nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
साफसफाईच्या कामाच्या वेळेत बदला बाबत || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  

MIC PROPOSAL

Sr.No.
Number
Date
Type
#
1
दि. 04.07.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
03-Jul-18
Standing Committee Agenda
2
दि. 25.05.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
24-May-18
Standing Committee Agenda
3
दि.10.05.2018 ची तहकुब करण्यात आलेली सर्वसाधारण सभा दि. 16.05.2018 रोजी स. 11.00 वा. घेण्यात येईल.
09-May-18
GB NOTICE
4
दिनांक 10.05.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपाकेची सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
09-May-18
General Body Suppliment Agenda
5
मनपा सर्वसाधारण सभा दि.10.05.2018 रोजी दुपारी 3.00 वाजता आयोजित करण्यात येत असले बाबत
04-May-18
General Body Agenda
6
दि. 25.04.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
23-Apr-18
Standing Committee Agenda
7
दि.04.04.2018 रोजी आयोजित मनपाची सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
03-Apr-18
General Body Suppliment Agenda
8
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची अर्थसंकल्पीय विशेष सभा दि. 31.03.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता
30-Mar-18
GB NOTICE
9
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभेची सुचना दि. 04.04.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता
30-Mar-18
General Body Agenda
10
स्थायी समितीची सभा दि.27.03.2018 रोजी दुपारी 3.00 वाजता आयोजीत करण्यात आली आहे
26-Mar-18
Standing Committee Agenda
11
दि. 17.02.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
16-Feb-18
General Body Suppliment Agenda
12
दि. 17.02.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
12-Feb-18
General Body Agenda
13
स्थायी समितीची सभा दि. 07.02.2018 दुपारी 03.00 वाजता
05-Feb-18
Standing Committee Agenda
14
स्थायी समितीची सभा दि.16.01.2018 रोजी सकाळी 11.30 वाजता
15-Jan-18
Standing Commitee
15
दि.29.05.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
Standing Committee Minutes
16
दि.28.02.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
Standing Committee Minutes
17
दि.28.02.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समितीची अंदाजपत्रकीय विशेष सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
Standing Committee Agenda
18
दि.22.05.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
Standing Committee Minutes
19
दि.17.03.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या विशेष अंदाजपत्रकीय सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
Standing Committee Agenda for Special Meeting
20
स्थायी समिती सभा इतिवृत्त दि.10.04.2017
08-Jan-18
Standing Committee Minutes
21
स्थायी समितीची सभा दि.08.01.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता
06-Jan-18
Standing Committee Agenda
22
पुर्व प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, महिला व बालकल्याण समितीची विशेष सभा दि. 30.12.17 रोजी स. 10.30 वा.
26-Dec-17
Education, Women & Child Welfare Commitee
23
नांवाशमनपा स्थायी समिती सभापती पदाच्या निवडणूकीसाठी स्थायी समितीची विशेष सभा दि.30.12.2017 रोजी10 वा
26-Dec-17
Standing Committee Agenda
24
दि. 19.12.2017 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
18-Dec-17
General Body Suppliment Agenda
25
दि.19.12.2017 रोजी होणा-या सर्वसाधारण सभेची सुचना
12-Dec-17
General Body Agenda
26
GB Agenda Dt 01.09.2017
28-Aug-17
General Body Agenda
27
दि.26.05.2017 रोजीच्या सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
25-May-17
General Body Agenda
28
स्थायी समितीची सभा दिनांक 22.05.2017 रोजी सकाळी 11.00 वा.
21-May-17
Standing Committee Agenda
29
मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना दि.26.05.2017 रोजी दु.03वा. CR-02/2017
20-May-17
General Body Agenda
30
नांवाशमनपा स्थायी समिती सभा दि.10.04.2017 रोजी सकाळी 11.00वा.स्थळ-स्थायी समिती सभागृह मनपा CR-01 17
10-Apr-17
Standing Committee Agenda
31
दि.29.03.17 रोजीची तहकुब अंदाजपत्रकीय वि.स.सभा दि.01.04.017 रोजी सकाळी 11 वा.मनपा कार्या.कै.शं.च.सभा
30-Mar-17
Standing Commitee
32
अर्थसंकल्पीय विशेष सर्वसाधारण सभा दि.29.03.2017 रोजी दु.12.30 वा. कै.शंकरराव चव्हाण प्रे.येथे आयोजित
29-Mar-17
Standing Commitee
33
CR-17-2017 स्थायी समिती सभेची सुचना 17.03.2017 दु.03.00 वा.
17-Mar-17
Standing Committee Agenda
34
स्थायी समितीची नियमित सभा दि.28.02.2017 रोजी दु.03.30 वा मनपा स्था.स.स. CR-18-2017
28-Feb-17
Standing Commitee
35
स्थायी समिती मनपा विशेष अर्थसंकल्पीय सभा दि.28.02.2017 रोजी दु.03 वा. मनपा स्था.स.स.CR-17-2017
28-Feb-17
Standing Commitee
36
Mahil Bal Kalyan Samti Meeting dt 27.02.2017
26-Feb-17
Education, Women & Child Welfare Commitee
37
GB Suppliment Agenda dt 27.02.2017
26-Feb-17
General Body Agenda
38
GB Agenda 27.02.2017
21-Feb-17
General Body Agenda
39
Standing Commitee Agenda Dt 14.02.2017
13-Feb-17
Standing Committee Agenda
40
GB Meeting Agenda dt 30.01.2017
21-Jan-17
General Body Agenda
41
16.12.2016 Standing Committee Chairman Election Proceeding
21-Dec-16
Standing Committee Minutes
42
सभापती, स्थायी समिती पदासाठी प्राप्त झालेले नामनिर्देशन पत्र
16-Dec-16
Standing Commitee
43
15.10.2016 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
44
20.09.2016 At 12.30 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
45
20.09.2016 At. 11.30 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
46
16.06.2016 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
47
16.05.2016 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
48
CR-11-30.11.2016 11.00 AM
29-Nov-16
Standing Committee Agenda
49
GB Notice 30.11.2016
22-Nov-16
GB NOTICE
50
Standing Committee Notice dt 15.10.2016
14-Oct-16
Standing Committee Agenda
51
GB Notice dt. 14.10.2016
13-Oct-16
GB NOTICE
52
GB Cancelled Notice dt 01.10.2016
30-Sep-16
GB NOTICE
53
GB Suppliment dt 01.10.2016
30-Sep-16
General Body Agenda
54
दिनांक 01.10.2016 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची सुचना
23-Sep-16
General Body Agenda
55
CR-07 स्थायी समिती सभेची सुचना दि.20.09.2016
19-Sep-16
Standing Commitee
56
GB Suppliment dt. 10.08.2016
09-Aug-16
General Body Agenda
57
Standing Committee Meeting dt 09.08.2016
08-Aug-16
Standing Committee Agenda
58
जा.क्र.नांवाशमनपा/नसका/CR-/०५/२०१६
02-Aug-16
GB NOTICE
59
दि. 02.07.2016 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची सुचना
30-Jun-16
Standing Commitee
60
Standing Committee Agenda Dt. 16.06.2016
15-Jun-16
Standing Committee Agenda
61
CR01/121,123
27-May-16
General Body Agenda
62
SC Proceeding
13-May-16
Standing Committee Minutes
63
CR -02/2016 SC
13-May-16
Standing Committee Agenda
64
CR-01/16 GB Can
10-May-16
GB NOTICE
65
CR- ०१ /२०१६
10-May-16
General Body Agenda
66
CR 01/2016
04-May-16
General Body Agenda
67
CR 125/2016
01-Apr-16
Standing Committee Agenda
68
SC Proceeding
01-Apr-16
Standing Committee Minutes
69
Special SC Proc
01-Apr-16
Standing Committee Minutes
70
CR 124/2016
18-Mar-16
Standing Committee Agenda
71
SC Proceeding
18-Mar-16
Standing Committee Minutes
72
CR-123/2016
16-Mar-16
GB NOTICE
73
SC Proceding
04-Mar-16
Standing Committee Minutes
74
CR-121/2016
04-Mar-16
Standing Committee Agenda for Special Meeting
75
CR-122/2016
04-Mar-16
Standing Committee Agenda
76
CR-121/2016
29-Feb-16
General Body Agenda
77
CR- 121/2016
20-Feb-16
General Body Agenda
78
CR 121/2016
18-Feb-16
Standing Committee Agenda for Special Meeting
79
CR 120/2016
13-Feb-16
Standing Committee Agenda
80
SC meeting Proc
23-Dec-15
Standing Commitee
81
SC meeting Proc
18-Dec-15
Standing Commitee
82
SPL SC Election
09-Dec-15
Standing Commitee
83
SC meeting Proc
27-Nov-15
Standing Commitee
84
CR 118/2016
21-Jan-16
Standing Committee Agenda
85
CR 115/2016
04-Jan-16
GB NOTICE
86
CR 115/2015
28-Dec-15
General Body Agenda
87
CR 113/2015
22-Dec-15
Standing Committee Agenda
88
CR-112/2015
17-Dec-15
Standing Committee Agenda
89
CR-109/2015
28-Nov-15
General Body Agenda
90
06-11-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
91
21-10-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
92
30-07-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
93
27-07-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
94
11-05-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
95
23-02-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
96
09-12-2014
27-Nov-15
Standing Commitee
97
01-12-2014
27-Nov-15
Standing Commitee
98
CR-110/2015
26-Nov-15
Standing Committee Agenda
99
CR-109/2015
21-Nov-15
General Body Agenda
100
CR107/2015
05-Nov-15
Standing Committee Agenda
101
CR104/2015 Supp
30-Oct-15
General Body Agenda
102
CR-104/2015
23-Oct-15
General Body Agenda
103
CR-105/2015
19-Oct-15
Standing Committee Agenda
104
CR103/2015 supp
26-Aug-15
General Body Agenda
105
CR 103/2015
19-Aug-15
General Body Agenda
106
CR 98/2015
24-Jul-15
Standing Committee Agenda
107
CR 97/2015 Supp
02-Jun-15
General Body Agenda
108
CR 97/2015
29-May-15
General Body Agenda
109
CR-94/2015
08-May-15
Standing Committee Agenda
110
2015-03-25
24-Mar-15
GB NOTICE
111
CR 92/2015
20-Mar-15
General Body Agenda
112
CR-/95/2015
16-Mar-15
General Body Agenda
113
अर्थसंकल्पीय
13-Mar-15
Standing Commitee
114
CR-89/2015
21-Feb-15
Standing Committee Agenda
115
C/R-76/2014
05-Jan-15
General Body Agenda
116
AGENDA
11-Dec-14
Standing Committee Agenda
117
AGENDA
25-Nov-14
Standing Commitee
118
SUPPL . AGENDA
24-Nov-14
General Body Agenda
119
AGENDA
24-Nov-14
General Body Agenda
120
AGENDA
06-Sep-14
Standing Committee Agenda
121
AGENDA
25-Aug-14
Standing Committee Agenda
122
NOTICE
14-Aug-14
GB NOTICE
123
SUPPL . AGENDA
14-Aug-14
General Body Agenda
124
AGENDA
14-Aug-14
General Body Agenda
125
AGENDA
02-Aug-14
Standing Committee Agenda
126
GB BUDGET
24-Jul-14
General Body Agenda
127
MINUTES
28-Jan-14
GENERAL BODY MINUTES
128
MINUTES_2
25-Nov-13
GENERAL BODY MINUTES
129
SUPPL . AGENDA
26-Jun-14
General Body Agenda
130
AGENDA
26-Jun-14
General Body Agenda
131
MINUTES_1
25-Nov-13
GENERAL BODY MINUTES
132
NOTICE
24-Jun-14
Standing Commitee
133
AGENDA
24-Jun-14
Standing Committee Agenda
134
MINUTES
04-Feb-14
Standing Committee Minutes
135
MINUTES
10-Jan-14
Standing Committee Minutes
136
AGENDA
28-May-14
General Body Agenda
137
ELECTION
05-Mar-14
Education, Women & Child Welfare Commitee
138
AGENDA
28-Feb-14
Standing Committee Agenda
139
BUDGET
28-Feb-14
Standing Committee Agenda for Special Meeting