ई-दरपत्रक सुचना (दुस-यांदा)
Misc Tenders
जा.क्रं.नावाशमनपा/यांवपरि/5108/2017 दिनांक 12.07.2017
12-Jul-17
19-Jul-17
4
माता गुजरीजी विसावा उद्यानाच्या विस्तारीत भागा Chain Link Fencing करुन वाहनतळाचा भाग वेगळा करणे बाबत(दुसरी वेळ)
Garden
जा.क्रं.नावाशमनपा/उद्यान/5113/2017 दिनांक 12.07.2017
12-Jul-17
20-Jul-17
5
Daily maintenance of all the traffic signals in Nanded Waghala City Municipal Corporation area Nanded
Electrical Department
NWCMC/ELECT/ E-Tender/4780/2016 Date 06/07/2017
10-Jul-17
18-Jul-17
6
नांवाशमनपा हद्दित प्रभाग 8 अंतर्गत मनपा जंगमवाडी शाळा क्रं. ४ या इमारतीवर नविन छत टाकणे व इतर कामे
PWD
NWCMC/(PWD)/E-Tender/4738/2017 date 05/07/2017
06-Jul-17
19-Jul-17
7
नांवाशमनपा हदिदत प्रभाग क्रं. 8 अंतर्गत मनपा जंगमवाडी शाळा क्रं. ४ च्या इमारतीवर नविन छत टाकणे व इतर कामे
PWD
जा.क्रं.नांवाशमनपा/साबांवि/ईटेंडर/4738/2017 दि. 05.07.2017
06-Jul-17
19-Jul-01
8
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका हदिदत क्षेत्र अ अंतर्गत वार्षिक देखभाल दुरुस्तीची कामे करणे व इतर कामे (चौथ्यांदा)
PWD
जा.क्रं.नांवाशमनपा/साबांवि/ईटेंडर/4740/2017 दि. 05.07.2017
06-Jul-17
14-Jul-17
9
मुदतवाढ -1 काबरानगर ज.शु.केंद्र 60 MLD चे Filter Media बदलणे बाबत व इतर कामे
WATER AND DRAINAGE DEPARTMENT
जा.क्र.नांवाशमनपा/पापूवजनि/4683/2017 दिनांक :- 04/07/2017
07-Jul-17
18-Jul-17
10
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका हददीत क्षेत्र अ अंतर्गत वार्षिक देखभाल दुरुस्तीची कामे करणे व इतर कामे दुस-यांदा
PWD
NWCMC/(PWD)E-Tender/3743/2017 dt 15.06.2017
16-Jun-17
23-Jul-17
 
Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.