nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांवाशमनपा च्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिकेत प्रवेशासाठी पात्र अर्जाची यादी || नांवाशमनपा वाचनालयातील परिक्षेचे सुधारित कार्यक्रम || नांवाशमनपाकेच्या अभ्यासिकेत प्रवेश घेण्याकरिता आयोजित लेखी परीक्षेच्या अटी, शर्ती व विषय || नांवाशमनपा, पॅथॉलॉजीस्टकडे, पॅथॉलॉजी या विषयात पदव्युत्तर अहर्तता धारण केलेले पॅथॉलॉजीस्ट नसल्यामुळे त्यांचा परवाना महापालिकेने निलंबित केलेला आहे. (22) पॅथॉलॉजीस्ट यादी खालील प्रमाणे || नांवाशमनपाकेच्या अभ्यासिकेत प्रवेश घेण्याकरिता आयोजित लेखी परीक्षेची जाहिरात व संपूर्ण प्रक्रीया || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  

MIC PROPOSAL

Sr.No.
Number
Date
Type
#
1
दि. 17.02.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
16-Feb-18
General Body Suppliment Agenda
2
दि. 17.02.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
12-Feb-18
General Body Agenda
3
स्थायी समितीची सभा दि. 07.02.2018 दुपारी 03.00 वाजता
05-Feb-18
Standing Committee Agenda
4
स्थायी समितीची सभा दि.16.01.2018 रोजी सकाळी 11.30 वाजता
15-Jan-18
Standing Commitee
5
दि.29.05.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
Standing Committee Minutes
6
दि.28.02.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
Standing Committee Minutes
7
दि.28.02.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समितीची अंदाजपत्रकीय विशेष सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
Standing Committee Agenda
8
दि.22.05.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
Standing Committee Minutes
9
दि.17.03.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या विशेष अंदाजपत्रकीय सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
Standing Committee Agenda for Special Meeting
10
स्थायी समिती सभा इतिवृत्त दि.10.04.2017
08-Jan-18
Standing Committee Minutes
11
स्थायी समितीची सभा दि.08.01.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता
06-Jan-18
Standing Committee Agenda
12
पुर्व प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, महिला व बालकल्याण समितीची विशेष सभा दि. 30.12.17 रोजी स. 10.30 वा.
26-Dec-17
Education, Women & Child Welfare Commitee
13
नांवाशमनपा स्थायी समिती सभापती पदाच्या निवडणूकीसाठी स्थायी समितीची विशेष सभा दि.30.12.2017 रोजी10 वा
26-Dec-17
Standing Committee Agenda
14
दि. 19.12.2017 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
18-Dec-17
General Body Suppliment Agenda
15
दि.19.12.2017 रोजी होणा-या सर्वसाधारण सभेची सुचना
12-Dec-17
General Body Agenda
16
GB Agenda Dt 01.09.2017
28-Aug-17
General Body Agenda
17
दि.26.05.2017 रोजीच्या सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
25-May-17
General Body Agenda
18
स्थायी समितीची सभा दिनांक 22.05.2017 रोजी सकाळी 11.00 वा.
21-May-17
Standing Committee Agenda
19
मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना दि.26.05.2017 रोजी दु.03वा. CR-02/2017
20-May-17
General Body Agenda
20
नांवाशमनपा स्थायी समिती सभा दि.10.04.2017 रोजी सकाळी 11.00वा.स्थळ-स्थायी समिती सभागृह मनपा CR-01 17
10-Apr-17
Standing Committee Agenda
21
दि.29.03.17 रोजीची तहकुब अंदाजपत्रकीय वि.स.सभा दि.01.04.017 रोजी सकाळी 11 वा.मनपा कार्या.कै.शं.च.सभा
30-Mar-17
Standing Commitee
22
अर्थसंकल्पीय विशेष सर्वसाधारण सभा दि.29.03.2017 रोजी दु.12.30 वा. कै.शंकरराव चव्हाण प्रे.येथे आयोजित
29-Mar-17
Standing Commitee
23
CR-17-2017 स्थायी समिती सभेची सुचना 17.03.2017 दु.03.00 वा.
17-Mar-17
Standing Committee Agenda
24
स्थायी समितीची नियमित सभा दि.28.02.2017 रोजी दु.03.30 वा मनपा स्था.स.स. CR-18-2017
28-Feb-17
Standing Commitee
25
स्थायी समिती मनपा विशेष अर्थसंकल्पीय सभा दि.28.02.2017 रोजी दु.03 वा. मनपा स्था.स.स.CR-17-2017
28-Feb-17
Standing Commitee
26
Mahil Bal Kalyan Samti Meeting dt 27.02.2017
26-Feb-17
Education, Women & Child Welfare Commitee
27
GB Suppliment Agenda dt 27.02.2017
26-Feb-17
General Body Agenda
28
GB Agenda 27.02.2017
21-Feb-17
General Body Agenda
29
Standing Commitee Agenda Dt 14.02.2017
13-Feb-17
Standing Committee Agenda
30
GB Meeting Agenda dt 30.01.2017
21-Jan-17
General Body Agenda
31
16.12.2016 Standing Committee Chairman Election Proceeding
21-Dec-16
Standing Committee Minutes
32
सभापती, स्थायी समिती पदासाठी प्राप्त झालेले नामनिर्देशन पत्र
16-Dec-16
Standing Commitee
33
15.10.2016 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
34
20.09.2016 At 12.30 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
35
20.09.2016 At. 11.30 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
36
16.06.2016 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
37
16.05.2016 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
38
CR-11-30.11.2016 11.00 AM
29-Nov-16
Standing Committee Agenda
39
GB Notice 30.11.2016
22-Nov-16
GB NOTICE
40
Standing Committee Notice dt 15.10.2016
14-Oct-16
Standing Committee Agenda
41
GB Notice dt. 14.10.2016
13-Oct-16
GB NOTICE
42
GB Cancelled Notice dt 01.10.2016
30-Sep-16
GB NOTICE
43
GB Suppliment dt 01.10.2016
30-Sep-16
General Body Agenda
44
दिनांक 01.10.2016 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची सुचना
23-Sep-16
General Body Agenda
45
CR-07 स्थायी समिती सभेची सुचना दि.20.09.2016
19-Sep-16
Standing Commitee
46
GB Suppliment dt. 10.08.2016
09-Aug-16
General Body Agenda
47
Standing Committee Meeting dt 09.08.2016
08-Aug-16
Standing Committee Agenda
48
जा.क्र.नांवाशमनपा/नसका/CR-/०५/२०१६
02-Aug-16
GB NOTICE
49
दि. 02.07.2016 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची सुचना
30-Jun-16
Standing Commitee
50
Standing Committee Agenda Dt. 16.06.2016
15-Jun-16
Standing Committee Agenda
51
CR01/121,123
27-May-16
General Body Agenda
52
SC Proceeding
13-May-16
Standing Committee Minutes
53
CR -02/2016 SC
13-May-16
Standing Committee Agenda
54
CR-01/16 GB Can
10-May-16
GB NOTICE
55
CR- ०१ /२०१६
10-May-16
General Body Agenda
56
CR 01/2016
04-May-16
General Body Agenda
57
CR 125/2016
01-Apr-16
Standing Committee Agenda
58
SC Proceeding
01-Apr-16
Standing Committee Minutes
59
Special SC Proc
01-Apr-16
Standing Committee Minutes
60
CR 124/2016
18-Mar-16
Standing Committee Agenda
61
SC Proceeding
18-Mar-16
Standing Committee Minutes
62
CR-123/2016
16-Mar-16
GB NOTICE
63
SC Proceding
04-Mar-16
Standing Committee Minutes
64
CR-121/2016
04-Mar-16
Standing Committee Agenda for Special Meeting
65
CR-122/2016
04-Mar-16
Standing Committee Agenda
66
CR-121/2016
29-Feb-16
General Body Agenda
67
CR- 121/2016
20-Feb-16
General Body Agenda
68
CR 121/2016
18-Feb-16
Standing Committee Agenda for Special Meeting
69
CR 120/2016
13-Feb-16
Standing Committee Agenda
70
SC meeting Proc
23-Dec-15
Standing Commitee
71
SC meeting Proc
18-Dec-15
Standing Commitee
72
SPL SC Election
09-Dec-15
Standing Commitee
73
SC meeting Proc
27-Nov-15
Standing Commitee
74
CR 118/2016
21-Jan-16
Standing Committee Agenda
75
CR 115/2016
04-Jan-16
GB NOTICE
76
CR 115/2015
28-Dec-15
General Body Agenda
77
CR 113/2015
22-Dec-15
Standing Committee Agenda
78
CR-112/2015
17-Dec-15
Standing Committee Agenda
79
CR-109/2015
28-Nov-15
General Body Agenda
80
06-11-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
81
21-10-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
82
30-07-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
83
27-07-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
84
11-05-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
85
23-02-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
86
09-12-2014
27-Nov-15
Standing Commitee
87
01-12-2014
27-Nov-15
Standing Commitee
88
CR-110/2015
26-Nov-15
Standing Committee Agenda
89
CR-109/2015
21-Nov-15
General Body Agenda
90
CR107/2015
05-Nov-15
Standing Committee Agenda
91
CR104/2015 Supp
30-Oct-15
General Body Agenda
92
CR-104/2015
23-Oct-15
General Body Agenda
93
CR-105/2015
19-Oct-15
Standing Committee Agenda
94
CR103/2015 supp
26-Aug-15
General Body Agenda
95
CR 103/2015
19-Aug-15
General Body Agenda
96
CR 98/2015
24-Jul-15
Standing Committee Agenda
97
CR 97/2015 Supp
02-Jun-15
General Body Agenda
98
CR 97/2015
29-May-15
General Body Agenda
99
CR-94/2015
08-May-15
Standing Committee Agenda
100
2015-03-25
24-Mar-15
GB NOTICE
101
CR 92/2015
20-Mar-15
General Body Agenda
102
CR-/95/2015
16-Mar-15
General Body Agenda
103
अर्थसंकल्पीय
13-Mar-15
Standing Commitee
104
CR-89/2015
21-Feb-15
Standing Committee Agenda
105
C/R-76/2014
05-Jan-15
General Body Agenda
106
AGENDA
11-Dec-14
Standing Committee Agenda
107
AGENDA
25-Nov-14
Standing Commitee
108
SUPPL . AGENDA
24-Nov-14
General Body Agenda
109
AGENDA
24-Nov-14
General Body Agenda
110
AGENDA
06-Sep-14
Standing Committee Agenda
111
AGENDA
25-Aug-14
Standing Committee Agenda
112
NOTICE
14-Aug-14
GB NOTICE
113
SUPPL . AGENDA
14-Aug-14
General Body Agenda
114
AGENDA
14-Aug-14
General Body Agenda
115
AGENDA
02-Aug-14
Standing Committee Agenda
116
GB BUDGET
24-Jul-14
General Body Agenda
117
MINUTES
28-Jan-14
GENERAL BODY MINUTES
118
MINUTES_2
25-Nov-13
GENERAL BODY MINUTES
119
SUPPL . AGENDA
26-Jun-14
General Body Agenda
120
AGENDA
26-Jun-14
General Body Agenda
121
MINUTES_1
25-Nov-13
GENERAL BODY MINUTES
122
NOTICE
24-Jun-14
Standing Commitee
123
AGENDA
24-Jun-14
Standing Committee Agenda
124
MINUTES
04-Feb-14
Standing Committee Minutes
125
MINUTES
10-Jan-14
Standing Committee Minutes
126
AGENDA
28-May-14
General Body Agenda
127
ELECTION
05-Mar-14
Education, Women & Child Welfare Commitee
128
AGENDA
28-Feb-14
Standing Committee Agenda
129
BUDGET
28-Feb-14
Standing Committee Agenda for Special Meeting