nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांवाशमनपा च्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिकेत प्रवेशासाठी पात्र अर्जाची यादी || नांवाशमनपा वाचनालयातील परिक्षेचे सुधारित कार्यक्रम || नांवाशमनपाकेच्या अभ्यासिकेत प्रवेश घेण्याकरिता आयोजित लेखी परीक्षेच्या अटी, शर्ती व विषय || नांवाशमनपा, पॅथॉलॉजीस्टकडे, पॅथॉलॉजी या विषयात पदव्युत्तर अहर्तता धारण केलेले पॅथॉलॉजीस्ट नसल्यामुळे त्यांचा परवाना महापालिकेने निलंबित केलेला आहे. (22) पॅथॉलॉजीस्ट यादी खालील प्रमाणे || नांवाशमनपाकेच्या अभ्यासिकेत प्रवेश घेण्याकरिता आयोजित लेखी परीक्षेची जाहिरात व संपूर्ण प्रक्रीया || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  
समाचार

Dated :12-Jul-2017
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत हैदरबाग दवाखाना येथील विविध पदाबाबत जाहिरात. 

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान (NUHM) व अंतर्गत हैदरबाग दवाखाना येथील नव्याने सुरु होणा-या IPHS Norms नुसार नागरी समुह आरोग्य केंद्र येथे वरीष्ठ उपचार पर्यवेक्षक, वरीष्ठ प्रयोगशाळा पर्यवेक्षक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ टयुबरक्युलोसिस हेल्थ व्हीजीटर ई. विविध पदाबाबत जाहिरात
जा.क्रं.नांवाशमनपा/आस्था-सेल/5072/17 दि. 11.07.2017

====================================================================

====================================================================

====================================================================

====================================================================

====================================================================

====================================================================

====================================================================

====================================================================

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.