nwcmc
 
दिनांक 11.05.2016 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची सुचना || थकबाकीदारांना सुवर्णसंधी दि.31 मे 2016 पुर्वी कर भरा व 2014-2015 च्या शास्तीमध्ये 50% सुट मिळवा व 2015-2016 च्या करावर 100% शास्ती माफ || शासकीय सोयी / सुविधाकरिता शपथ पत्राऐवजी स्वघोषणा पत्र व कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रती स्विकारण्याबाबत. || सन्माननीय सदस्य यांची यादी ||  

Birth & Death Registration:
Other:

Birth Registration

License Permnent

Death Registration

License Temporary

NAC Birth

License Renewal

NAC Death

License Cancelation

Birth Correction

Change in Name of business

Adopt of Birth

Still Birth

Vayam Elbiz Joint Venture Project NWCMC IT DEPT.