nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांवाशमनपा, पॅथॉलॉजीस्टकडे, पॅथॉलॉजी या विषयात पदव्युत्तर अहर्तता धारण केलेले पॅथॉलॉजीस्ट नसल्यामुळे त्यांचा परवाना महापालिकेने निलंबित केलेला आहे. (22) पॅथॉलॉजीस्ट यादी खालील प्रमाणे || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  
समाचार

Dated :16-Mar-2016
दिनांक 19.03.2016 रोजी आयोजित सर्वसाधारण विशेष सभेची सुचना 

जा.क्रं.नांवाशमनपा/नसका/सिआर-/123/2016 दि. 15.03.2016

====================================================================

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.