nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
प्रारुप मतदार यादी प्रसिध्दी संदर्भात जाहिर सुचना || मालमत्ता कर सुट व थकबाकीवरील 50 % शास्तीची माफी योजना || अनाधिकृत जाहीराती, घोषणा फलक, होर्डींग, पोस्टर्स - जाहीर प्रगटन || अनाधिकृत जाहीरातीस प्रतिबंध संदर्भात जाहीर निवेदन || मालमत्ता कर व पाणी करामध्ये सुट || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  

नांदेड जिल्ह्यातील महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांना ध्वनीप्रदुषण नियम-2000 अंतर्गत खालील प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे ध्वनीप्रदुषण नियमाचे उल्लंघन झाल्यास तक्रार करता येईल.

अ.क्र.
मनपा वॉर्ड / शहर
प्राधिकृत अधिकारी यांचे नाव
पोलिस ठाणे व पत्ता
मोबाईल क्र.
एस.टी.डी.कोड
दुरध्वनी क्र.
ई-मेल आयडी
1.
मनपा नांदेड वॉर्ड क्र.19,20,21,35,22 श्री सतीश गायकवाड पो.स्टे.वजिराबाद, गांधी चौक, वजिराबाद नांदेड. 7768933007 02462 236500 psvazirabad@gmail.com
2.
मनपा नांदेड वॉर्ड क्र.11,14,15,10,16 श्री गायकवाड एल. आर. शिवाजीनगर, नांदेड. 7350077990 02462 256520 psshivajinagar@gmail.com
3.
मनपा नांदेड वॉर्ड क्र.1,5,7,8,9 श्री सुनिल निकाळजे पो.स्टे.भाग्यनगर, तरोडा नाका, नांदेड. 9552515321 02462 261364 pibhagyanagar@gmail.com
4.
मनपा नांदेड वॉर्ड क्र.1,2,3,4,6,12 श्री सुभाष राठोड पो.स्टे.विमानतळ, पोर्णिमा नगर, नांदेड. 9130477768 02462 221100 psvimantal@gmail.com
5.
मनपा नांदेड वॉर्ड क्र.24,26,27,29,30,31, 32,33,23,28,34 श्री राजु आनंदा ताशिलदार पो.स्टे.इतवारा, हबीब टॉकीज, नांदेड. 9922639992 02462 236510 psitwara@gmail.com
6.
मनपा नांदेड वॉर्ड क्र.36,37,38,39,40,25 श्री सैदाने पो.स्टे.नांदेड, ग्रामीण सिडको, नवीन नांदेड. 9823762344 02462 226373 psnandedrural@gmail.com

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.