nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांवाशमनपा च्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिकेत प्रवेशासाठी पात्र अर्जाची यादी || नांवाशमनपा वाचनालयातील परिक्षेचे सुधारित कार्यक्रम || नांवाशमनपाकेच्या अभ्यासिकेत प्रवेश घेण्याकरिता आयोजित लेखी परीक्षेच्या अटी, शर्ती व विषय || नांवाशमनपा, पॅथॉलॉजीस्टकडे, पॅथॉलॉजी या विषयात पदव्युत्तर अहर्तता धारण केलेले पॅथॉलॉजीस्ट नसल्यामुळे त्यांचा परवाना महापालिकेने निलंबित केलेला आहे. (22) पॅथॉलॉजीस्ट यादी खालील प्रमाणे || नांवाशमनपाकेच्या अभ्यासिकेत प्रवेश घेण्याकरिता आयोजित लेखी परीक्षेची जाहिरात व संपूर्ण प्रक्रीया || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  

Know Our City

1. संक्षिप्त टिप्पणी
2. DRAFT CONCEPT NULM
3. प्रेझेंटेशन
4. SJSRY BPL FIRST & SECOND LIST 1
5. SJSRY BPL FIRST & SECOND LIST 2
6. SJSRY BPL FIRST & SECOND LIST 3
7. SJSRY BPL FIRST & SECOND LIST 4
8. SJSRY BPL FIRST & SECOND LIST 5
9. Beneficiary List
IND-Dakwa 2010-11
IND-Dakwa 2011-12
IND-Dakwa 2012-13
IND 2013-14
Dakwa 2013-14
10. FAQ
Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.