nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत हैदरबाग दवाखाना येथील विविध पदाबाबत जाहिरात. || मालमत्ता कर सुट व थकबाकीवरील 50 % शास्तीची माफी योजना || अनाधिकृत जाहीराती, घोषणा फलक, होर्डींग, पोस्टर्स - जाहीर प्रगटन || अनाधिकृत जाहीरातीस प्रतिबंध संदर्भात जाहीर निवेदन || मालमत्ता कर व पाणी करामध्ये सुट || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  

MIC PROPOSAL

Sr.No.
Number
Date
Type
#
1
दि.26.05.2017 रोजीच्या सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
25-May-17
General Body Agenda
2
स्थायी समितीची सभा दिनांक 22.05.2017 रोजी सकाळी 11.00 वा.
21-May-17
Standing Committee Agenda
3
मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना दि.26.05.2017 रोजी दु.03वा. CR-02/2017
20-May-17
General Body Agenda
4
नांवाशमनपा स्थायी समिती सभा दि.10.04.2017 रोजी सकाळी 11.00वा.स्थळ-स्थायी समिती सभागृह मनपा CR-01 17
10-Apr-17
Standing Committee Agenda
5
दि.29.03.17 रोजीची तहकुब अंदाजपत्रकीय वि.स.सभा दि.01.04.017 रोजी सकाळी 11 वा.मनपा कार्या.कै.शं.च.सभा
30-Mar-17
Standing Commitee
6
अर्थसंकल्पीय विशेष सर्वसाधारण सभा दि.29.03.2017 रोजी दु.12.30 वा. कै.शंकरराव चव्हाण प्रे.येथे आयोजित
29-Mar-17
Standing Commitee
7
CR-17-2017 स्थायी समिती सभेची सुचना 17.03.2017 दु.03.00 वा.
17-Mar-17
Standing Committee Agenda
8
स्थायी समितीची नियमित सभा दि.28.02.2017 रोजी दु.03.30 वा मनपा स्था.स.स. CR-18-2017
28-Feb-17
Standing Commitee
9
स्थायी समिती मनपा विशेष अर्थसंकल्पीय सभा दि.28.02.2017 रोजी दु.03 वा. मनपा स्था.स.स.CR-17-2017
28-Feb-17
Standing Commitee
10
Mahil Bal Kalyan Samti Meeting dt 27.02.2017
26-Feb-17
Education, Women & Child Welfare Commitee
11
GB Suppliment Agenda dt 27.02.2017
26-Feb-17
General Body Agenda
12
GB Agenda 27.02.2017
21-Feb-17
General Body Agenda
13
Standing Commitee Agenda Dt 14.02.2017
13-Feb-17
Standing Committee Agenda
14
GB Meeting Agenda dt 30.01.2017
21-Jan-17
General Body Agenda
15
16.12.2016 Standing Committee Chairman Election Proceeding
21-Dec-16
Standing Committee Minutes
16
सभापती, स्थायी समिती पदासाठी प्राप्त झालेले नामनिर्देशन पत्र
16-Dec-16
Standing Commitee
17
15.10.2016 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
18
20.09.2016 At 12.30 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
19
20.09.2016 At. 11.30 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
20
16.06.2016 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
21
16.05.2016 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
Standing Committee Minutes
22
CR-11-30.11.2016 11.00 AM
29-Nov-16
Standing Committee Agenda
23
GB Notice 30.11.2016
22-Nov-16
GB NOTICE
24
Standing Committee Notice dt 15.10.2016
14-Oct-16
Standing Committee Agenda
25
GB Notice dt. 14.10.2016
13-Oct-16
GB NOTICE
26
GB Cancelled Notice dt 01.10.2016
30-Sep-16
GB NOTICE
27
GB Suppliment dt 01.10.2016
30-Sep-16
General Body Agenda
28
दिनांक 01.10.2016 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची सुचना
23-Sep-16
General Body Agenda
29
CR-07 स्थायी समिती सभेची सुचना दि.20.09.2016
19-Sep-16
Standing Commitee
30
GB Suppliment dt. 10.08.2016
09-Aug-16
General Body Agenda
31
Standing Committee Meeting dt 09.08.2016
08-Aug-16
Standing Committee Agenda
32
जा.क्र.नांवाशमनपा/नसका/CR-/०५/२०१६
02-Aug-16
GB NOTICE
33
दि. 02.07.2016 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची सुचना
30-Jun-16
Standing Commitee
34
Standing Committee Agenda Dt. 16.06.2016
15-Jun-16
Standing Committee Agenda
35
CR01/121,123
27-May-16
General Body Agenda
36
SC Proceeding
13-May-16
Standing Committee Minutes
37
CR -02/2016 SC
13-May-16
Standing Committee Agenda
38
CR-01/16 GB Can
10-May-16
GB NOTICE
39
CR- ०१ /२०१६
10-May-16
General Body Agenda
40
CR 01/2016
04-May-16
General Body Agenda
41
CR 125/2016
01-Apr-16
Standing Committee Agenda
42
SC Proceeding
01-Apr-16
Standing Committee Minutes
43
Special SC Proc
01-Apr-16
Standing Committee Minutes
44
CR 124/2016
18-Mar-16
Standing Committee Agenda
45
SC Proceeding
18-Mar-16
Standing Committee Minutes
46
CR-123/2016
16-Mar-16
GB NOTICE
47
SC Proceding
04-Mar-16
Standing Committee Minutes
48
CR-121/2016
04-Mar-16
Standing Committee Agenda for Special Meeting
49
CR-122/2016
04-Mar-16
Standing Committee Agenda
50
CR-121/2016
29-Feb-16
General Body Agenda
51
CR- 121/2016
20-Feb-16
General Body Agenda
52
CR 121/2016
18-Feb-16
Standing Committee Agenda for Special Meeting
53
CR 120/2016
13-Feb-16
Standing Committee Agenda
54
SC meeting Proc
23-Dec-15
Standing Commitee
55
SC meeting Proc
18-Dec-15
Standing Commitee
56
SPL SC Election
09-Dec-15
Standing Commitee
57
SC meeting Proc
27-Nov-15
Standing Commitee
58
CR 118/2016
21-Jan-16
Standing Committee Agenda
59
CR 115/2016
04-Jan-16
GB NOTICE
60
CR 115/2015
28-Dec-15
General Body Agenda
61
CR 113/2015
22-Dec-15
Standing Committee Agenda
62
CR-112/2015
17-Dec-15
Standing Committee Agenda
63
CR-109/2015
28-Nov-15
General Body Agenda
64
06-11-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
65
21-10-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
66
30-07-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
67
27-07-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
68
11-05-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
69
23-02-2015
27-Nov-15
Standing Commitee
70
09-12-2014
27-Nov-15
Standing Commitee
71
01-12-2014
27-Nov-15
Standing Commitee
72
CR-110/2015
26-Nov-15
Standing Committee Agenda
73
CR-109/2015
21-Nov-15
General Body Agenda
74
CR107/2015
05-Nov-15
Standing Committee Agenda
75
CR104/2015 Supp
30-Oct-15
General Body Agenda
76
CR-104/2015
23-Oct-15
General Body Agenda
77
CR-105/2015
19-Oct-15
Standing Committee Agenda
78
CR103/2015 supp
26-Aug-15
General Body Agenda
79
CR 103/2015
19-Aug-15
General Body Agenda
80
CR 98/2015
24-Jul-15
Standing Committee Agenda
81
CR 97/2015 Supp
02-Jun-15
General Body Agenda
82
CR 97/2015
29-May-15
General Body Agenda
83
CR-94/2015
08-May-15
Standing Committee Agenda
84
2015-03-25
24-Mar-15
GB NOTICE
85
CR 92/2015
20-Mar-15
General Body Agenda
86
CR-/95/2015
16-Mar-15
General Body Agenda
87
अर्थसंकल्पीय
13-Mar-15
Standing Commitee
88
CR-89/2015
21-Feb-15
Standing Committee Agenda
89
C/R-76/2014
05-Jan-15
General Body Agenda
90
AGENDA
11-Dec-14
Standing Committee Agenda
91
AGENDA
25-Nov-14
Standing Commitee
92
SUPPL . AGENDA
24-Nov-14
General Body Agenda
93
AGENDA
24-Nov-14
General Body Agenda
94
AGENDA
06-Sep-14
Standing Committee Agenda
95
AGENDA
25-Aug-14
Standing Committee Agenda
96
NOTICE
14-Aug-14
GB NOTICE
97
SUPPL . AGENDA
14-Aug-14
General Body Agenda
98
AGENDA
14-Aug-14
General Body Agenda
99
AGENDA
02-Aug-14
Standing Committee Agenda
100
GB BUDGET
24-Jul-14
General Body Agenda
101
MINUTES
28-Jan-14
GENERAL BODY MINUTES
102
MINUTES_2
25-Nov-13
GENERAL BODY MINUTES
103
SUPPL . AGENDA
26-Jun-14
General Body Agenda
104
AGENDA
26-Jun-14
General Body Agenda
105
MINUTES_1
25-Nov-13
GENERAL BODY MINUTES
106
NOTICE
24-Jun-14
Standing Commitee
107
AGENDA
24-Jun-14
Standing Committee Agenda
108
MINUTES
04-Feb-14
Standing Committee Minutes
109
MINUTES
10-Jan-14
Standing Committee Minutes
110
AGENDA
28-May-14
General Body Agenda
111
ELECTION
05-Mar-14
Education, Women & Child Welfare Commitee
112
AGENDA
28-Feb-14
Standing Committee Agenda
113
BUDGET
28-Feb-14
Standing Committee Agenda for Special Meeting