nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत हैदरबाग दवाखाना येथील विविध पदाबाबत जाहिरात. || मालमत्ता कर सुट व थकबाकीवरील 50 % शास्तीची माफी योजना || अनाधिकृत जाहीराती, घोषणा फलक, होर्डींग, पोस्टर्स - जाहीर प्रगटन || अनाधिकृत जाहीरातीस प्रतिबंध संदर्भात जाहीर निवेदन || मालमत्ता कर व पाणी करामध्ये सुट || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  
सार्वत्रिक निवडणुक 2017
1. जाहिर सुचना
2. प्रभाग रचना
3. प्रभाग रचना (Google Earth)
4. निवडणुक जाहीराती
5. Annexur 3 Election Ward wise Population
6. प्रारुप प्रभागरचनेची अधिसुचना
7. Photo gallery