nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांवाशमनपा, पॅथॉलॉजीस्टकडे, पॅथॉलॉजी या विषयात पदव्युत्तर अहर्तता धारण केलेले पॅथॉलॉजीस्ट नसल्यामुळे त्यांचा परवाना महापालिकेने निलंबित केलेला आहे. (22) पॅथॉलॉजीस्ट यादी खालील प्रमाणे || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  

प्रभाग रचना

Ward no.1 Ward no.2 Ward no.3 Ward no.4 Ward no.5 Ward no.6 Ward no.7 Ward no.8 Ward no.9 Ward no.10
Ward no.11 Ward no.12 Ward no13 Ward no.14 Ward no.15 Ward no.16 Ward no.17 Ward no.18 Ward no.19
Ward no.20