nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांवाशमनपा, पॅथॉलॉजीस्टकडे, पॅथॉलॉजी या विषयात पदव्युत्तर अहर्तता धारण केलेले पॅथॉलॉजीस्ट नसल्यामुळे त्यांचा परवाना महापालिकेने निलंबित केलेला आहे. (22) पॅथॉलॉजीस्ट यादी खालील प्रमाणे || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  

सार्वत्रीक निवडणुक 2017 करीता विविध पथके निर्माण केल्याबाबतचे आदेश

12.09.2017 08.09.2017 07.09.2017 06.09.2017 06.09.2017 05.09.2017 28.08.2017 08.08.2017 26.07.2017