nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
दि. 25.05.2018 रोजी दुपारी 4.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना || पाणीपुरव़ठा वितरणाचे झोननिहाय वेळापत्रक || साफसफाईच्या कामाच्या वेळेत बदला बाबत || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  

MIC PROPOSAL

Sr.No.
Number
Date
Type
#
1
दि. 25.05.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
24-May-18
Standing Committee Agenda
2
दि.10.05.2018 ची तहकुब करण्यात आलेली सर्वसाधारण सभा दि. 16.05.2018 रोजी स. 11.00 वा. घेण्यात येईल.
09-May-18
GB NOTICE
3
दिनांक 10.05.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपाकेची सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
09-May-18
General Body Suppliment Agenda
4
मनपा सर्वसाधारण सभा दि.10.05.2018 रोजी दुपारी 3.00 वाजता आयोजित करण्यात येत असले बाबत
04-May-18
General Body Agenda
5
दि. 25.04.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
23-Apr-18
Standing Committee Agenda
6
दि.04.04.2018 रोजी आयोजित मनपाची सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
03-Apr-18
General Body Suppliment Agenda
7
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची अर्थसंकल्पीय विशेष सभा दि. 31.03.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता
30-Mar-18
GB NOTICE
8
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभेची सुचना दि. 04.04.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता
30-Mar-18
General Body Agenda
9
स्थायी समितीची सभा दि.27.03.2018 रोजी दुपारी 3.00 वाजता आयोजीत करण्यात आली आहे
26-Mar-18
Standing Committee Agenda
10
दि. 17.02.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
16-Feb-18
General Body Suppliment Agenda
11
दि. 17.02.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
12-Feb-18
General Body Agenda
12
स्थायी समितीची सभा दि. 07.02.2018 दुपारी 03.00 वाजता
05-Feb-18
Standing Committee Agenda
13
स्थायी समितीची सभा दि.16.01.2018 रोजी सकाळी 11.30 वाजता
15-Jan-18
Standing Commitee
14
दि.29.05.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
Standing Committee Minutes
15
दि.28.02.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
Standing Committee Minutes
16
दि.28.02.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समितीची अंदाजपत्रकीय विशेष सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
Standing Committee Agenda
17
दि.22.05.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
Standing Committee Minutes
18
दि.17.03.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या विशेष अंदाजपत्रकीय सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
Standing Committee Agenda for Special Meeting
19
स्थायी समिती सभा इतिवृत्त दि.10.04.2017
08-Jan-18
Standing Committee Minutes
20
स्थायी समितीची सभा दि.08.01.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता
06-Jan-18
Standing Committee Agenda
21
पुर्व प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, महिला व बालकल्याण समितीची विशेष सभा दि. 30.12.17 रोजी स. 10.30 वा.
26-Dec-17
Education, Women & Child Welfare Commitee
22
नांवाशमनपा स्थायी समिती सभापती पदाच्या निवडणूकीसाठी स्थायी समितीची विशेष सभा दि.30.12.2017 रोजी10 वा
26-Dec-17
Standing Committee Agenda
23
दि. 19.12.2017 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
18-Dec-17
General Body Suppliment Agenda
24
दि.19.12.2017 रोजी होणा-या सर्वसाधारण सभेची सुचना
12-Dec-17
General Body Agenda
25
GB Agenda Dt 01.09.2017
28-Aug-17
General Body Agenda
26
दि.26.05.2017 रोजीच्या सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
25-May-17
General Body Agenda
27
स्थायी समितीची सभा दिनांक 22.05.2017 रोजी सकाळी 11.00 वा.
21-May-17
Standing Committee Agenda
28
मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना दि.26.05.2017 रोजी दु.03वा. CR-02/2017
20-May-17
General Body Agenda
29
नांवाशमनपा स्थायी समिती सभा दि.10.04.2017 रोजी सकाळी 11.00वा.स्थळ-स्थायी समिती सभागृह मनपा CR-01 17
10-Apr-17
Standing Committee Agenda
30
दि.29.03.17 रोजीची तहकुब अंदाजपत्रकीय वि.स.सभा दि.01.04.017 रोजी सकाळी 11 वा.मनपा कार्या.कै.शं.च.सभा
30-Mar-17
Standing Commitee
31
अर्थसंकल्पीय विशेष सर्वसाधारण सभा दि.29.03.2017 रोजी दु.12.30 वा. कै.शंकरराव चव्हाण प्रे.येथे आयोजित
29-Mar-17
Standing Commitee
32
CR-17-2017 स्थायी समिती सभेची सुचना 17.03.2017 दु.03.00 वा.
17-Mar-17
Standing Committee Agenda
33
स्थायी समितीची नियमित सभा दि.28.02.2017 रोजी दु.03.30 वा मनपा स्था.स.स. CR-18-2017
28-Feb-17
Standing Commitee
34
स्थायी समिती मनपा विशेष अर्थसंकल्पीय सभा दि.28.02.2017 रोजी दु.03 वा. मनपा स्था.स.स.CR-17-2017
28-Feb-17
Standing Commitee
35
Mahil Bal Kalyan Samti Meeting dt 27.02.2017
26-Feb-17
Education, Women & Child Welfare Commitee
36
GB Suppliment Agenda dt 27.02.2017
26-Feb-17
General Body Agenda
37
GB Agenda 27.02.2017
21-Feb-17
General Body Agenda
38
Standing Commitee Agenda Dt 14.02.2017
13-Feb-17
Standing Committee Agenda
39
GB Meeting Agenda dt 30.01.2017
21-Jan-17
General Body Agenda
40
16.12.2016 Standing Committee Chairman Election Proceeding
21-Dec-16
Standing Committee Minutes
41
सभापती, स्थायी समिती पदासाठी प्राप्त झालेले नामनिर्देशन पत्र
16-Dec-16
Standing Commitee
42
15.10.2016 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
43
20.09.2016 At 12.30 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
44
20.09.2016 At. 11.30 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
45
16.06.2016 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
46
16.05.2016 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
47
CR-11-30.11.2016 11.00 AM
29-Nov-16
Standing Committee Agenda
48
GB Notice 30.11.2016
22-Nov-16
GB NOTICE
49
Standing Committee Notice dt 15.10.2016
14-Oct-16
Standing Committee Agenda
50
GB Notice dt. 14.10.2016
13-Oct-16
GB NOTICE
51
GB Cancelled Notice dt 01.10.2016
30-Sep-16
GB NOTICE
52
GB Suppliment dt 01.10.2016
30-Sep-16
General Body Agenda
53
दिनांक 01.10.2016 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची सुचना
23-Sep-16
General Body Agenda
54
CR-07 स्थायी समिती सभेची सुचना दि.20.09.2016
19-Sep-16
Standing Commitee
55
GB Suppliment dt. 10.08.2016
09-Aug-16
General Body Agenda
56
Standing Committee Meeting dt 09.08.2016
08-Aug-16
Standing Committee Agenda
57
जा.क्र.नांवाशमनपा/नसका/CR-/०५/२०१६
02-Aug-16
GB NOTICE
58
दि. 02.07.2016 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची सुचना
30-Jun-16
Standing Commitee
59
Standing Committee Agenda Dt. 16.06.2016
15-Jun-16
Standing Committee Agenda
60
CR01/121,123
27-May-16
General Body Agenda
61
SC Proceeding
13-May-16
Standing Committee Minutes
62
CR -02/2016 SC
13-May-16
Standing Committee Agenda
63
CR-01/16 GB Can
10-May-16
GB NOTICE
64
CR- ०१ /२०१६
10-May-16
General Body Agenda
65
CR 01/2016
04-May-16
General Body Agenda
66
CR 125/2016
01-Apr-16
Standing Committee Agenda
67
SC Proceeding
01-Apr-16
Standing Committee Minutes
68
Special SC Proc
01-Apr-16
Standing Committee Minutes
69
CR 124/2016
18-Mar-16
Standing Committee Agenda
70
SC Proceeding
18-Mar-16
Standing Committee Minutes
71
CR-123/2016
16-Mar-16
GB NOTICE
72
SC Proceding
04-Mar-16
Standing Committee Minutes
73
CR-121/2016
04-Mar-16
Standing Committee Agenda for Special Meeting
74
CR-122/2016
04-Mar-16
Standing Committee Agenda
75
CR-121/2016
29-Feb-16
General Body Agenda
76
CR- 121/2016
20-Feb-16
General Body Agenda
77
CR 121/2016
18-Feb-16
Standing Committee Agenda for Special Meeting
78
CR 120/2016
13-Feb-16
Standing Committee Agenda
79
SC meeting Proc
23-Dec-15
Standing Commitee
80
SC meeting Proc
18-Dec-15
Standing Commitee
81
SPL SC Election
09-Dec-15
Standing Commitee
82
SC meeting Proc
27-Nov-15
Standing Commitee
83
CR 118/2016
21-Jan-16
Standing Committee Agenda
84
CR 115/2016
04-Jan-16
GB NOTICE
85
CR 115/2015
28-Dec-15
General Body Agenda
86
CR 113/2015
22-Dec-15
Standing Committee Agenda
87
CR-112/2015
17-Dec-15
Standing Committee Agenda
88
CR-109/2015
28-Nov-15
General Body Agenda
89
06-11-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
90
21-10-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
91
30-07-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
92
27-07-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
93
11-05-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
94
23-02-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
95
09-12-2014
27-Nov-15
Standing Commitee
96
01-12-2014
27-Nov-15
Standing Commitee
97
CR-110/2015
26-Nov-15
Standing Committee Agenda
98
CR-109/2015
21-Nov-15
General Body Agenda
99
CR107/2015
05-Nov-15
Standing Committee Agenda
100
CR104/2015 Supp
30-Oct-15
General Body Agenda
101
CR-104/2015
23-Oct-15
General Body Agenda
102
CR-105/2015
19-Oct-15
Standing Committee Agenda
103
CR103/2015 supp
26-Aug-15
General Body Agenda
104
CR 103/2015
19-Aug-15
General Body Agenda
105
CR 98/2015
24-Jul-15
Standing Committee Agenda
106
CR 97/2015 Supp
02-Jun-15
General Body Agenda
107
CR 97/2015
29-May-15
General Body Agenda
108
CR-94/2015
08-May-15
Standing Committee Agenda
109
2015-03-25
24-Mar-15
GB NOTICE
110
CR 92/2015
20-Mar-15
General Body Agenda
111
CR-/95/2015
16-Mar-15
General Body Agenda
112
अर्थसंकल्पीय
13-Mar-15
Standing Commitee
113
CR-89/2015
21-Feb-15
Standing Committee Agenda
114
C/R-76/2014
05-Jan-15
General Body Agenda
115
AGENDA
11-Dec-14
Standing Committee Agenda
116
AGENDA
25-Nov-14
Standing Commitee
117
SUPPL . AGENDA
24-Nov-14
General Body Agenda
118
AGENDA
24-Nov-14
General Body Agenda
119
AGENDA
06-Sep-14
Standing Committee Agenda
120
AGENDA
25-Aug-14
Standing Committee Agenda
121
NOTICE
14-Aug-14
GB NOTICE
122
SUPPL . AGENDA
14-Aug-14
General Body Agenda
123
AGENDA
14-Aug-14
General Body Agenda
124
AGENDA
02-Aug-14
Standing Committee Agenda
125
GB BUDGET
24-Jul-14
General Body Agenda
126
MINUTES
28-Jan-14
GENERAL BODY MINUTES
127
MINUTES_2
25-Nov-13
GENERAL BODY MINUTES
128
SUPPL . AGENDA
26-Jun-14
General Body Agenda
129
AGENDA
26-Jun-14
General Body Agenda
130
MINUTES_1
25-Nov-13
GENERAL BODY MINUTES
131
NOTICE
24-Jun-14
Standing Commitee
132
AGENDA
24-Jun-14
Standing Committee Agenda
133
MINUTES
04-Feb-14
Standing Committee Minutes
134
MINUTES
10-Jan-14
Standing Committee Minutes
135
AGENDA
28-May-14
General Body Agenda
136
ELECTION
05-Mar-14
Education, Women & Child Welfare Commitee
137
AGENDA
28-Feb-14
Standing Committee Agenda
138
BUDGET
28-Feb-14
Standing Committee Agenda for Special Meeting