nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
प्रारुप मतदार यादी प्रसिध्दी संदर्भात जाहिर सुचना || मालमत्ता कर सुट व थकबाकीवरील 50 % शास्तीची माफी योजना || अनाधिकृत जाहीराती, घोषणा फलक, होर्डींग, पोस्टर्स - जाहीर प्रगटन || अनाधिकृत जाहीरातीस प्रतिबंध संदर्भात जाहीर निवेदन || मालमत्ता कर व पाणी करामध्ये सुट || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  
सार्वत्रिक निवडणुक 2017
1. जाहिर सुचना
2. अंतीम प्रभाग रचना
3. अंतीम प्रभाग रचना (Sanctioned)
4. अंतीम प्रभाग रचना (Google Earth)
5. निवडणुक जाहीराती
7. अंतीम प्रभागरचनेची अधिसुचना
8. Photo gallery